MT-lid Energiesysteem en Innovatie, tevens plaatsvervangend directeur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGKE_20220519_15b
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als MT lid Financiering Energietransitie werk je mee aan een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie. De vormgeving van het energiesysteem voor 2050 vraagt om systeemkeuzes en investeringen in het heden. De energietransitie moet bovendien plaatsvinden in nauwe samenhang met andere grote opgaven. We zoeken een teamplayer die zich thuis voelt in een politiek-bestuurlijke én complexe omgeving waar veel belangen een rol spelen.

De opgave

Als MT lid richt je je op de ontwikkeling van de visie op een integraal samenhangend, duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem in 2050 en de sturing op de ontwikkelpaden voor de energietransitie vanuit het heden. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het Nationaal Plan Energiesysteem 2050 (NPE), de organisatie van het bijbehorende participatietraject voor betrokken stakeholders en burgers, en de doorvertaling van het NPE naar een afwegingskader voor investeringen in de energie infrastructuur. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beleid rond energie-innovatie en de uitvoering van de betreffende innovatieregelingen. Tot slot ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de DG-brede kennis- en datafunctie voor de energietransitie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden (o.a via afwegingskaders voor en integrale programmering van investeringen in infrastructuur). De directie stelt het Nationale Energieplan op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data. Om te kunnen sturen op de systeemkeuzes voert de directie een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de energie-infrastructuur en vroege fase opschaling (samen 19 miljard uit het Fonds: in de verdeling van het coalitieakkoord Rutte IV). Ook toetst ze de te realiseren infrastructuurprojecten aan het MIEK-afwegingskader. De directie geeft vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), om de energietransitie breed en effectief te ondersteunen. Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid rondom energie-innovatie. De directie voert een paar grote innovatieregelingen uit en werkt aan de missiegedreven innovatie-aanpak om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken en te versnellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en met (toegepaste) kennisinstellingen. Ze werkt op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten. Tot slot stuurt de directie op de ruimtelijke kant van het energiebeleid. Dit betreft onder andere het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en de inzet voor de Omgevingswet en de instrumenten daaronder, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daaronder vallen ook onderwerpen op het gebied van energie en samenleving, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES), draagvlak, participatie en communicatie. Ook zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het (ruimtelijk) beleid op het gebied van zon op land, wind op land en rond fysieke veiligheidsrisico’s in de energietransitie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie

Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook internationaal. We zoeken daarbij actieve samenwerking met externe partners, binnen onze grenzen, Europees en globaal.

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze langetermijn energievoorziening er uit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en mede-overheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies en het cluster Algemene Zaken en staat in nauwe verbinding met met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Reinier Koppelaar, Waarnemend directeur Strategie Energiesysteem

06-31693706

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD-consultant Bureau ABD

06-1130 1726

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT lid directie Europees, Internationaal en Agro economisch beleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider Klimaatfonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Mens en Organisatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon