MT-lid Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220914_15
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Opgave
Een duurzaam Nederland? Dat vraagt om de tijdige realisatie van een goede energie en grondstoffen-infrastructuur voor elektriciteit, CO2 en waterstof. Door regie te nemen kan er de komende jaren een grote stap naar een beter klimaat en duurzame industrie, en in het verlengde daarvan o.a. woningbouw en transport gezet worden; door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren is een versnelling in de besluitvorming en realisatie mogelijk. Als MT-lid PIDI ga jij met het programmateam aan de slag om de realisatie van duurzame energie-infrastructuur te versnellen.

Stakeholders binnen de industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgezet. Ons doel? De klimaatdoelen halen en samen met een duurzame industrie een goed verdienmodel realiseren. Dat doen we door te zorgen dat de infrastructuur die nodig is voor duurzame energie en grondstoffen tijdig wordt aangelegd. Vanuit jouw functie voer je regie op het matchen van de vraag en het aanbod van energie in Nederland, zowel voor de industrie als voor andere sectoren. Daarnaast moet de aanleg van een duurzame energie-infrastructuur voor elektriciteit, CO2, waterstof én circulaire grondstoffen versneld worden. Dit is een van de prioriteiten voor deze kabinetsperiode. Je voert regie op de realisatie van het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat), de versnelde uitvoering van MIEK -projecten en de afstemming met de in voorbereiding zijnde provinciale MIEK’S.
Door de versnelling van de energietransitie lopen beleid en realisatie vaak gelijk op: de kaderstelling is nog in ontwikkeling terwijl projecten al zijn gestart. Vanuit de realisatie denk je actief mee welk beleid er nodig is om de projecten verder te helpen. Ook is programmering van infrastructuur een belangrijk thema: beleid moet vertaald worden naar een aanpak en programmering van infrastructuur. Dit betekent dat huidige kaders aan verandering onderhevig zijn, juist ook bij externe stakeholders zoals netbeheerders en de ACM. Je zoekt samen met alle partijen naar de mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders te versnellen, maar tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het ontwikkeltraject dat beziet of nieuwe wettelijke kaders nodig zijn. De programmering van het MIEK is nog in ontwikkeling. Zo wordt het MIEK uitgebreid met de energievraag vanuit andere sectoren en ondersteunt PIDI bij het ontwikkelen van provinciale MIEK’s om de koppeling te maken tussen de nationale en regionale energie-infra.

PIDI is een uniek programma, omdat er collega’s van binnen en buiten het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken. De thuisbasis van het programma is de Directie Realisatie van het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie. Je geeft leiding aan twee clusters van in totaal ongeveer 25 FTE, in samenwerking met twee clusterleiders. Daarnaast zijn er deskundigen betrokken vanuit de stakeholders, waardoor het aantal collega’s dat bijdraagt aan PIDI uitkomt op ca. 40. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de clusters die de afgelopen maanden aanzienlijk gegroeid zijn en verder doorgroeien. Aansturing van het programma PIDI vindt plaats vanuit een stuurgroep waar zowel DGK&E als DGB&I plaatsnemen. Voor het ontwikkelen van de clusters en het programma is nauwe samenwerking met de andere clusters binnen de directie nodig, maar ook met andere EZK directies en departementen waarin de beleidsontwikkeling en strategievorming plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de link met de maatwerkafspraken of programma energie strategie. In deze functie sta je midden in de realisatie van de energietransitie en hebt dus veel contact met actoren binnen en buiten EZK. Dat doe je niet alleen vanuit Den Haag, maar ook bij stakeholders in de regio. Je krijgt de kans om je je rol helemaal eigen te maken en wordt jouw initiatief en resultaatgerichtheid zeer gewaardeerd. Maar bovenal vraagt het pionierszin om de nieuwe paden invulling te geven.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Realisatie Energietransitie is een nieuwe directie, waarin mensen samenkomen uit verschillende onderdelen van DG Klimaat en Energie (DGKE) en DG Bedrijfsleven en Innovatie (DG B&I). Het is een beleidsdirectie die een schakel vormt tussen beleid en uitvoering.

De directie Realisatie Energietransitie zorgt op nationaal niveau voor de tijdige realisatie van passende infrastructuur (opwek, opslag en transport) voor energie(dragers) zoals waterstof, elektriciteit, kooldioxide en warmte en daarmee voor de realisatie van de Energietransitie. De directie kent drie afdelingen: Realisatie energietransitie op zee, realisatie energietransitie op land en het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI).

De directie zorgt als bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van energieprojecten van nationaal belang, door toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (RcR) of de overdracht van de bevoegdheid aan gemeenten of provincies. We maken hierover gebiedsgericht bestuurlijke afspraken met de medeoverheden en zorgen voor goede afstemming in de keten in lijn met het beleid. Voor een deel van deze projecten bereiden we standpunten van het rijk voor met betrekking tot nut en noodzaak via bijvoorbeeld maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en doen we voorstellen aan de rijkspartners en/of de medeoverheden om projecten te realiseren.

Daarnaast zijn we als directie verantwoordelijk voor meerdere programma's. We zijn opdrachtgever van de programma’s zoals Opwek van energie op Rijksvastgoed (OER) en Zon op Dak van Rijksgebouwen. Verder zijn we, in samenspraak met andere overheden en het bedrijfsleven, verantwoordelijk voor de versnelling van de realisatie van energie-infrastructuur. Voor de vergroening van de industrie is het Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) ingesteld. We nemen regie op de infrastructuur van nationaal belang via het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook internationaal. We zoeken daarbij actieve samenwerking met externe partners, binnen onze grenzen, Europees en globaal.

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.
Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Anders kijken. Meer zien.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc Hoenders, Directeur Realisatie Energietransitie

06-21689869

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD consultant voor de ministeries van EZK en LNV

06-11301726

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur Centrale Functies Klantinteractie & Services

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager Eigenaarsondersteuning, Bedrijfsvoering en Financiën (EBF)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon