Onderzoek stagiair internationale milieuvraagstukken bij Team Nationaal Milieupr

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €635
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 september Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 2021-14
 • Plaatsingsdatum 3 september 2021
 • Dienst­verband Onderzoeksstage
 • Periode 11 okt 2021 - 28 feb 2022

Functie­omschrijving

In januari 2021 zijn we binnen I&W gestart met de opzet van het Nationaal Milieuprogramma (NMP), als een concretisering van het Nationaal Milieubeleidskader (NMK) dat in november aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. Dit NMK zet nieuw kabinetsbeleid neer, met vier bouwstenen voor succesvol milieubeleid: Het zet in (1) op voorkomen van milieuschade, (2) op beheersing van risico’s op afwenteling en (3) op voortdurende verbetering van de milieukwaliteit door aanpak van bestaande problemen en (4) op verbinding en samenwerking, want het milieubeleid is er voor iedereen, maar is ook van iedereen.
Het NMP zal voor heel I&W een concrete invulling geven aan de visie die in het NMK is uitgezet. Een soort van koersboek waarin de doelen (het wat) en de instrumenten (het hoe) voor de komende jaren worden vastgesteld. De eerste stap in dit proces is de houtskoolschets een blauwdruk op hoofdlijnen over hoe het NMP eruit komt te zien.

Wat ga je doen?
Het maken van een literatuurstudie in internationale literatuur voor de kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de stand van het nationale milieu ten opzichte van nationale, Europese of breder internationale ambities en voor de onderbouwing van mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast maak je een internationaal vergelijkende analyse (bijvoorbeeld onder de 5 voor zover bekend meest ambitieuze landen) van hoe andere landen hun integrale milieubeleid vormgeven.

De VN onderscheidt drie mondiale milieucrisissen, die slechts in samenhang kunnen worden opgelost: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling. De focus van het NMP zal (waarschijnlijk) liggen bij de aanpak van (milieu)vervuiling, in het bijzonder de kwaliteit van lucht, water en bodem en het gebruik/uitstoot van chemische stoffen. Daarbij zal echter een sterke link worden gelegd met de aanpak van klimaat en biodiversiteit (inclusief het stikstofvraagstuk) en zullen we op zoek moeten naar de trade-offs en naar oplossingen die bijdragen aan alle 3 crisissen. De transitie naar een circulaire economie is bijvoorbeeld van eminent belang voor de aanpak van alle 3 crisissen en zal een centrale plek hebben in het NMP. De focus van het NMP is vooral nationaal, maar de achterliggende problemen en de oplossingen vergen een internationale blik. Daarom zal de focus in de literatuurstudie liggen op de internationale literatuur. Resultaten van de studie worden mogelijk opgenomen als onderdeel van de houtskoolschets. Een mooie kans dus om een bijdrage te leveren aan het milieubeleid van de toekomst!

Concrete werkzaamheden:

 • Het inventariseren van de belangrijkste internationale onderzoeken en databases over het milieu wereldwijd en in Nederland in internationaal perspectief.
 • Het analyseren van internationale rapporten betreffende de staat van het milieu en het milieubeleid, inclusief op specifieke milieuthema’s.
 • Het maken van een internationale vergelijking van de vormgeving van het milieubeleid in andere landen.
 • (mogelijk) Het ondersteunen en onderbouwen van beleidskeuzes met relevante (wetenschappelijke) informatie.
 • Het analyseren van de samenhang tussen verschillende milieuthema’s en dit op een begrijpelijke manier in beeld krijgen.
 • Het helder en beknopt weergeven van de hoofdpunten uit bovenstaande analyses.

Dit zijn de werkzaamheden die wij nu voorzien, deze werkzaamheden zijn niet volledig en het takenpakket kan verder worden aangepast/aangevuld op basis van de situatie en de specifieke expertise van de stagiair.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: visievorming milieubeleid, beleidsontwikkeling zoals het circulair maken van de economie, verbeteren van de luchtkwaliteit, verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico’s. De directie Internationaal coördineert de internationale component van het IenW brede beleidswerk inclusief werkbezoeken, economische diplomatie etc.
Milieuonderwerpen komen terug ook bij andere dienstonderdelen binnen I&W, zoals duurzame mobiliteit, water- en bodemkwaliteit. Ook zijn veel andere ministeries betrokken, denk aan LNV (landbouw, biodiversiteit), EZK (klimaat), BZK (NOVI, wonen) en BZ (SDG’s, EU).

Team Nationaal Milieuprogramma valt direct onder de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal en is geen lijndirectie. Hierdoor hebben teamleden de mogelijkheid om meer strategisch te kijken naar milieuvraagstukken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J. Baarn

06-11376978

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage onderzoek Houtskoolschets Nationaal Milieuprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stage Logistiek ondersteuner voor het structureren van voorraadbeheer (KNMI)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Praktijkopdracht

Stagiair(e) anti-corruptie en witwassen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Meeloopstage
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon