Projectmanager monitoring stikstof en natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 21 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-130
 • Plaatsingsdatum 22 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Planbureau voor de Leefomgeving is door het kabinet verzocht om - samen met andere kennisinstellingen - een systematiek op te zetten voor de monitoring, evaluatie en verkenning van het stikstofbeleid in relatie tot de ontwikkelingen in de natuur. Als senior projectmanager richt jij je op het inrichten van een adequate monitoring-, rapportage- en evaluatiesystematiek en houd je vinger aan de pols bij de voortgang, uitvoering en effectiviteit van het beleid.

De structurele aanpak stikstof en het programma stikstofreductie en natuurverbetering, die zijn vastgesteld binnen de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet zijn het beleidsmatig kader voor het verzoek van het kabinet. Als senior projectmanager richt jij je op het inrichten van een adequate monitoring-, rapportage- en evaluatiesystematiek om de vinger aan de pols te houden bij de voortgang, uitvoering en effectiviteit van het gevoerde beleid. Een belangrijke maatschappelijke opdracht in een politiek dynamische context.

Vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opereer je op het snijvlak van wetenschap en beleid, waarbij je samen met collega’s van andere kennisinstellingen onafhankelijke wetenschappelijke analyses uitvoert om de effectiviteit van het beleid te evalueren en beleidsmakers daarover inzicht te bieden. Je bent de trekker van een multidisciplinair team van wetenschappers en beleidsanalytici, dat de monitoring en rapportageverplichtingen over de structurele aanpak stikstof en het beleidsprogramma stikstofreductie en natuurverbetering in de praktijk verzorgt. Dit systeem zal worden gebruikt voor de beoordeling van het effect van voorgenomen (ex-ante) en gerealiseerde (ex-post) beleidsmaatregelen op stikstofemissies en op de kwaliteit van de natuur. Op basis van deze systematiek brengt het PBL samen met zijn partners periodiek voortgangsrapporten uit. De rapportage kent samenhang met andere periodieke rapportages en beleidstrajecten, zoals de Klimaat en Energieverkenning, de Lerende Evaluatie van het Natuurpact, de Emissie Registratie en rapporten inzake de Habitatrichtlijn.

Je hebt uitstekende projectmanagementvaardigheden met een scherp oog voor kwaliteit, tijdigheid en beheersmatige aspecten, maar ook voor de menselijke kant van het opereren in teams. Je kunt een strategie voor de beleidsmonitoring en evaluatie vormen die aansluit bij de bestuurlijke context en de juridische kaders (nationaal en internationaal) rond stikstof en natuur. Je kunt deze strategie vertalen naar concrete acties bij het PBL en bij de andere deelnemers aan het consortium en zorgt dat deze uitgevoerd worden door middel van een heldere project- en procesarchitectuur. Je hebt kennis over de inhoudelijke problematiek rond stikstof en natuur in relatie tot economische sectoren als landbouw, mobiliteit en industrie/energie.

Je opereert als serieuze gesprekspartner in een complexe multi-actor-multi-levelomgeving met verschillende departementen zoals de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies en stakeholders die de belangen behartigen van de natuur en verschillende sectoren als landbouw, mobiliteit en industrie. Daarnaast werk je bij deze opdracht op een hechte en zakelijke manier samen met de andere betrokken kennisinstellingen: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Wageningen University & Research, en eventueel andere kennispartijen. Dit vraagt van jou om resultaatgerichtheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, organiserend vermogen, sterke communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid.

Functie-eisen

 • Je hebt een brede academische opleiding afgerond, bijvoorbeeld omgevingswetenschappen, economie, agronomie, ecologie of bestuurskunde.
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring als project- of programmamanager van omvangrijke complexe, multidisciplinaire projecten, bij voorkeur in samenwerking met andere kennisinstellingen.
 • Je hebt ervaring met beleidsevaluatie en kwantitatieve en kwalitatieve methoden die de causale relatie tussen interventie op gedrag en het beoogde effect kunnen ontrafelen.
 • Je hebt gevoel voor de dynamische beleidscontext waarin het Planbureau voor de Leefomgeving en zijn kennispartners opereren en de verschillende maatschappelijke belangen die spelen rond natuur en landbouw.
 • Je bent in staat om een team van wetenschappelijke onderzoekers aan te sturen en hen te inspireren en onderling te verbinden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je interesse? Je kan reageren op deze vacature tot 20 juni 2021.
 • We voeren wekelijks op vrijdagochtend gesprekken. Hebben we de juiste kandidaat gevonden dan sluiten we de vacature.
 • De eerste gesprekken vinden online plaats via Webex.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Water, Landbouw en Voedsel verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s water, landbouw en voedsel op nationale, Europese en mondiale schaal. We leggen daarbij verbanden met aangrenzende thema’s, zoals natuur, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en de circulaire economie. Bij onze verkenningen, analyses en evaluaties hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering.

Een belangrijk onderzoeksthema van de sector is de verduurzaming van de landbouw en het voedselsysteem. We onderzoeken onder welke condities de landbouw duurzamer kan opereren en welke systeemveranderingen daarvoor nodig zijn. En hoe overheden randvoorwaarden kunnen stellen om het grotendeels private voedselsysteem te verduurzamen. Op het gebied van water kijken we naar de interactie tussen waterbeheer, watergebruik en ruimtelijke ontwikkelingen, onder meer in het licht van klimaatverandering. Met onze onderzoeksmethodieken leggen we het biofysische, sociaaleconomische en bestuurlijke systeem onder de loep en brengen we grenzen en afruilrelaties in kaart. Daarnaast buigen we ons over governancevragen: welke rol hebben overheden en (markt)partijen?

We werken samen met andere sectoren binnen het Planbureau voor de Leefomgeving, op dit dossier in het bijzonder met de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). Deze sector bestudeert en evalueert trends en oplossingsrichtingen op het terrein van natuur en landschap op alle schaalniveaus. Daarnaast kijkt de sector NLG naar de samenhang binnen - en de multifunctionaliteit van - het cultuurlandschap en cultuurerfgoed. We zijn als PBL actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen en hebben beleidscontacten met diverse ministeries.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw ir. J.P. Beck

06 - 50 61 39 61

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N. Eisenga (Nicolien)

06 - 39 83 45 44

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksmedewerker Waterkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeker Waterkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ervaren senior beleidsadviseur stikstof bronmaatregelen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon