MT-lid/afdelingshoofd Interactie Online bij de Belastingdienst

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer BABD 422-21
 • Plaatsingsdatum 25 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Opgave voor het afdelingshoofd
Het afdelingshoofd is lid van het MT GV en legt verantwoording af aan de directeur GV: het afdelingshoofd vormt samen met de directeur GV en de collega-afdelingshoofden de leiding van de directie Generieke Voorzieningen. Het afdelingshoofd geeft hiërarchisch leiding aan de teamleiders van de teams van de afdeling Interactie Online.

Samen met de directeur GV en de collega-afdelingshoofden zorgt het afdelingshoofd voor de nadere inrichting en het werkend krijgen van de organisatiestructuur, de werkprocessen en de afstemming binnen het onderdeel en daarbuiten (binnen IV en de business).
Het afdelingshoofd heeft een heldere visie op de toepassing van generieke voorzieningen en dienstverlening aan de business. Het afdelingshoofd investeert in de doorontwikkeling van de ketens en de daarbij behorende domeinarchitecturen, in de implementatie en de verdere doorontwikkeling van Generieke Voorzieningen gericht op co-creatie en BizDevOps. Het afdelingshoofd koerst op samenhang en integraliteit en investeert in de samenwerking binnen IV en in een goede afstemming met de business.

Het afdelingshoofd stemt met de business-owners en ketendirecteur de haalbaarheid, financierbaarheid en maakbaarheid van gevraagde oplossingen af. Het afdelingshoofd stuurt op kwaliteit en productiviteit zodat het portfolio conform afspraken tijdig en goed wordt uitgevoerd. De uitdaging is vooral gelegen in betrouwbaar en tijdig, binnen de verkregen middelen, wendbare state of the art producten en diensten te leveren in een omgeving met een niet aflatend grote portfolio.
Het afdelingshoofd zorgt voor marktconformiteit en standaardisatie door gestandaardiseerde diensten en platformen aan te bieden waardoor de voorspelbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de IV-keten wordt geborgd en het kostenniveau en de efficiency worden verbeterd.
Het afdelingshoofd werkt aan modernisering en het wendbaarder maken van het IV-landschap. Het afdelingshoofd is medeverantwoordelijk voor het implementeren van de IV-voortbrengingsprocessen. Belangrijke aspecten daarbij zijn Lean, Agile werken, Implementatie metrieken en Testautomatisering.
De keten Interactie heeft een belangrijke rol bij het ondersteunen van nieuwe vormen van communicatie. Voorbeelden hiervan zijn de “call-back” en “chat” functionaliteiten voor burgers. De verschillende bestedingsplannen die op dit moment worden opgesteld zorgen er voor dat op korte termijn meer middelen beschikbaar komen om nieuwe functionaliteit beschikbaar te stellen. De afdeling Interactie Online zal daardoor de komende periode verder groeien. Deze groei heeft logischerwijs invloed op de inrichting van de afdeling.
Het afdelingshoofd werkt in een hoog-volume-omgeving waar complexe state of the art IT-oplossingen worden ontwikkeld. Deze dragen ertoe bij dat het IT-landschap van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD actueel, efficiënt en wendbaar blijft.
Er wordt gewerkt met multidisciplinaire teams van informatie-professionals die verantwoordelijk zijn voor ontwerpen (design), vernieuwen (change) en beheren (operations). Deze teams zijn maximaal zelfredzaam, werken kort cyclisch en resultaatgericht aan producten en diensten die herkenbaar zijn voor de business. De uitgangspunten en principes van het Agile Manifesto zijn richtinggevend.

Het afdelingshoofd maakt onderdeel uit van de Basis 30 (het hogere management van de Directie IV). Het afdelingshoofd is medeverantwoordelijk voor en geeft mede sturing aan de doorontwikkeling van de strategie van IV als TECH-bedrijf en in de engineering culture.
Het afdelingshoofd levert een substantiële bijdrage aan de totstandkoming (formuleren, vaststellen en realiseren) van de strategische doelstellingen van de directie IV, de directie GV en de afdeling Interactie Online.
De directie IV heeft een grote wervingsopgave voor de komende jaren. Behoud van kennis naast het aantrekken van nieuwe expertise, door middel van gericht in,- door-, en uitstroom beleid, is ook een belangrijk onderdeel van de opdracht van het afdelingshoofd.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening
De directie Informatievoorziening (IV) is verantwoordelijk voor alle systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. IV is een van de negen primair proces directies van de Belastingdienst. De Belastingdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week in beweging. De directie IV is een van de grootste ICT-werkgevers van Nederland. Onze ICT-systemen zijn voor iedere Nederlandse burger en voor elk Nederlands bedrijf beschikbaar en er komt dagelijks circa één miljard euro aan belastinggeld binnen.
De Belastingdienst, Toeslagen en Douane kennen hierbij een omvangrijke veranderopgave. Allereerst het aanpassen van de systemen voor nieuwe nationale en Europese wetgeving, het verbeteren van onze digitale processen ten behoeve van burgers, bedrijven en onze eigen medewerkers en tot slot ook het aanpassen van de systemen aan de actuele technische ontwikkelingen en eisen.
Ook communiceren miljoenen Nederlanders alleen nog maar digitaal met de Belastingdienst. Tijdens de aangifteperiode doen vaak ruim 70.000 mensen tegelijkertijd aangifte. Dat stelt zeer hoge eisen aan de continuïteit, beschikbaarheid, performance en betrouwbaarheid van de ICT-systemen. Kortom: bij IV wordt gewerkt aan ICT met impact.
IV bestaat uit meerdere organisatieonderdelen die onder één paraplu gezamenlijk de voortbrenging en exploitatie van IV-producten en -diensten voor de Belastingdienst, Toeslagen en Douane verzorgen. In totaal werken er ruim 3500 mensen bij de directie. Het applicatielandschap is hierbij ingericht op basis van 13 ketens ten behoeve van de Belastingdienst, Toeslagen, Douane en de FIOD.

Generieke Voorzieningen
Generieke Voorzieningen (GV) is een nieuw organisatieonderdeel binnen de Directie IV. Het is ontstaan door de samenvoeging van twee vroegere onderdelen tot één IV-onderdeel Generieke Voorzieningen, onder verantwoordelijkheid van één directeur Generieke Voorzieningen.
Generieke Voorzieningen is een integraal onderdeel van de IV-organisatie en daarmee onderdeel van de totale opgave van de directie IV die toeziet op het borgen van de continuïteit, de vernieuwing van de IV-voorzieningen en de doorontwikkeling van de IV-organisatie.
Met de inrichting van generieke ketens stuurt de Belastingdienst op toepassing van generieke oplossingen. Generieke Voorzieningen levert een bijdrage aan het creëren van een wendbaar IV-landschap door het leveren van generieke voorzieningen. Hiermee kan de business adequaat worden ondersteund, de flexibiliteit en actualiteit van de IV verhoogd en de kosten van onderhoud en beheer van het applicatie landschap verlaagd.
De formele besluitvorming over de oprichting van Generieke Voorzieningen heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook zijn we inmiddels gestart met het werken vanuit de nieuwe structuur. Toch moet de organisatiestructuur voor een deel nog nieuw worden ingericht. Ook hebben we een nieuwe missie en visie geformuleerd en een aantal strategische lijnen voor de komende jaren benoemd.
Generieke Voorzieningen bestaat uit zeven afdelingen, die aangestuurd worden door afdelingshoofden. Daarbinnen zijn diverse teams werkzaam, die worden aangestuurd door teamleiders. In totaal zijn er bij Generieke Voorzieningen ongeveer 1400 mensen werkzaam, zijnde eigen personeel en inhuurkrachten.

De nieuwe afdeling Interactie Online
Interactie Online is één van de nieuwe afdelingen binnen Generieke Voorzieningen. De afdeling wordt aangestuurd door het Afdelingshoofd Interactie Online (IO). De afdeling telt ca. 240 professionals. Onder het afdelingshoofd zijn negen teams georganiseerd, die worden aangestuurd door negen teamleiders. Het afdelingshoofd en de teamleiders vormen samen het managementteam van de afdeling Interactie Online.
De teams die samen de afdeling Interactie Online vormen, zijn ook onderdeel van de keten Interactie. De missie van de keten Interactie is: Het faciliteren van de interactie met alle burgers, bedrijven en hun vertegenwoordigers om hen in staat te stellen aan hun fiscale verplichtingen te voldoen en aanspraak te maken op hun rechten.”
De keten Interactie is een samenwerkingsverband van organisatieonderdelen en andere ketens die met elkaar invulling geven aan de vernieuwing en structurele werking van interactievoorzieningen. Zij voert de regie op realisatie en implementatie waarbij tijdigheid en betrokkenheid van de juiste partijen geborgd zijn.
De keten Interactie voert processen uit ten behoeve van de voortbrenging van producten en diensten van andere organisatieonderdelen en ketens. De afdeling Interactie Online heeft een aanzienlijk aantal afnemers van producten en diensten. Die afnemers zijn daarmee tevens haar samenwerkingspartners.
De keten Interactie is volop in beweging. De communicatie met burgers en bedrijven is sterk aan het veranderen. Waar in het verleden alle communicatie schriftelijk verliep gaat deze nu in sterk toenemende mate digitaal. Hierin zijn echter ook nog veel stappen te zetten. De afdeling Interactie Online heeft een belangrijke rol bij deze ontwikkeling.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en wordt ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning- en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.
Lees meer over het ministerie van Financiën.

Directoraat-generaal Belastingdienst
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs- of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst (DGBD) is sterk in ontwikkeling, met op dit moment circa 25.000 medewerkers. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken. Vakmanschap staat hoog in het vaandel.
De Belastingdienst wil een organisatie zijn met meer oog en oor voor burgers en bedrijven en daarbij passende dienstverlening. We werken daarom aan het versterken van onze dienstverlening en aan de vernieuwing van onze ICT. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht.
Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Moonen, directeur Generieke Voorzieningen

06-25407962

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Victor Paumen, MD-consultant Bureau ABD

06-15273896

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Communicatie Burgers & Bedrijven bij CD Communicatie

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid/afdelingshoofd Bedrijfsvoering & Strategie (B&S)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid/afdelingshoofd Inkoopuitvoeringscentrum (IUC)

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon