Projectleider Staat van Migratie

Ministerie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Bepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD23/APM/230082
 • Plaatsingsdatum 2 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Staat van Migratie is de jaarlijkse rapportage over de volle breedte van migratie. De Staat van Migratie wordt gezamenlijk opgesteld door de ministeries van Jusitite en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkgrijksrelaties met nauwe betrokkenheid van uitvoeringsorganisaties in de migratieketen. Het beschrijft de aantallen migranten op Nederlands, Europees en internationaal niveau; de migratiestromen van migranten naar Nederland voor bijvoorbeeld werk, gezin en studie van binnen de Europese Unie, van buiten de Europese Unie en asielmigranten; en de aantallen van vertrek, huisvesting, inburgering en naturalisatie. Daarnaast geeft de Staat van Migratie inzicht in beleidsmatige ontwikkelingen en de voortgang op de ambities die het kabinet zichzelf heeft gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van migratie.
Het kabinet biedt de Staat van Migratie aan de Eerste en Tweede Kamer aan en geeft daarmee invulling aan de doelstelling uit het coalitieakkoord om meer grip te krijgen op migratie middels periodiek inzicht in cijfers en beleidsinitiatieven. Onder andere op basis hiervan kan politiek en maatschappelijk een debat worden gevoerd over (mogelijke) maatregelen en de (verwachte) (cijfermatige) invloed daarvan op migratiegerelateerde thema’s. De ambitie hierbij is dat de Staat van Migratie jaarlijks verrijkt wordt met relevante informatie omtrent migratie en de invloed hiervan op de Nederlandse samenleving.

Van de projectleider Staat van Migratie wordt verwacht dat zij/hij projectmatig de productie en doorontwikkeling van de Staat van Migratie verder vormgeeft in een politiek en bestuurlijk ingewikkeld krachtenveld. Daartoe behoort onder meer:

 • Het verzorgen van het (inter-)departementale en politieke afstemmings- en besluitvormingsproces over de Staat van Migratie 2023;
 • Coördinatie en procesbegeleiding van een multidisciplinair team bestaande vertegenwoordigers van verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties om op een gestructureerde wijze vorm te geven aan de ontwikkeling van de Staat van Migratie 2023;
 • Doorontwikkelen van de rapportage, zodat de informatie en vorm blijft aansluiten bij de behoefte van de verschillende afnemers (politiek, beleid, wetenschap etc.), door onder andere feedback op te halen bij verschillende gebruikersgroepen;
 • Vormgeven en professionaliseren van de inrichting van het proces van de Staat samen met de afdeling Analyse Proeftuin Migratieketen (APM), Directie Migratiebeleid, ketenpartners en andere betrokkenen binnen de (rijks-)overheid, in het bijzonder de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Het betrekken van diverse ketenbrede en interdepartementale gremia bij de totstandkoming van de Staat van Migratie;
 • Het vormgeven van contacten en samenwerking met planbureaus en andere stakeholders (zoals CBS, WODC, ACVZ, denktanks en wetenschap) en breed onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen;
 • Inhoudelijk vormgeven van het beleidsmatige hoofdstuk van de Staat van Migratie over de voortgang van de uitvoering de ambities uit het coalitieakkoord ten aanzien van migratie samen met de dossierhouders.
 • Overige politieke en bestuurlijke werkzaamheden die te maken hebben met de Staat van Migratie, hierbij valt te denken aan de beantwoording van Kamervragen en het meewerken aan de voorbereiding van Kamerdebatten.
 • Indien de werkzaamheden omtrent de Staat van Migratie dit toelaten, in overleg, andere werkzaamheden binnen de Directie Regie Migratieketen.
 • Je legt verantwoording af aan MT DGM en bent verbonden aan DRM en DRM/APM, waarbij het afdelingshoofd APM het eerste aanspreekpunt is.

Om deze uitdagende opgave goed te kunnen uitvoeren, zoeken we een ervaren collega, met veel ervaring op politiek complexe en gevoelige dossiers. Je bent in staat om organisatorisch de zaken zo vorm te geven dat een breed gedragen Staat van Migratie tot stand komt. Daarbij heb je visie en weet je deze ook te vertalen naar concrete follow-up.

Daarbij ben je:

 • Een ervaren projectleider die interdepartementale afstemming en besluitvorming vormgeeft, zodat de Staat van Migratie 2023 eind juni 2023 aan beide Kamers kan worden aangeboden;
 • In staat om samenwerking soepel vorm te geven en te verbinden met ketenpartners en andere actoren, waarbij je nadrukkelijk over de grenzen van de organisatie heen kijkt en de planning voor ogen houdt;
 • In staat om maatschappelijke ontwikkelingen, (inter-)nationale politieke ontwikkelingen te vertalen naar het eigen werkterrein;
 • In staat een onafhankelijke positie in te nemen en een neutrale rol te vervullen;
 • Daadkrachtig, flexibel, pragmatisch en oplossingsgericht;
 • In staat om tegengestelde belangen, en conflicterende prioriteiten en opvattingen, ook op politiek, bestuurlijk niveau, samen te brengen;
 • In staat om (met een team) een complex werkveld te vertalen in een leesbare rapportage voor een brede doelgroep;
 • Een betrokken collega met relativeringsvermogen.

Wat neem je hiervoor verder mee?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis van en ervaring met het migratiedomein en de bestuurlijke context;
 • Affiniteit met teamontwikkeling;
 • Ervaring met het leiden van projecten waarbij meerdere organisaties (uitvoeringsorganisaties en departementen) betrokken zijn in een complexe politieke omgeving;
 • Affiniteit met zowel uitvoering, beleid als (keten)managementinformatie;
 • Ervaring met het verbinden van partijen binnen en buiten de organisatie;
 • Goede schrijfvaardigheid;
 • Een universitaire opleiding is geen vereiste, gevraagd wordt om een HBO/WO denkwijze en bijbehorende aantoonbare werkervaring.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Bepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Contract voor bepaalde tijd.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) stelt de migratieketen en haar partners maximaal in staat de vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren. Zij heeft daarbij een op de praktijkgerichte instelling en handelwijze. De belangen van mi¬granten (veiligheid en de menselijke maat), medewerkers van de migratieketen (ruimte voor professioneel handelen) en de samenleving (maatschappelijk effect) staan hierbij voorop. De migratieketen bestaat uit diverse uitvoeringsorganisaties die werkzaam zijn op het (publieke) vreemdelingenterrein, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we binnen en buiten de overheid samen met een groot aantal partners van de keten, zoals onder meer de Rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos. DRM staat ervoor dat de migratieketen goed functioneert en fungeert hierin als stelselverantwoordelijike. DRM formuleert in samenwerking met de directie Migratiebeleid en de ketenpartners heldere af¬spraken over de te bereiken doelen en zorgt voor de monitoring van het uit¬gevoerde beleid. Over alle aspecten van ketenregie is DRM in staat transparant en heldere verantwoording af te leggen. Ook zorgt de directie voor (verbeteringen in) financiële middelen, keteninformatievoorzieningen en is ook de Chief information Officer-functie voor heel DGM ingebed binnen DRM. Actuele informatie, analyse en cijfers om op processen te kunnen sturen en de Tweede Kamer te informeren is bij deze rol zeer belangrijk.

Analyse Proeftuin Migratieketen (APM)
De APM is een structureel samenwerkingsverband van het ministerie van J&V en de partners in de migratieketen (Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Dienst Terugkeer en Vertrek, Politie, Koninklijke Marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken en Dienst Justitiële Inrichtingen). De APM beoogt een impuls te geven aan de ketensamenwerking rond business intelligence.
Ten behoeve van de ambtelijke en politieke leiding van de keten ontwikkelt de APM dashboards, maakt analyses op actuele thema’s in de keten, maakt prognoses en zorgt voor het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+, hét datawarehouse van de keten.
Het werken met een veelheid aan organisaties in een politiek-maatschappelijk dynamische omgeving maakt dit een interessant en uitdagende klus. Zeker tijdens crises, denk hierbij aan de crisis in Afghanistan, de oorlog in Oekraïne of de uitdagingen bij de opvang. Een vast onderdeel van onze missie is het opzoeken en aanstippen van pijnpunten en het uitspreken van mogelijk oncomfortabele werkelijkheden. De APM weet hierbij ook op relationeel vlak de juiste balans te vinden bij alle stakeholders.De APM is een energiek, flexibel en divers team van professionals uit verschillende disciplines.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Angelique Bleijie

06-48100044

Heleen Knol

06-11304020

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Angelique Bleijie

06-48100044

Heleen Knol

06-11304020

Solliciteren?

Ministerie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur

Ministerie Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 28 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker aanpak mensenhandel

DGRR/DRC/CZ
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon