• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Verkeer / nautisch
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMO 24-203, Plaatsingsdatum: 1 juli 2024

Ruimte en geld voor de aanleg van nieuwe infrastructuur is schaars. Om belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden voor iedereen, wordt het steeds belangrijker om de infrastructuur optimaal te benutten. We zetten hierbij instrumenten in als mobiliteitshubs, digitalisering, deelmobiliteit en publiek vervoer. Als programmamanager, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd, kan jij deze mobiliteitstransitie verder ontwikkelen en op een richtinggevende wijze verbinden aan beleidsopgaven van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in Den Haag. Geïnteresseerd? Lees snel verder!


Hoe jij bijdraagt in je rol
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor het team dat met een vertegenwoordiging van gemeenten en provincies afspraken maakt over de landelijke aanpak mobiliteitstransitie. Daarbij maak je vanuit dit team ook afspraken per regio over de gebiedsgerichte aanpak van die transitie en mogelijke investeringen die daarbij horen. Hierbij:

 • geef je met het ontwikkelen van uitgangspunten en kaders richting aan de wijze waarop het ministerie invulling geeft aan mobiliteitstransitie
 • creëer en organiseer je draagvlak voor onze uitgangspunten, zowel binnen als buiten de IenW organisatie
 • stimuleer je actief de samenwerking met de regionale partners, waarbij je over grenzen van modaliteiten, sectoren en kennisgebieden heen kijkt
 • leg je verbinding tussen mobiliteitsopgaven en (toekomstige) ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, woningbouw en duurzaamheid
 • ben je, redenerend vanuit de doelen van IenW, kaderstellend en toets je concrete regionale plannen en projecten op hun bijdragen aan de doelstellingen van IenW op het gebied van mobiliteitstransitie
 • vervul je een coördinerende/verbindende rol binnen DGMo op de instrumenten van de mobiliteitstransitie

Afhankelijk van de ontwikkelingen en uitwerking van het hoofdlijnenakkoord kan je als programmamanager verantwoordelijk worden voor 1 van de thema’s/instrumenten van de mobiliteitstransitie.

Als plaatsvervangend afdelingshoofd Mobiliteit en Transities vervang je het afdelingshoofd en bespreek je samen de ontwikkeling van de afdeling.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Door ruimtelijke schaarste, stikstof-normen en gebrek aan financiën en uitvoeringscapaciteit is aanleg van nieuwe infrastructuur vaak niet mogelijk. In dat geval ligt de oplossing vaak in het duurzamer, slimmer en beter benutten van bestaande infrastructuur. Deelmobiliteit, hubs, gedragsmaatregelen, publiek vervoer en digitalisering zijn daarbij concrete thema’s die samen bijdragen aan de transitie in mobiliteitsbeleid. Deze transitie raakt een groot deel van de samenleving, dat is waar jij energie van krijgt! Daarom werken we nauw samen met beleidsdirecties binnen IenW, andere departementen, provincies, gemeenten, regionale werkgeversnetwerken en kennisinstellingen.

Het verbeteren van duurzame bereikbaarheid in Nederland, in de context van grote maatschappelijke uitdagingen zoals woningbouw, energietransitie, sociale inclusie en leefbaarheid. In deze functie speel je hierin een belangrijke rol. Onze omgeving is politiek- bestuurlijk complex en de tijdsdruk is vaak hoog. Je haalt voldoening uit het schakelen tussen thema's en het creëren van samenhang.

Jij krijgt energie om op het snijvalk tussen beleid en uitvoering een belangrijke rol te hebben in de vertaling van (landelijk) beleid naar projecten en praktische werkafspraken. Zowel bovenregionaal als in 1-op-1 relatie met regionale overheden en instellingen in Nederland.

Binnen de afdeling werken wij nauw samen, vaak hard en onder druk maar altijd met een gezonde dosis humor!

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!
of heb je nog vragen? Wij vertellen je graag meer over jouw nieuwe rol! Bel of app gerust met Ron Hofman, programmamanager en plaatsvervangend afdelingshoofd, via 06-20705990. Hij staat je graag te woord over alle ins en outs.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo)

Zet je je graag in voor een veilige, vlotte en duurzame mobiliteit van mensen en goederen? Hecht je belang aan toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen? Ons doel bij het Directoraat-generaal Mobiliteit (DGMo) is om de bereikbaarheid van werk, zorg, wonen, onderwijs maar ook recreatie en transport in heel Nederland op een hoger plan te tillen. En om bij te dragen aan de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van het wegennet en het gebruik van de spoorwegen verder te ontwikkelen. Maar ook door mobiliteit te verduurzamen en rekening te houden met de leefomgeving. Daarmee dragen we bij aan het welzijn en de welvaart van ons land en aan een mooier Nederland, nu en in de toekomst.

Waar wij onder andere aan werken:

 • het versterken van onze mainports- en achterlandverbindingen
 • het versterken van nationale infrastructuur en de bereikbaarheid van stad, platteland en alles wat daar tussen zit
 • de verduurzaming van mobiliteit (bijvoorbeeld door elektrificatie of het stimuleren van ander reisgedrag
 • de blijvende sterke aandacht voor veiligheid op weg en het spoor
 • het faciliteren van deur-tot-deurvervoer
 • nederland in de top in ‘smart mobility

Directie Mobiliteit en Gebieden (MenG)

De opgaven zijn complex, de ruimte schaars. De directie Mobiliteit en Gebieden (MenG) verbindt vanuit een integrale blik op de fysieke leefomgeving, landelijk en regionaal mobiliteitsbeleid om Nederland voor nu en in de toekomst bereikbaar, veilig, leefbaar en gezond te houden met de Mobiliteitsvisie 2050 als uitgangspunt.

De directie doet dit o.a. door:

 • de regie te voeren op het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en te sturen op blijvende effectiviteit daarvan
 • de beleidsprincipes uit de mobiliteitsvisie 2050 te vertalen naar een gebiedsgerichte aanpak
 • zorg te dragen dat met de regio bestuurlijke afspraken over investeringen en uitvoering in projecten en programma’s worden gemaakt
 • te komen tot bereikbaarheidsmaatregelen voor de korte en langere termijn in verbinding met de collega-directies binnen DGMo, breed IenW, en andere regionale overheden en bedrijfsleven

De directie MenG heeft drie afdelingen:

 • MIRT en Ruimte
 • MIRT Projecten en Programma’ s
 • Mobiliteit en Transitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Ron Hofman, programmamanager en plaatsvervangend afdelingshoofd 06-20705990

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie 06-81352735

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon