Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 19 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20220603_14
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Om de doelen voor natuur te bereiken is er ook beleid nodig dat buiten de natuurgebieden de condities op orde brengt, zoals in de stad en het agrarisch gebied. En waarbij je de focus ook richt op onze economie, op sectoren en op het beïnvloeden van natuurinclusief gedrag. Daarvoor maak jij je vanuit Den Haag sterk als programmamanager van het programma Verbinden Landbouw en Natuur. Je doel is om de agrarische sector en keten natuurinclusief te laten ondernemen.

Met je programmateam organiseer je de voorbereiding van concrete afspraken met de regio's voor een gebiedsgerichte uitwerking van natuurinclusieve landbouw. Dit speelt zich af in het bredere kader van de opgave tot een transitie in de landbouw naar een meer duurzaam systeem, waarbij je laat zien hoe natuurinclusieve landbouw de boeren perspectief biedt. De transitie in het landelijk gebied en de landbouw is belangrijk voor maatschappelijke doelen, zoals natuur en klimaat.

Jouw programma werkt daarbij ook aan het stimuleren van de sector zelf tot een natuurinclusieve aanpak. Denk aan ondersteuning om die transitie tot stand te brengen op het gebied van bewustwording, kennis, beleidskaders, regelgeving, financiering en experimenten. LNV heeft daarbij een rol als aanjager, kadersteller en systeemverantwoordelijke voor het natuurbeleid. We zoeken daarbij ook de samenwerking op met provincies, die verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid. Je geeft hiermee een vervolg aan de Agenda Natuurinclusief, die samen met de provincies en terreinbeherende organisaties, met input van maatschappelijke organisaties is vormgegeven en als doel heeft om in sectoren en domeinen natuurinclusief werken het normaal te maken. Natuurinclusieve landbouw is daarin een belangrijk thema.

Dat betekent dat je veel samenwerkt, met de collega's binnen LNV die werken aan de transitie van de landbouw en collega's die werken aan de transitie van het landelijk gebied. Ook werk je samen met maatschappelijke organisaties, o.a. als deelnemer in het consortium Deltaplan Biodiversiteitsherstel. En met andere overheden, zoals de provincies, die het gebiedsgericht werken tot uitvoering brengen en die ook instrumenten inzetten om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, zoals subsidies voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Je stuurt een stevig programmateam aan waarin je functioneel leiding geeft aan de medewerkers. Je bent thuis in programmasturing en weet hoe je doelgericht werken organiseert en aanstuurt en de medewerkers daarin in hun kracht zet.

Achtergrondinformatie over Gebiedsgericht Werken.

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in het programma Verbinden Landbouw en Natuur, dat valt onder het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied. We streven naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren, waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen, met andere overheids- en niet-overheidspartners, de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Keimpe Wieringa

06-54640870

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr. Beleidsjuridisch Medewerker Natuurinclusiviteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidmedewerker Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon