Programmamanager Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Philipsburg
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 16 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer KR/2021/06
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Programmamanager Strafgevangenis en Huis van Bewaring Pointe Blanche, Ministerie van Justitie Sint Maarten

Achtergrond: Sinds 10 oktober 2010 is Sint Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk en heeft Sint Maarten een eigen verantwoordelijkheid voor de rechtshandhaving gekregen, inclusief het gevangeniswezen. Het gevangeniswezen kampt met verscheidene problemen, waaronder de gebouwelijke schade als gevolg van de orkanen Irma en Maria in 2017 en structurele personeelstekorten en/of niet inzetbare medewerkers, die in diverse rapporten zijn blootgelegd en/of door verschillende instituties zijn gesignaleerd. Om te komen tot een substantiële verbetering van het gevangeniswezen is in 2018 op verzoek van Sint Maarten door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van Nederland een herzien plan van aanpak opgesteld ter vervanging van het plan uit 2010: “Een veilige samenleving: Bouwen aan een verantwoorde en duurzame sanctie uitvoering op Sint Maarten (2018 – 2023)”.
Het doel van het plan van aanpak is dat de gevangenis Point Blanche middels de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen bijdraagt aan het herstel van de rechtsorde en het verhogen van de veiligheid in de samenleving.

Dit zal Point Blanche doen op de volgende wijze:
• Zij creëert een omgeving die wordt gekenmerkt door orde en veiligheid. Orde en veiligheid vormen het fundament van de detentie;
• Vanuit dit fundament ontstaat ruimte voor een menswaardige invulling van de detentie op basis van een respectvolle en eerlijke bejegening van gedetineerden zonder onnodig toevoeging van leed en zonder aantasting van hun persoonlijke integriteit;
• Een veilige en menswaardige detentie-omgeving maken constructieve contacten mogelijk tussen personeel en gedetineerden. Dat leidt tot een detentieklimaat dat wordt gekenmerkt door een sfeer van vertrouwen en waarin gedetineerden zich ondersteund weten in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun gedrag ook gericht op de toekomst;
• Vervolgens kan een proces van herstel op gang worden gebracht via voorzieningen op het gebied van zorg, activiteiten en contacten met belangrijke anderen.

De programmamanager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak. De programmamanager ziet toe op een tijdige en juiste uitvoering van het plan, heeft een aanjagende rol en draagt zelf ook bij aan de uitvoering van het plan van aanpak. Belangrijk onderdeel daarbij is het versterken van commitment bij alle stakeholders in de detentieketen van Sint Maarten en Nederland.

Tot de taken van de programmamanager behoren in ieder geval:

1. Programmamanagement: rapporteren van de voortgang op het plan van aanpak en het signaleren en oplossen van knelpunten in de uitvoering

 • De beoogde structurele verbetering van het gevangeniswezen vereist forse aanpassingen op meerdere, samenhangende terreinen. De programmamanager overziet de samenhang, stuurt resultaatgericht bij, signaleert knelpunten, brengt de betrokken stakeholders bij elkaar en draagt tijdig oplossingen aan. Deze signalen rapporteert de programmanager aan de minister van Justitie van Sint Maarten als verantwoordelijke voor de uitvoering van het plan van aanpak en zullen indien gewenst ook rechtstreeks door de programmamanager worden gemeld in het Ministerieel Overleg,

2. Het opstellen van een gedetailleerd implementatieplan voor de verschillende onderdelen van het plan van aanpak en het toezien op de uitvoering hiervan;

 • Het plan bestaat uit verschillende onderdelen, met ambities op goed bestuur, sancties, human resource management en gebouwen en resocialisatie. De programmamanager zorgt ervoor dat aan het personeelsbestand van de gevangenis Point Blanche wordt gebouwd zodat voldoende bezetting wordt gewaarborgd en o.a. het ziekteverzuim en verloop sterk wordt teruggedrongen. Hierbij werkt de programmamanager nauw samen met de HR-adviseur die ten behoeve hiervan eveneens op korte termijn zal worden aangetrokken. Het traject voor de bouw van een nieuwe gevangenis zal separaat worden gestart, hier zal de programmamanager ook een rol in spelen.

3. Het opstellen van een centrale planning voor het opgestelde implementatieplan;

 • De programmamanager maakt een gedetailleerde centrale planning voor de te behalen resultaten beschreven in het implementatieplan en stuurt hierop. past het tijdspad zoals deze wordt beschreven in het plan van aanpak aan waar nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met de prioriteiten, de benodigde en beschikbare middelen.
 • Voor ieder van de onderdelen van het implementatieplan maakt de programmamanager een deelplanning en draagt zorg dat deze planning wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke personen of organisaties.
 • Hierbij kan de programmamanager ook een beroep doen op de hulp en bijstand die vanuit Nederland wordt geboden aan Sint Maarten voor het verbeteren van het gevangeniswezen.

4. De programmamanager bouwt een stevig netwerk op met alle stakeholders zodat in de diverse fasen adequaat geschakeld en bijgestuurd kan worden

 • Om te komen tot een breed gedragen implementatieplan belegt de programmamanager een werkconferentie met alle stakeholders in de detentieketen uit Sint Maarten en Nederland, waarbij de gesprekspartners bij kunnen dragen aan de uitwerking van het plan van aanpak. Tijdens die werkconferentie kunnen ook andere actuele onderwerpen in de rechtshandhavingsketen op de agenda worden gezet. De programmamanager weet daarbij prioriteiten te stellen en volgordelijkheid te bepalen.

Rapportagelijn en bevoegdheden:
De programmamanager valt rechtstreeks onder de minister van Justitie van Sint Maarten in haar taak tot uitvoering van het plan van aanpak. Hiertoe verkrijgt de programmamanager beschikking over voldoende mandaat en financiële middelen. Ten behoeve van de uitvoering van het plan van aanpak kan de programmamanager eveneens personeelsvoorstellen doen, die na afstemming met de minister van Justitie aan het ministerie van Algemene Zaken kunnen worden voorgelegd.

De opdracht van de programmamanager is opgenomen in het plan van aanpak. Het plan van aanpak vloeit voort uit artikel 2 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten. Uit de Samenwerkingsregeling vloeit bovendien voort dat de minister van Justitie via de voortgangscommissie Sint Maarten rapporteert aan het Ministerieel Overleg op de voortgang ten aanzien van het plan van aanpak. De programmamanager voedt haar hiertoe en indien gewenst ook het Ministerieel Overleg rechtstreeks.

De voortgangscommissie Sint Maarten maakt ééns per kwartaal een rapportage over de voortgang op de plannen van aanpak. Deze voortgangsrapportages worden aangeboden aan de regering van Sint Maarten en aan de regering van Nederland en zijn daarmee onderwerp van gesprek in het Ministerieel Overleg tussen de twee landen. De werkzaamheden van de programmamanager en de daarmee samenhangende voortgang die wordt gemaakt in de uitvoering van het plan van aanpak komen daarmee ook terug in de rapportages van de voortgangscommissie.

Functie-eisen

Capaciteiten
De programmamanager staat voor een forse uitdaging en dient daarom stevig in zijn of haar schoenen te staan. Ervaring met grootschalige projecten bij de overheid of in het publieke domein als programmamanager met soortgelijke programma’s is een voorwaarde. Affiniteit met het Caribisch gebied is een pré. Kandidaten met kennis van sanctietoepassing en werkervaring in het gevangeniswezen genieten de voorkeur.

De gewenste competenties voor deze functie zijn als volgt:

 • Verbinder
  Weet partijen bij elkaar te brengen en te verbinden aan de doelstellingen van het plan.
 • Resultaatgericht
  Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.
 • Voortgangscontrole
  Volgt en controleert de voortgang van de eigen activiteiten en die van anderen en stuurt waar nodig bij.
 • Doorzettingsvermogen
  Blijft zich, ook bij weerstand of hindernissen, inspannen om een beoogd doel te bereiken.
 • Aansturen groep
  Stuurt binnen een groep op samenwerking en op het bereiken van doelen.
 • Plannen en organiseren
  Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering.
 • Mondeling en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
  Spreekt begrijpelijk en correct; maakt begrijpelijke en correcte teksten.
 • Stressbestendig en contactgericht
  Blijft effectief functioneren onder spanning; legt gemakkelijk contacten.
 • Bestuurssensitiviteit
  Houdt rekening met de gevolgen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top. En is in staat te anticiperen en hiermee ontwikkelingen te voorzien die gevolgen hebben voor het werk en handelt daarnaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Detachering binnen Rijksoverheid behoort ook tot de mogelijkheden

Bijzonderheden

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee selectierondes. Onder voorbehoud vinden de gesprekken voor de 1e ronde plaats van 24 t/m 28 mei en voor de 2e ronde van 31 mei t/m 4 juni.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit houdt onder meer in dat de directie de beleidsadvisering en interdepartementale afstemming van het beleid in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk coördineert. De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor het plannen, (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van stimuleringsprogramma's en stimuleringsprojecten in het kader van samenwerking met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het ministerie van Justitie van Sint Maarten

Het ministerie van Justitie van Sint Maarten committeert zich aan het scheppen van de voorwaarden voor het waarborgen van veiligheid, rechtsorde en rust en de waarborging van het recht binnen de samenleving. Voorafgaand aan 10-10-10 lag deze verantwoordelijkheid bij de Federale overheid op Curaçao. Sinds 10-10-10 hanteert het ministerie van Justitie een intern samenwerkingsmodel dat zich richt op een gezamenlijke richting binnen de justitiële sector.

 • Het Kabinet van de minister van Justitie ondersteunt de minister en geeft beleidsadvies.
 • De secretaris-generaal (SG) rapporteert aan de minister voor de dagelijkse begeleiding van de departementen binnen het ministerie van Justitie.
 • De SG wordt daarbij ondersteund door het Stafbureau. Daarnaast ondersteunt het Stafbureau de verschillende departementen met zaken zoals financieel beleid en HR.
 • Het departement van Juridische Zaken is verantwoordelijk voor onder andere het formuleren van beleid, het voorbereiden en implementeren van wetten.

Het ministerie is direct verantwoordelijk voor de volgende uitvoerende organisaties:

 • Korps Politie Sint Maarten
 • Gevangenis en Huis van Bewaring
 • Immigratie en Grensbewakingsdienst (Immigration and Border Protection Services)
 • Landsrecherche
 • Douane
 • Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Financial Intelligence Unit) Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficie¨nte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficie¨nt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficie¨nt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tim Leenstra

06-50079803

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker/stafmedewerker directeur Landen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Detachering

Financieel adviseur hervorming landelijk afvalbeheer op Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Philipsburg
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 15 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist hervorming afvalbeheer Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Philipsburg
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 15 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon