MT lid (plv directeur) Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 16 juni
 • Vacaturenummer DGA20230405_15
 • Plaatsingsdatum 27 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

MT lid (mogelijk plaatsvervangend directeur) Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (Transitie Landbouw en Landelijk Gebied).

Ben jij een ervaren manager met werkervaring binnen de overheid en heb je affiniteit met de landbouw? Pak jij deze kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de transitie van de landbouw? Lees dan verder!
De gebiedsgerichte aanpak van dit kabinet op stikstof, natuur, water en klimaat vraagt om een transitie van de agrarische sector in ons land. De landbouw heeft toekomst maar zal er fundamenteel anders uit moeten gaan zien dan nu. Een landbouw die gezond en veilig voedsel produceert, het hoofd kan bieden aan actuele en toekomstige uitdagingen rond milieu en klimaat én beschikt over een goed verdienvermogen. Dit vraagt om een overheid die serieus samenwerkt met de landbouwsector. Een overheid met visie, die bereid is om samen nieuwe wegen te zoeken en verkennen. Een overheid die meedenkt en zorgt voor ondersteuning met instrumenten en middelen en ook duidelijk aangeeft binnen welke kaders ontwikkeling plaats kan vinden, waarbij alle belangen worden afgewogen. In deze rol is dit de opgave waaraan je werkt.
De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt aan opgaven zoals de verduurzaming van alle plantaardige teelten (zoals de akkerbouw en de fruitteelt), de verduurzaming van het gewasbeschermingsbeleid, het herijken van het mestbeleid, het opstellen en implementeren van een bodemprogramma, het verwaarden van reststromen, het mede invullen van het klimaatakkoord voor het onderdeel landbouw (bijv. glastuinbouw), het mogelijk maken van de toepassing van nieuwe veredelingstechnieken en de verduurzaming van het voedselbeleid. Daarmee dragen we bij aan een toekomstbestendige landbouw en aan gezond en veilig voedsel.
Werken vanuit onze beleidsdirectie aan deze grote transitie biedt jou de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan deze complexe maatschappelijke opgave. Als MT-lid (mogelijk plaatsvervangend directeur) speel je een belangrijke rol in het krachtenveld van organisaties in de landbouw-, natuur- en watersector, andere overheden (IenW, BZK, waterschappen etc.) en de landelijke politiek. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken en als je met plezier werkt in een context die voortdurend in beweging is. Jij en je team maken beleid én vinden realisatiekracht van belang. Voor deze rol is een zeer goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel en ervaring met het maken en uitvoeren van overheidsbeleid belangrijk.
Voorbeelden van thema’s waar je aan werkt, zijn bijvoorbeeld:

 • Op dit moment wordt er gewerkt aan het sluiten van een Landbouwakkoord. Samen met landbouworganisaties, natuurorganisaties, medeoverheden en vertegenwoordigers van de keten wordt gekomen tot een visie van de landbouw in 2040 en de ondersteuning die nodig is vanuit de overheid, andere partijen en de keten om daar te komen. De afspraken uit het Landbouwakkoord moeten worden uitgevoerd.
 • Het uitwerken van de concrete (financiële) ondersteuning voor agrarische ondernemers in het duurzaam en toekomstbestendig maken van hun bedrijf (transitiepaden doorontwikkelen, omschakelen, stoppen of verplaatsen). Via wet- en regelgeving, financiële instrumenten (zoals subsidieregelingen) of onderzoek en innovatie. Bijvoorbeeld op het gebied van mest, gewasbescherming, diervoeder, nieuwe eiwit/biobased gewassen etc.
 • Het vanuit landbouwperspectief bijdragen aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering voor het landelijk gebied binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en in internationale en nationale wet- en regelgeving. Het gaat hier specifiek om: (agrarisch) natuurbeheer, waterbeleid (“water en bodem zijn sturend”), klimaatbeleid, grondbeleid en bodem.
 • Het leveren van inhoudelijke en instrumentele expertise aan de provincies door gebiedsgericht werken, om zo bij te dragen aan het oplossen van casuïstiek en het vertalen van deze casuïstiek naar beleid(swijzigingen).

Je bent lid van het collegiale managementteam (MT), dat bestaat uit zes leden. In onderling overleg komt de portefeuilleverdeling tot stand, waarbij we met elkaar kijken naar een goede onderlinge balans in werklast, continuïteit, het optimaliseren van mogelijkheden voor onderlinge collegiale vervanging en persoonlijke ontwikkelwensen. Je start als MT-lid (mogelijk plaatsvervangend directeur) van het team dat zich specifiek richt op de extra inzet die nodig is voor de benodigde transitie van de landbouw, met name in de plantaardige agrarische sectoren (Transitieteam, 6 fte). Het team staat midden in de directie en je werkt veel samen met de andere teams binnen PAV. Je werkt ook nauw samen met de andere LNV-collega’s binnen bijvoorbeeld Natuur, Stikstof, de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) en ook met het programmateam Transitie Landbouw en Landelijk Gebied, onder wiens regie de realisatie van de doelen in het NPLG en de afspraken uit het (nog af te sluiten) Landbouwakkoord, tot stand komt. De werkdruk in het team is hoog, gezien de politieke en maatschappelijke actualiteit waarin de dossiers spelen. In samenwerking met de teamcoördinator zorg je voor een soepel draaiend team en onderlinge verbinding. Daarnaast heb je oog voor de medewerkers en begeleid je hen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Na collegiaal overleg in het MT, kunnen ook andere thema’s onder jouw verantwoordelijkheid komen te vallen.
Er wordt van je verwacht dat je -samen met het hele MT- een leidende rol inneemt in de organisatieontwikkeling van de directie. Je voelt je verantwoordelijk voor een fijne en open werksfeer en zet je er voor in dat iedereen tot zijn recht komt. Werkdruk en werkplezier zijn belangrijke thema’s binnen de directie. Verder zet je je -naast je eigen dossiers- in voor een aantal directiebrede dossiers (bijv: kennis/innovatie, financieel, personeel, opdrachtgeverschap en bedrijfsvoering). Je treedt ook regelmatig op als vervanger van de directeur in overleggen. Bijvoorbeeld in ministerstaven en interdepartementale directeurenoverleggen.

Deze baan vergt van jou dat je prioriteiten weet te stellen, besluiten neemt, kunt relativeren en tot scherpe adviezen komt aan de ambtelijke en politieke leiding. Je kunt goed schakelen tussen tactisch, strategisch en operationeel niveau, waarbij je de samenhang met andere dossiers bewaakt. Je bent een verbinder en vindt relatiemanagement belangrijk, om vanuit daar op de inhoud de scherpte op te zoeken. Je bewaakt de hoofdlijnen en visie en weet waar nodig de verbinding te leggen met de details. Ook leg je de verbinding tussen de actuele thema’s en keuzes op korte termijn en de visie voor de langere termijn.
Je zorgt voor een zorgvuldige opvolging van moties en toezeggingen aan het Parlement en bent accuraat in het beheer van de financiële middelen.

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Leidinggevende ervaring aan professionals op het niveau van afdelingshoofd of projectleider/coördinator.
 • Aantoonbare ervaring met het maken van overheidsbeleid en/of het uitvoeren ervan in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Affiniteit met de agrarische sector en met de opgaven waar deze voor staat; je vindt het belangrijk om inhoudelijk te begrijpen waar het over gaat.
 • Aantoonbare ervaring met het onderhouden en uitbouwen van in- en externe netwerken.
 • Je krijgt energie van een hoge dynamiek en hebt een flinke dosis stressbestendigheid.
 • Je bent in staat jou en je team goed te laten functioneren in een organisatie in transitie; je ziet onzekerheden als kansen en bent in staat de juiste vragen te stellen én met concrete en creatieve oplossingen te komen.
 • Je kunt goed schakelen tussen hoofdlijnen en details en je kunt goed omgaan met belangentegenstellingen.

Competenties:

 • Je bent gezaghebbend met een scherp analytisch vermogen en hebt een uitstekende politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent een inspirerend, motiverend en coachend leidinggevende: je geeft jouw medewerkers de ruimte maar denkt mee waar nodig.
 • Je bent communicatief sterk, verbindend en sensitief. Je hoort ook wat er niet gezegd wordt en probeert dat actief een plek te geven.
 • Je bent resultaatgericht en kunt goed plannen; je neemt besluiten en gaat daarvoor staan.
 • Je hebt lef, humor en zelfinzicht en vraagt zelf actief om feedback.
 • Je bent collegiaal, toegankelijk en flexibel als het gaat om beschikbaarheid, belangstelling en inzetbaarheid.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig; hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd.

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij de grote transitie in het landelijk gebied? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

Als tegenprestatie voor je inzet bieden wij een salaris tussen de € 5984,- en € 8408,- bruto per maand (schaal 15. Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk. Indien van tooepassing ontvang je een toelage en representatievergoeding voor de rol van plaatsvervangend directeur.

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.
In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag via het sollicitatieformulier.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren voor een historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen. Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.
Meer informatie over het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Directoraat-generaal Agro
Directoraat-generaal Agro (DG) werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald. Daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit
De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) werkt aan duurzame en gezonde plantaardige ketens met aandacht voor een gezonde bodem als drager van het voedselsysteem, voor plantgezondheid, de markttoegang van plantaardige producten en nieuwe veredelingstechnieken, en is verantwoordelijk voor het gewasbeschermings- en mestbeleid. Daarnaast is PAV verantwoordelijk voor het voedselbeleid, waaronder de verduurzaming van ons voedselsysteem en regulering van voedselveiligheid en diervoeders en –geneesmiddelen.
Ook werkt PAV aan de bijdrage van plantaardige agroketens aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en aan de transitie van het landelijk gebied in het kader van het behalen van de stikstof, natuur, klimaat en wateropgaven. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor het perspectief van de landbouw in Nederland en werken we aan een toekomstbestendige, duurzame sector. De opgaven betreffen nationale en internationale aangelegenheden en worden in nauwe verbinding met andere onderdelen van het Ministerie van LNV, andere departementen, andere overheden en zeker het maatschappelijk veld tot stand gebracht. De onderwerpen staan volop in de belangstelling van de Tweede en Eerste Kamer.
De directie PAV heeft op dit moment ongeveer 80 medewerkers en wordt aangestuurd door de directeur en 5 MT-leden. Tezamen vormen zij het collegiale managementteam (MT). In onderling overleg komt de portefeuilleverdeling tot stand, waarbij het MT kijkt naar een goede onderlinge balans in werklast, continuïteit, het optimaliseren van mogelijkheden voor onderlinge vervanging en persoonlijke ontwikkelwensen.
Werken bij de directie PAV staat voor werken binnen een dynamisch, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein, dat volop in de belangstelling staat. Binnen de directie wordt gewerkt in teams. Dit betekent dat medewerkers flexibel kunnen worden ingezet op dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten binnen de directie. Het optimaal inzetten van ieders kwaliteiten en een gelijkmatige verdeling van werklast is daarbij een kernwaarde.

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.
Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.
Over LNV als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.
En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.
Ontwikkeling
Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Veldhuis, directeur PAV

070-379 8952

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alinda Lamein, MD-consultant DGABD

06-3101 9927

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamcoördinator Transitieteam Plantaardige Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator bodem, instrumenten en klimaatadaptatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager CIO-office, tevens plv. directeur CIV

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon