• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch, Juridisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 2 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: KDGKE_20240710_13, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Wil jij een essentiële rol spelen in de energietransitie van Nederland? Als plaatsvervangend clusterleider Energiebesparing bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei speel jij een belangrijk rol in de energietransitie van Nederland. Energiebesparing is van vitaal belang voor een betrouwbaar en schoon energiesysteem en draagt bij aan de betaalbaarheid van de energierekening van burgers en bedrijven. Immers energie die we niet gebruiken, hoeven we niet te produceren, te importeren, te transporteren of te betalen.

Afgelopen twee jaar hebben Nederlandse huishoudens en bedrijven hun energiegebruik met 28,7% gereduceerd. Jouw doel is om die trend vol te houden! In je functie ben je onder meer verantwoordelijk voor de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen. Circa 105.000 locaties zijn verplicht om energie besparende maatregelen te nemen en daarover te rapporteren. Met jouw inzet en expertise zorg je ervoor dat bedrijven, instellingen en medeoverheden aan de slag gaan met ledverlichting, isolatie en efficiëntere apparaten. Wat is hierbij de juiste balans tussen normeren, stimuleren en communiceren? Daar denk je samen met het team over na. Je stuurt het team aan dat werkt om de opzet, naleving van en het toezicht op deze plicht te verbeteren. Je begeleidt de teamleden die aan (deel)projecten werken, waarbij je zelf als meewerkend voorman ook een belangrijke inhoudelijke bijdrage levert. Om je doel te realiseren ben je ook het aanspreekpunt voor de plicht voor het bedrijfsleven, het bevoegd gezag en uitvoeringsdiensten.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor internationale energiebesparingsonderwerpen, met name de implementatie van de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). Je spart hierover met de coördinator en denkt mee over hoe de implementatie tijdig gerealiseerd wordt. Ook hier ben je bereid om zelf inhoudelijk in onderwerpen te duiken. Als plaatsvervangend clusterleider, vervang je indien nodig de clusterleider bij overleggen en bespreek je samen met hem de ontwikkelingen van het team. Je bent tevens voor jouw onderwerpen opdrachtgever aan RVO.

Hoe ziet een willekeurige werkdag er bij ons voor jou uit? Je start met een overleg over de EED, waarin de laatste stand van zaken over de implementatie wordt besproken en enkele knelpunten op tafel komen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met het omzetten van het ‘energy efficiency first’ principe naar concrete eisen voor bedrijven en instellingen? Daarna neem je de nota van toelichting inzake het delen van data over energiegebruik met omgevingsdiensten door. Samen met de projectleider bespreek je de zaken die je waren opgevallen. Tijdens de lunch loop je samen met de rest van het team door het Haagse Bos, waarna je weer fris aan de slag kan met het plan voor de implementatie van de 7 jaar terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen. Hier moeten veel deelproducten simultaan in de tijd worden gestart met verschillende stakeholders. Wie pakt wat, wanneer op? Hoe zorg je ervoor dat alle belanghebbenden tijdig worden betrokken? Tot slot stem je het antwoord op een binnengekomen Kamervraag over de gerealiseerde besparing af met de collega's van Verduurzaming Industrie.

Het is van belang dat je overzicht kunt houden over de verschillende onderwerpen. Je biedt waar nodig structuur en beschikt over een scherpe pen. Van jou wordt gevraagd om over coachende vaardigheden te beschikken die je effectief kunt inzetten in het team. Het is van belang dat je snel complexe (juridische) inhoud weet te doorgronden en daarover collega’s, de minister en de Tweede Kamer helder kunt informeren.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.
De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.
Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZ. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Directie Energiemarkt
De directie Energiemarkt werkt samen met de andere energiedirecties binnen het DG Klimaat en Energie aan de transitie van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. De directie richt zich daarbij in het bijzonder op de ordening van de verschillende energiemarkten, zowel de bestaande (elektriciteit, gas, warmte) als de toekomstige (waterstof). De opgave daarbij is om de opschaling van bronnen en infrastructuur zo effectief mogelijk te stimuleren en de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening te borgen bij een toenemende flexibiliteit en volatiliteit in het systeem. De voornaamste instrumenten van de directie zijn het beleid en regulering van de verschillende energiemarkten, subsidie- en normeringsinstrumentarium en internationale en Europese samenwerking..
Meer specifiek houdt de directie zich bezig met:

 • Beleid en wetgeving gericht op de ordening en regulering van de markten voor elektriciteit, warmte, gas, olie, en waterstof
 • Beleid en wetgeving gericht op beheer en uitbreiding van de energie infrastructuur (netbeheer).
 • Ontwikkelen van het energiebesparingsbeleid en (interdepartementaal) sturen op het behalen van de nationale energiebesparingsdoelen
 • Opschaling en ontwikkeling van -de waterstofketen: productie, opslag, infrastructuur en importcapaciteit.
 • Opschaling en ontwikkeling van duurzame warmtevoorziening (collectief en individueel) en de inzet van groen gas in de gebouwde omgeving
 • Het beleid rondom de energierekening, waaronder het prijsplafond voor consumenten;
 • De inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, bilateraal, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum.
 • Het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Er werken ongeveer 120 mensen op de directie, verdeeld over 10 clusters. Het MT van de directie bestaat uit de directeur en 5 MT leden (waaronder de plaatsvervangend directeur). Er wordt veel aandacht aan de interne organisatie besteed: het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers en een professionele doeltreffende bedrijfsvoering.

Cluster Energiebesparing
Je gaat aan de slag binnen de directie Energiemarkt en specifiek in het cluster Energiebesparing.
Het cluster Energiebesparing is een cluster dat sinds 2022 apart vormgegeven is vanwege het toegenomen belang van energiebesparing. Binnen het cluster wordt gewerkt aan eigen instrumenten als de energiebesparingsplicht en het energiebesparingsloket en onderzoeken uitgevoerd naar de rol van energiebesparing in het energiesysteem. Ook wordt met collega's van andere ministeries waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gewerkt aan maatregelen om energie efficienter te gebruiken of te besparen. Het cluster bestaat uit een diverse groep van enthousiaste collega's, die samen een hecht team vormen. Elk cluster bij de Directie Energiemarkt heeft als doel samen te werken aan het halen van de doelen en deadlines waarbij een ieder zijn eigen accenten of projecten heeft. Daarbij vinden we het belangrijk dat een ieder elkaar ondersteunt op inhoud én actief bijdraagt aan een goede werksfeer.

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het ministerie van Klimaat en groene Groei streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei werkt samen met zijn partners aan een schoner en sterker Nederland. Door te werken aan een klimaatneutrale samenleving en door te investeren in mensen, innovatie en duurzame energie. Zodat we de kansen kunnen pakken voor een duurzame toekomst en ervoor zorgen dat iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Nu én later

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Valentijn Hollewijn 06-55714936
Reinier Koppelaar 06-31693706

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Joke van Buuren 06-46152411

Solliciteren?

Ministerie van Klimaat en Groene Groei / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon