MT lid /plv directeur directie Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BABD 142/21
 • Plaatsingsdatum 1 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Elk kind heeft het recht om gezond en kansrijk, op te groeien. Elk kind heeft het recht om zich te kunnen scholen en te ontwikkelen, ondanks beperkingen. En elk kind heeft het recht zich beschermd te weten bij onveiligheid. En elke jong volwassene verdient het om goed op weg te worden geholpen naar een zeker en zelfstandig bestaan. We gunnen elk kind dat niet meer thuis kan wonen een jeugd in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op een gezin en zoveel mogelijk in het netwerk van het oorspronkelijke gezin. En bij problemen moet een kind goed worden geholpen en kunnen terugvallen op een mentor of coach die hij of zij vertrouwt uit het programma "zorg voor de jeugd".

De directie Jeugd is op zoek naar een enthousiast, betrokken en ervaren MT lid/plv Directeur. Je kan ook reageren als je alleen solliciteert naar MT lid.

De opgave van de directie Jeugd
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee aan de samenleving. Dat is de beleidsdoelstelling van de Directie Jeugd. En dit sluit aan bij de doelen zoals geformuleerd in het kinderrechtenverdrag. De directie Jeugd is verantwoordelijk voor het stelsel van preventie en jeugdhulp, zoals dit in de Jeugdwet is vastgelegd. De Jeugdwet, die met ingang van 1 januari 2015 in werking is getreden, maakt gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor het leveren van de voorzieningen op dit gebied.

De directie Jeugd bevindt zich in een dynamische, politiek gevoelige en veelzijdige werkomgeving. Aandachtsgebieden binnen de stelselverantwoordelijkheid zijn:

 • Preventie: waar is wat nodig in een vroeg stadium om jeugdhulp en -zorg later zoveel mogelijk te voorkomen?
 • Kwaliteit van jeugdhulpvoorzieningen: hoe zorgen we voor een passend en goed aanbod voor elk kind?
 • Bestuurlijke en financiële aspecten van het stelsel van jeugdhulp: hoe regelen we gezamenlijk dat gemeenten hun wettelijke taken goed kunnen uitvoeren? Wat vraagt dit van (lopende) wetsvoorstellen bijv. gericht op regionale samenwerking? Wat is nodig in de wisselwerking tussen het rijk en gemeenten?
 • Participatie van jongeren: hoe ondersteunen we jongeren goed zodat ze kunnen participeren naar vermogen?
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld: hoe voorkomen en stoppen we kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Kwetsbare groepen met levensbrede en levenslange hulpvragen: hoe herkennen we deze groepen en hoe voorkomen dat ze tussen wal en schip vallen in bijvoorbeeld de toegang naar hulp, op het grensvlak tussen onderwijs en zorg, in de overgang naar volwassenheid etc.
 • Jeugdbeschermingsketen: hoe organiseren we tijdig passende hulp in een eenvoudige en transparante jeugdbeschermingsketen?
 • Kennis en beleid: hoe sturen we op het veranderende kennislandschap en stimuleren we de interactie tussen kennis, beleid en uitvoering optimaal?
 • Internationale samenwerking: hoe leren we van andere landen en hoe kunnen we over de grens goed samenwerken?

De directie kent geen afdelingen. Het is een flexibel verband van onderwerpen die gebundeld zijn per manager. Het managementteam draagt gezamenlijk zorg voor de aansturing van de directie (collegiaal MT). Er zijn naast de directeur vier MT leden (waarvan een plv directeur) en een directiesecretaris.

Wat zoeken wij?
Jij bent een enthousiast en ervaren managementteamlid dat zich met verve wil inzetten voor jeugdigen op bovenstaande aandachtgebieden en creatief zoekt naar antwoorden op de geformuleerde vragen.

Als MT lid geef je op inspirerende wijze leiding aan clusters van enthousiaste inhoudelijke professionals. Je geeft direct leiding aan circa 20 medewerkers. Je bevordert kwaliteit, eenheid en vernieuwing van het werk op korte- en lange termijn. Je coacht, adviseert en stimuleert de medewerkers. Bovendien zorg je ervoor dat er goede contacten worden onderhouden met de belangrijkste partners van de directie Jeugd binnen en buiten het departement.

Als plv directeur ben je de directe sparringpartner van de directeur, neemt haar taken over wanneer nodig en neemt waar wanneer zij afwezig is.

De portefeuilleverdeling tussen de MT leden wordt momenteel herzien. Het takenpakket zal breed en zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van je?

 • WO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het leiding geven aan professionals op MT niveau
 • Ervaring in een politiek/bestuurlijke context
 • Kennis met het gezondheidsstelsel of sociaal domein (Jeugd) is een pre

Wat breng je mee?

 • Je geeft strategisch richting op inhoud door goed inzicht in ontwikkelingen en strategisch handelen, overtuigingskracht, vasthoudendheid; kan zowel binnen als buiten VWS gezaghebbend en effectief optreden.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheid dossiers.
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl: je inspireert medewerkers, laat ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en stuurt op resultaat.
 • Je verbindt mensen en hebt uitstekende netwerkvaardigheden; stuurt op samenwerking.
 • Je bent collegiaal en loyaal aan het team en bereid in te springen waar nodig.
 • Je bent daadkrachtig en doortastend, kritisch, initiatiefrijk en kan buiten de lijntjes denken en handelen waar nodig en acceptabel.
 • Je bent organisatorisch sterk, gaat planmatig te werk en neemt graag voortouw in discussies en bij het zoeken naar oplossingen voor meer complexe vraagstukken.
 • Je hebt een goed ontwikkeld empathisch vermogen en kunt je inleven in de belangen en sentimenten van verschillende groepen en veldorganisaties.
 • Je bent stressbestendig en flexibel (geen 9 tot 5 mentaliteit).

En verder….
Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook worden referenties opgevraagd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 142/21 naar e-mailadres: wervingenselectieBABD@minbzk.nl.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

'Nederland gezond en wel'; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen. VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1000 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals het Centraal Administratiekantoor (CAK), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) en het Zorginstituut Nederland. VWS wil met haar werkwijze en optreden een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van die maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren is het zorgstelsel in Nederland ingrijpend veranderd. De grootste opdracht in deze kabinetsperiode is dat patiënten en cliënten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport

Publiek Leiderschap
Publieke leiders beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap

Dit zijn:

 • Samenwerken - “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.
 • Integriteit - “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.
 • Reflectie - “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Kleiboer, Directeur Jeugd

06-20983901

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yolande Couwenberg, MD consultant bureau ABD

06-50738475

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Concernsturing/plv. Directeur BPZ bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon