Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Preventiemedewerker IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 8 - 16
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 13 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/FKR/2020/121
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij team Facilitaire Kennis en Regie van directie Bedrijfsvoering een vacature voor de functie van Preventiemedewerker IND (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S11). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (12 maanden), na evaluatie inzet, zal vervolg (duur) bepaald worden.

De IND hecht belang aan het arbeidswelzijn van haar medewerkers en wil voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de arbeidsomstandighedenwet. De IND stelt daarom een preventiemedewerker aan die zorg draagt voor de uitvoering van de wettelijke preventietaken binnen de IND, de PM-IND. Deze medewerker is een preventiemedewerker zoals bedoeld in artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Als Preventiemedewerker ben je de aanjager van onze veiligheidscultuur. Je bevordert veilige en gezonde werkomstandigheden voor onze medewerkers op de IND locaties en ook voor onze medewerkers die daarbuiten werken. Tevens voorkom je gevaarlijke situaties voor medewerkers, klanten, leveranciers en partners.

Hiervoor coördineer je diverse activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden en leg en onderhoud je daartoe contacten met relevante actoren binnen en buiten de IND, waaronder ook de ondernemingsraad. De PM-IND draagt eveneens zorg voor de coördinatie van de uitvoering van onderdelen van het psychosociale arbobeleid.

Tot je taken behoren:

 • Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een risicoinventarisatie en – evaluatie (RI&E);
 • Het adviseren aan en nauw samenwerken met de bedrijfsarts, Arbodienst en de OR over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • Deze Arbo-maatregelen (mede) uitvoeren.

Daarnaast ben je onder andere:

 • Gesprekspartner van HIND op thema’s over veiligheid- en gezondheidsrisico’s in de organisatie, ook op verzuim en preventie;
 • Opsteller en adviseur rondom maatregelen en arbobeleid;
 • Contactpersoon voor de departementale Preventiemedewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • Als vraagbaak toegankelijk voor werknemers en fungeert als ‘spin in het web’ bij Arbo-problemen en Arbo-vragen;
 • Coördinator voor de RI&E psychosociaal (HR).

Deze taken voer je uit in samenwerking en afstemming met de Operationeel Adviseur Preventie (OAP) van de directie Bedrijfsvoering en voor de RI&E Psychosociaal met de afdeling HR van de directie Bedrijfsvoering.

Functie-eisen

In principe mag iedere werknemer (met een cao-Rijk aanstelling) een preventiemedewerker worden. De wet schrijft alleen voor dat de preventiemedewerker over voldoende ervaring en deskundigheid moet beschikken om de preventietaken uit te kunnen voeren.

Sollicitanten met ervaring en kennis op het gebied van VGWM genieten de voorkeur. Als een sollicitant geen ervaring en kennis heeft, moet hij deze zich snel eigen kunnen maken.

De PM-IND is (en/of wordt) deskundig op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waaronder veiligheids-, gezondheids-, welzijns- en milieuaspecten (VGWM), het fysieke en mentale welzijn, de Arbo aspecten bij tijd-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken (TPAW), gezondheidsmanagement en de leefstijl van de medewerker(s).

De preventiemedewerker heeft (en/of verkrijgt) tevens basiskennis van en inzicht in:

 • De bedrijfs- en productieprocessen en de risico’s, zoals vermeld in de RI&E’s;
 • De te nemen maatregelen om de risico's te verminderen of te voorkomen;
 • Specifiek (irt de kernrisico’s agressie en geweld/werkdruk) kennis over oorzaak en gevolg van werkdruk/werkstress, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten;
 • Relevante wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
 • De mogelijke ondersteunende diensten van (arbo)deskundigen;
 • Partijen die van belang zijn voor de arbeidsomstandigheden, zowel binnen als buiten de organisatie;
 • De bedrijfsstructuur en –cultuur;
 • Actuele ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Omdat de PM-IND moet kunnen manoeuvreren tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau, functioneert deze op tactisch denkniveau en heeft de PM-IND de volgende competenties:

Analytisch; Vernieuwend en Creatief; Omgevingsbewust; Regievoerder; Bruggenbouwer; Organisatiesensitief; Overtuigingskracht; Communicatief sterk zowel schriftelijk als mondeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 8
 • Maximaal aantal uren per week 16

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Vanwege de werkzaamheden wordt PM-IND wel geacht regelmatig op het hoofdkantoor te Den Haag te zijn.

Evaluatie: Taakuitvoering en capaciteit worden na 1 jaar geëvalueerd, omdat het een nieuwe rol/taak betreft binnen de organisatie van de IND. Deze evaluatie wordt gezamenlijk georganiseerd en uitgevoerd door het cluster veiligheid van de directie bedrijfsvoering en de preventiemedewerker.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

De vacature is binnen de afdeling Facilitair en is ten behoeve van het team Facilitaire Kennis en Regie.

Afdeling Facilitair

De afdeling Facilitair bestaat uit:

 • Team Facilitaire Kennis en Regie en;een aantal Facilitaire uitvoerende teams, die de facilitaire uitvoerende dienstverlening verzorgen op de IND locaties, totdat deze taken overgedragen worden aan de concerndienstverlener van het Rijk.
 • De (operationeel) managers van de teams leggen verantwoording af aan de tactisch manager van de afdeling Facilitair.

De functie is binnen het team Facilitaire Kennis.

Team Facilitaire Kennis en Regie (FK&R)

Centraal op het Hoofdkantoor van de IND is het team Facilitaire Kennis en Regie. Dit team houdt de regie op de facilitaire dienstverlening door derden en de inrichting van accountmanagement richting de klantorganisatie. Bij het team wordt gewerkt met LEAN om continue verbeteringen in het proces door te voeren.

De onderwerpen Veiligheid, Huisvesting en Facilitair worden aangesloten op Rijks- en/of Veiligheid en Justitie kaders en processen. Het team Facilitaire Kennis en Regie werkt toe naar aansluiting van haar taken op het Rijksbeleid. Dit betekent voor de afdeling Facilitair dat haar rol van uitvoerder overgaat naar:

opdrachtgever (Contracteigenaarschap en regie op contracten);adviseur (weet de interne klantvraag te vertalen naar de externe partijen);(huisvesting)planmaker aan de hand van Rijksbeleid.

Voor dit team zijn we op zoek naar een Adviseur Bedrijfsvoering (schaal 11).

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nauchad Orie, (Operationeel) Manager team FK&R

06-29834164

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Operationeel) Manager IND Schiphol

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Schiphol (gemeente Haarlemmermeer)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Applicatie beheerder Siebel

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon