• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 13, schaal 14
    €5.212 - €8.550 (bruto)
  • Agrarisch, Natuur / milieu
  • Solliciteer voor 19 juli 2024 Nog 2 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: DGA20240704_13/14, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Om te werken aan het langetermijnperspectief op een houdbaar voedselsysteem wordt binnen het directoraat-generaal Agro een programma opgericht: het Programma Toekomst Voedselsysteem (PTV).
PTV speelt in op nieuwe, beleidsdirectie-overstijgende en vaak langjarige ontwikkelingen in de samenleving, de landbouwsector en de markt die vragen om herbezinning, koerswijziging en coördinatie. PTV brengt balans in het bewaken van de koers voor de langere termijn en ‘het leveren’ op politieke wensen. De opgaven vragen om kolomoverstijgende aansturing en samenwerking. Voor de langetermijnkoers wordt ook nadrukkelijk de verbinding met (internationale) kennisinstellingen gezocht.

PTV wordt ingericht met een relatief klein kernteam, bestaande uit twee duo-directeuren, project-/ programmamanagers en beleidsmedewerkers. We zijn nu op zoek naar twee (van in totaal vier) programmamanagers. De programmamanagers geven leiding aan projecten en programma’s waarvoor teams met medewerkers van de relevante LNV-directies worden samengesteld. De programmamanagers vervullen, samen met de duo-directeuren, een dragende rol in het opzetten van het nieuwe programma en het ontwikkelen en bewaken van de koers. Dat ziet zowel op de vorming van een nieuw team als op invulling geven aan de inhoudelijke opgave.

PTV start met vier projecten: structureel bestuurlijk overleg met partijen/maatschappelijke dialoog; doelsturing; verstandige instrumentenmix; markt, keten en banken. Deze projecten kunnen op termijn worden aangepast aan actuele ontwikkelingen. Daarnaast is PTV verantwoordelijk voor de coördinatie van de Agro-inbreng in trajecten waarin een ander LNV-DG de leiding heeft: grond/ruimtelijke ordening en NPLG/PPLG’s. Ook participeert PTV in de LNV-brede opdracht om, samen met andere DG’s en directies de transitiedeskundigheid te verstevigen en een narratief voor de toekomst van het voedselsysteem en landelijk gebied te ontwikkelen.

We zoeken twee programmamanagers bij PTV. Deze programmamanagers starten met de projecten ‘verstandige instrumentenmix’ en ‘aanpak markt, keten en banken’.

Het project ‘verstandige instrumentenmix’ heeft betrekking op het stevige pakket aan (faciliterend) instrumentarium dat nodig is om het mogelijk te maken dat boeren stappen zetten om de maatschappelijke opgaven te bereiken. PTV zorgt dat het huidige instrumentarium wordt doorgelicht met het oog op verbetering van de instrumentenmix en doet daarvoor concrete voorstellen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het versterkende samenspel van verschillende typen instrumenten (bijvoorbeeld normering en subsidiering). En PTV coördineert het vervolg op de WEcR studies over de impact van de landbouwtransitie op bedrijven en ontwikkelpaden.

In het project ‘aanpak markt, keten en banken’ coördineert PTV de beweging die nodig is om de inzet van ketenpartijen in de verduurzaming van de productieketen te verstevigen door zorg te dragen voor passende prijzen en een duurzamer consumptiepatroon met oog voor de economische positie. PTV brengt alle relevante initiatieven bij elkaar, zorgt voor een goed ingerichte organisatiestructuur met duidelijke rolverdeling, zorgt voor focus en samenhang en werkt aan directie-overstijgende producten zoals een duurzame ketenstandaard.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PTV is een nieuw programma onder de DG-Agro met een eigen opdracht naast de beleidsdirecties DAD, PAV en EIA. PTV verbindt zich met de Agro-directies en andere LNV-directies. Het werkt samen met partijen in het veld, deskundigen, andere departementen en overheden. PSTV betrekt de uitvoering (RVO) en toezicht (NVWA) bij de koers en de ontwikkeling van het beleid.

PTV werkt projectmatig aan overkoepelende opgaven die nu actueel zijn en in looptijd kunnen verschillen. De komende periode staan de doorontwikkeling naar een duurzame landbouw en een volhoudbaar voedselsysteem centraal.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN)

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Daniëlle Sevenster 06-1266 9552
Marlies Sloover 06-2969 0761

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon