Programmamanager Nationaal Groeifonds IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-262
 • Plaatsingsdatum 11 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse economie duurzaam laten groeien en daarmee toekomstproof maken. Dat is het doel van het Nationaal Groeifonds (NGF): een onafhankelijke commissie die binnen een looptijd van 5 jaar € 20 miljard investeert. Dit doet het Groeifonds op drie terreinen: Infrastructuur, R&D en Innovatie, en Kennisontwikkeling. Als programmamanager NGF ben je verantwoordelijk voor de IenW inbreng in het NGF voor zowel de pijler infrastructuur als de pijler R&D. Je schakelt intern nauw met de directie ASA, met de directie FIB en met de betrokken beleidsdirecties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de interdepartementale afstemming met de fondsbeheerders (EZK en FIN) en met de andere betrokken departementen (BZK, EZK, OCW).

Het Nationaal Groeifonds biedt kansen om de ambities van IenW te verbinden aan het versterken van het verdienvermogen. Op het terrein van de fysieke mobiliteits-, water-, en energieinfrastructuur liggen er grote opgaven. Oplossingen hiervoor liggen zowel in ingrepen in de fysieke infrastructuur als op het gebied van innovatie (en combinaties tussen beide). Het vormgeven van deze kansen samen met collega’s en stakeholders is de kern van je taak als programmamanager. Je stapt op een rijdende trein, eind 2019 zijn de eerste voorbereidingen voor het NGF gestart, ondertussen is er in het departement een flink aantal collega’s betrokken.

In deze uitdagende en veelzijdige baan heb jij impact op dé uitdagingen van Nederland voor de komende decennia. En draag je bij aan een duurzame ontwikkeling van de nationale economie. Zoek jij een functie in een politiek-bestuurlijk boeiende omgeving en beschik je over een brede maatschappelijke antenne? Heb je ervaring in het aansturen van een team professionals in een (bestuurlijk) complexe omgeving? Ben je goed in overzicht creëren, en houd je daarnaast van dynamiek en laat je je niet van de wijs brengen bij (plotselinge) veranderingen. Dan horen we graag meer van je!

Waar kom je terecht?
Als programmamanager Nationaal Groeifonds IenW werk je voor het brede departement, je thuisbasis is (in eerste instantie) de Unit Strategie. Je draagt bij aan het soepel laten lopen van het traject NGF voor heel IenW, dit doe je in nauwe samenwerking met collega’s van de directies ASA, FIB en de betrokken beleidsdirecties.

Bij de Unit Strategie zit je op een plek waar veel lijnen samenkomen. We werken direct voor 2 Directoraten-Generaal (DG’s) en we bouwen aan overkoepelend mobiliteitsbeleid. We zijn strategen: we agenderen, geven richting, brengen mensen bijeen, maar doen ook ‘hands on’ werk en (onverwachte) ad hoc klussen. Speerpunten van de unit zijn onder andere: het ontwikkelen van een (integrale) mobiliteitsvisie, het opstellen en doorontwikkelen van de Integrale Mobiliteitsanalyse (voorheen NMCA), het coördineren van de input voor het Nationaal Groeifonds op het terrein van mobiliteit en infrastructuur. Naast je functie als programmamanager NGF ben je – als dat nodig is - breed inzetbaar op de taken waar de Unit voor aan de lat staat.

De organisatie van de strategische functie binnen IenW is op dit moment in beweging. Op dit moment wordt er kwartiergemaakt voor een nieuwe directie, waarin de Unit Strategie een plek zal krijgen. Deze directie zal nauw samenwerken met de net nieuw gevormde centrale directie Algemeen Strategisch Advies(ASA) die onder de SG is opgehangen. Het is een optie om de programmamanager NGF t.z.t. bij de nieuwe directie ASA onder te brengen, gezien de departementsbrede betrokkenheid. Waar de ophanging uiteindelijk zal plaatsvinden, is nog onderdeel van gesprek.

Wat ga je doen?
Als programmamanager Nationaal Groeifonds binnen IenW ben je verantwoordelijk voor het coordineren van de IenW inbreng voor het nationaal groeifonds en de afstemming met de fondsbeheerders (EZK en FIN), de staf van de adviescommissie NGF, de andere departementen met wie we samenwerken in de voorstelontwikkeling (ihb EZK, OCW, BZK) en de uitvoeringsorganisaties (RWS en RVO). Ook zorg je voor de politieke afstemming. Inhoudelijk daag je uit en geef je richting aan een team collega’s die zorgen voor de IenW inbreng in het NGF. Je hebt oog voor kansen en let daarbij scherp op haalbaarheid en belasting van de organisatie. Je taken bestaan onder andere uit:

 • Aansturen van de interne werkstromen (algemene coordinatie, pijler infrastructuur, pijler RenD) en de IenW inbreng in de interdepartementale werkgroepen (toegangspoort en loket, beheer en verantwoording, juridische werkgroep, technische ondersteuning indiening);
 • Verantwoordelijk voor de IenW inbreng in de interdepartementale afstemoverleggen (interdepartementaal directeurenoverleg en onderraden van de MR)
 • Inrichten/doorontwikkelen van een overzichtelijke werkstructuur;
 • Informeren van en afstemming met bewindspersonen en BSR;
 • Het doorontwikkelen van heldere inhoudelijke kaders voor de IenW inbreng in het NGF (o.a. door het verder uitwerken van het Basisplan);
 • Adviseren aan IenW over het oppakken van lessen/inzichten die worden opgedaan in het NGF –traject;
 • Het tijdig in kaart brengen van eventuele risico’s en aandragen van oplossingen voor de IenW organisatie.

Wat neem jij mee?
Onze ideale kandidaat heeft een scherpe analytische blik en pen, is creatief, weet van aanpakken en initiatief nemen en is in staat om effectief samen te werken, over afdelingen en directies heen. Je bent flexibel, kunt je goed staande houden in een dynamische omgeving en weet overzicht en rust te creeren in een complex proces. In deze functie is het belangrijk dat je het leuk vindt om voor meerdere DG’s te werken, dat je de korte aan de lange termijn kunt verbinden en dat je bestuurlijk/politiek én financieel/juridische aandachtspunten tijdig kunt signaleren.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie ASA
De nieuwe directie Algemeen Strategisch Advies (ASA) versterkt het strategisch vermogen van de organisatie, stimuleert, adviseert en daagt de beleidsverantwoordelijken uit. De beleidsdirectoraten-generaal zijn hoofdverantwoordelijk voor het beleid en de strategie-, kennis- en innovatieopgaven in hun beleidsdomein. De directie ASA ondersteunt de beleidsdirectoraten-generaal met het bepalen van de strategische lange termijnvisie, en het bevorderen van de samenhang met andere beleidsdossiers binnen IenW en daarbuiten. Daarnaast zorgt de directie ASA via structurele werkwijzen, bijeenkomsten en vernieuwende werkvormen voor samenhang en gezamenlijke programmering van kennis en innovatie. De directie ASA heeft als taak toe te zien op de integraliteit en consistentie van het (lange termijn-)beleid van IenW. De directie ASA adviseert direct aan bestuursraad en bewindspersonen.

DGMO en DGLM
Het Directoraat- Generaal Mobiliteit en het Directoraat – Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken zijn onderdeel van de bestuurskern. De DG’s hebben respectievelijk als doel om de netwerkkwaliteit van lucht-, vaar- en spoorwegen alsmede havens en het wegennet verder te ontwikkelen evenals het veilige en duurzame gebruik daarvan door reizigers en de transportsector te waarborgen. Met als belangrijke waarden kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Daarmee wordt bijgedragen aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland binnen de condities van leefbaarheid en veiligheid.

De unit strategie (US) heeft de taak en ambitie om nieuwe ontwikkelingen tijdig te agenderen, zodat DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritieme Zaken hier adequaat op kunnen inspelen. Daarmee zit de unit voor in het beleidsproces, over de volle breedte van beide DG’s, met sterke relaties naar ruimtelijke en economische ontwikkelingen en beleid.

De unit geeft inhoud aan een integraal en multimodaal bereikbaarheidsbeleid. Dit doet ze onder andere met instrumenten als de IMA, het Mobiliteitsfonds, een mobiliteitsvisie, een kennis- en innovatieagenda. Binnen het departement werkt de unit intensief samen met andere directies en DG’s, KIS en FMC alsook met RWS en ILT. Daarnaast zijn o.a. de Mobiliteitsalliantie, IPO, VNG en kennisinstellingen belangrijke samenwerkingspartners.
US is met 10 fte een kleine afdeling, die werkt voor zowel het DG Mobiliteit als het DG Luchtvaart en Maritieme Zaken. US vervult een voortrekkersrol in de brede ontwikkeling van (multimodaal, integraal) bereikbaarheidsbeleid voor de korte en (middel)lange termijn. Binnen het departement werkt US intensief samen met andere directies en DG’s. In een steeds complexere buitenwereld, met meer onderlinge afhankelijkheden en een verbreding in de oriëntatie (mobiliteit in relatie tot duurzaamheid, veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw) wordt hoogwaardige advisering van US gevraagd.

Nationaal Groeifonds
Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan duurzame economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar vernieuwende voorstellen op de terreinen kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo zorgen we voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben.

Een onafhankelijke commissie van deskundigen, onder leiding van voorzitter Jeroen Dijsselbloem, beoordeelt de voorstellen. De leden van de commissie hebben veel ervaring op de drie terreinen waar het Nationaal Groeifonds zich op richt. Daarnaast hebben zij ook kennis van zowel het publieke domein, het bedrijfsleven, onderzoek en ontwikkeling en opschaling. De commissie wordt ondersteund door een stafbureau.

EZK en FIN zijn de fondsbeheerders van het NGF. Zij bepalen de spelregels voor (de indiening bij) het NGF en zien toe op het proces.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. K. de Ruijter

06-50495373

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P.H.A. Eliens

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker toekomstbestendige vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker verduurzaming zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur financiële beheersing

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon