MT lid directie Europees, Internationaal en Agro economisch beleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 29 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220608_15
 • Plaatsingsdatum 15 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Je bent personeelsverantwoordelijk voor 22 medewerkers van het team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid.
 • Je bent lid van het managementteam EIA en vertegenwoordigt EIA in diverse interne en externe (internationale) overleggremia.
 • Je adviseert de bewindslieden en de ambtelijke top van het ministerie van LNV over de dossiers op uw terrein en hebt daarbij oog voor de politieke en bestuurlijke gevoeligheden.

Het team is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Internationalisering van de Nederlandse agribusiness, waaronder de verkenning van exportmogelijkheden, versterking van internationale waardeketens en bevordering van investeringen van de Nederlandse agribusiness. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar export van kennisintensieve, innovatieve producten en diensten. In opkomende markten wordt synergie nagestreefd tussen agribusiness en verbetering van de voedselzekerheid.
 • De Nederlandse inzet op mondiale voedselzekerheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (biodiversiteit, klimaatverandering, irrigatie, logistieke keten, etc.), vaak in multilateraal verband en met multilaterale organisaties zoals de VN FAO en de Wereldbank Groep.
 • Ondersteuning bij uitgaande en inkomende handelsmissies en werkbezoeken van Nederlandse en buitenlandse bewindslieden op gebied van agribusiness. Deze activiteiten kunnen zich uitstrekken tot ondersteuning bij bezoeken van deze delegaties aan vakbeurzen. Dit alles in samenwerking met andere betrokken directies, zoals de Directie Europese en Internationale Zaken (DEIZ), verschillende directies bij Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
 • Als MT lid zit je diverse overleggen voor ter voorbereiding van bilaterale landbouwwerkgroepen en treedt je regelmatig op als delegatieleider van handelsmissies op.
 • Contacten met het landbouwradennetwerk en ambassades, RVO en de Topsectoren Agro & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen voor de internationale agribusiness.
 • Opdrachtverlening aan en monitoring van RVO met betrekking tot aansturing van het landbouwradennetwerk, bijbehorende budgetten en de communicatie over de internationalisering van de Nederlandse agribusiness.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid (EIA) bouwt aan een wereld met voldoende en gezond voedsel. Een wereld waarin duurzame en productieve landbouw samengaat met een dynamische natuur, en waarin natuurlijke hulpbronnen worden gebruikt binnen hun draagkracht. We dragen bij aan de totstandkoming van Europese kaders voor een duurzame en concurrerende landbouw, waarmee boeren een eerlijke boterham kunnen verdienen. EIA zet ook in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden in de markt. Dit doen we onder andere door te werken aan een vereenvoudiging van de regelgeving en bescherming te bieden tegen extreme of oneerlijke marktsituaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een duurzame mondiale voedselvoorziening door de kracht van het Nederlandse agrocomplex te benutten. Denk aan handelsmissies of onze inzet in de Food and Agricultural Organization (onderdeel van de Verenigde Naties).

Bij EIA werken ongeveer 95 medewerkers verdeeld over vier teams: team Europees landbouwbeleid, team EU-conformiteit en Aansturing uitvoerende diensten, team Agro-economie en Coördinatie-EU, en team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid.

Team IAV
Team Internationale Agribusiness & Voedselzekerheid bestaat uit twee clusters, een gericht op de meer bilaterale relaties met landen, het andere met een meer thematische insteek waarin onderwerp die bijdragen aan voedselzekerheid terugkomen (zoals multilaterale instellingen en internationale klimaatvraagstukken). Daarnaast valt het team Raden en Reizen onder Team IAV, die de organisatie en planning van buitenlandse reizen op zich nemen. Een groot team met circa 27 zeer gedreven mensen, in nauw contact met het grote wereldwijde netwerk van landbouwraden, dat zich inzet om de internationale positie van de Nederlandse landbouw te bestendigen, uit te breiden en te versterken.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelands-regio’s in Nederland.

Om onze missie te realiseren zijn wij verbindend. We zoeken de inhoudelijke verbinding en staan midden in de samenleving waar we intensief samenwerken met partners. We verbinden de verschillende partijen met elkaar. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid.
We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk. Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is. Dit vraagt dat we ook betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Directoraat-generaal Agro
DG Agro werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Guido Landheer, directeur EIA

070-3708941

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Pieter Mooijman, MD consultant van de ABD

06-29636063

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Mens en Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur informatievoorziening

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Chief Operations Officer (COO) bij SSC-ICT

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon