MT-lid afdeling Regie van de directie Duurzame Mobiliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 19 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BABD 309-22
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Duurzame Mobiliteit

Koers houden op de klimaatdoelen van mobiliteit en regisseren dat we met zijn allen de juiste vertaling maken. Dat is waar we je voor nodig hebben.

De directie Duurzame Mobiliteit werkt aan de uitvoering van het Klimaatakkoord Mobiliteit en het aanvullend klimaatbeleid van Rutte IV. De acties daarvan zijn belegd in vijf programma’s: Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit (fietsen en lopen), Gedrag en werkgeversaanpak, Verduurzaming in logistiek en Duurzame energiedragers in mobiliteit. Er zijn twee afdelingen waar programma-overstijgende taken zijn belegd: de afdeling Regie en de afdeling Internationale Coördinatie en Luchtkwaliteit van Voertuigen.

Er wordt multidisciplinair samengewerkt. Met andere onderdelen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), bijvoorbeeld waar het gaat om duurzame luchtvaart. Maar ook met andere departementen, zoals met Economische Zaken en Klimaat (EKZ) als het gaat om de klimaatopgave of met Financiën op het terrein van de fiscaliteit. Ook werken we nauw samen met andere overheden, belangenorganisaties, uitvoeringsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen (zoals de Nederlandse Emissieautoriteit) en veel private partijen. Onze directie heeft een stevige internationale oriëntatie. Onze omgeving innoveert in sneltreinvaart. De opgave is om binnen deze complexe omgeving afgewogen en innovatieve oplossingen te vinden voor vraagstukken die ertoe doen. De onderwerpen kennen veelal een hoge politieke en bestuurlijke gevoeligheid. Er heerst een sfeer van optimisme, ruimte en vertrouwen.

De opgaven van de directie voor de komende tijd zijn:

 • het inpassen van de extra klimaatambities van het huidige kabinet en het ‘Fit-for-55’-pakket vanuit de EU, dat eisen stelt aan een versnelde decarbonisatie van de mobiliteitssector;
 • het behouden en waar mogelijk versnellen van het uitroltempo van laadinfrastructuur en realiseren van 100% emissievrije voertuigen;
 • ervoor zorgen dat er voor alle Nederlanders manieren zijn om duurzaam te reizen;
 • het mede vormgeven van het transitiepad voor de brandstoffen van de toekomst (oftewel duurzame energiedragers), die hun impact hebben op alle IenW-sectoren;
 • het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, zoals een eventueel emissiehandelssysteem (ETS) voor mobiliteit;
 • de fiscale behandeling van mobiliteit en de relatie met Betalen Naar Gebruik.

De directie is op zoek naar een tweede MT-lid (hoofd van de afdeling Regie), die met de directeur, de plaatsvervangend directeur en de programmamanagers sturing geeft aan de directie. In totaal bestaat DuMo uit circa 55 fte.

Als MT-lid geef je direct leiding aan de afdeling Regie, die uit circa 8 personen bestaat, en heeft daarnaast de HR-verantwoordelijkheid voor circa 25 personen van de programma’s Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit en Gedrag en werkgeversaanpak.

De afdeling Regie is, voor de hele directie en soms voor het hele departement, verantwoordelijk voor de koers op de klimaatdoelen van mobiliteit en stuurt zo nodig de strategie bij. Dit gebeurt via een groot aantal coördinerende taken om het overzicht te behouden, om strategische issues te signaleren en om nieuw beleid te integreren in de bestaande afspraken. Voorbeelden van deze taken zijn:

 • de voorbereiding van ambtelijke en ministeriële onderraden voor klimaatbeleid;
 • de voorbereiding van Kamerdebatten;
 • de afstemming met de ministeries van EZK en Financiën, de zusterdirecties van het Directoraat-Generaal Mobiliteit en de decentrale overheden;
 • het secretariaat van het Uitvoeringsoverleg Klimaat met de maatschappelijke stakeholders;
 • de coördinatie van claims voor aanvullend klimaatbeleid bij bijvoorbeeld het klimaatfonds.

Deze taken worden grotendeels zelfstandig uitgevoerd door de dossierhouders van de afdeling.

Daarnaast zorgt de afdeling Regie dat de basis op orde is via een aantal bedrijfsvoeringstaken, zoals de begrotingszaken en het financieel beheer van de directie en het beheer van de afspraken met Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het afdelingshoofd signaleert tijdig mogelijke afwijkingen in de afspraken en zoekt hiervoor op een collegiale manier naar oplossingen. Ook behartigt het afdelingshoofd op MT-niveau het klimaatbelang en de samenhang met de stimulering van emissieloos rijden in aanloop naar de introductie van Betalen Naar Gebruik in 2030.

Verder zijn er diverse onverwachte taken. De opgave van de directie bevindt zich in een omgeving die sterk in beweging is. Het is van belang hierop goed te kunnen inspelen en kansen te verzilveren. Soms zijn er opeens tijdelijke taken die in veel gevallen vanuit de afdeling Regie worden opgepakt of ondersteund, zoals de reactie op de Oekraïne-crisis. Het afdelingshoofd speelt hierin vaak een initiërende rol en stemt af met de relevante collega’s zodat er, óók bij tijdelijke taken, duidelijk is wat iedereen van elkaar kan verwachten.

Als MT-lid ben je daarnaast sparringpartner voor de programmamanagers van Elektrisch vervoer, Actieve mobiliteit en Gedrag en werkgeversaanpak. Het is hierbij belangrijk om hen te faciliteren en niet in de verleiding te komen om op de stoel van de programmamanagers te gaan zitten. De inhoudelijke verantwoordelijkheid en dagelijkse aansturing van de programmateams is belegd bij de programmamanagers, die daarover rapporteren aan de directeur. In de driehoek directeur, MT-lid en programmamanagers worden praktische afspraken gemaakt over de dagelijkse gang van zaken en onderlinge vervanging.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Directoraat-Generaal Mobiliteit (DGMo) is een van de vier beleidsdirectoraten binnen IenW en ontwikkelt beleid op het gebied van wegen, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en spoor, fietsverkeer en duurzame mobiliteit. DGMo heeft als doel om – op een duurzame en veilige manier - de bereikbaarheid voor reizigers en de transportsector te optimaliseren. Ankerpunten daarbij zijn de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de (netwerk)kwaliteit van het wegennet en het spoor.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Petrouschka Werther (aanwezig van 25 juli tot en met 5 augustus) Directeur Duurzame Mobiliteit

06–21802204

Nanja Piek (gehele periode aanwezig) Plaatsvervangend directeur Duurzame Mobiliteit

06-15296188

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Silvana Faverey MD-consultant Bureau ABD (niet bereikbaar op de vrijdag)

06–50174616

Regna Aschurie MD-consultant Bureau ABD (afwezig tot 3 augustus)

06-15856132

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Teamleider / Vaktechnisch coördinator Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Rotterdam (in overleg elders)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementassistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker mobiliteit en woningbouw

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon