Projectsecretaris

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den HaaG
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 28 - 30
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-166
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het PBL doet onderzoek op het gebied van de leefomgeving om de overheid en andere belangrijke spelers van advies te kunnen dienen over bijvoorbeeld klimaatbeleid, natuur, landbouw, waterveiligheid, ruimtelijke ordening, woningbouw en regionale economie. We doen dat in de vorm van projecten. Sommige van deze projecten zijn complex: ze hebben een looptijd van enkele jaren, er werken tientallen medewerkers aan mee, zowel van het PBL zelf als van andere kennisinstellingen en onderzoeksbureaus, en er wordt contact gehouden met de doelgroep, bestaande uit verschillende ministeries, andere overheden en maatschappelijke groeperingen.

Voor dit soort grote projecten zoekt het PBL 3 enthousiaste projectsecretarissen met een brede inhoudelijke belangstelling en goede organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je help de projectleiding om het overzicht over de inhoud en het proces te bewaren, en bent de spin in het web voor de vooral inhoudelijk gedreven specialisten.

Wat ga je doen als projectsecretaris?
Je denkt mee met de projectleiding over de projectplanning. Je plant en coördineert de uitvoering van activiteiten, je bewaakt samen met de projectleiding de voortgang en anticipeert op mogelijke problemen.

Je plant en organiseert externe en interne bijeenkomsten (zoals projectoverleggen, stuurgroepoverleggen, klankbordoverleggen) en bereidt die voor, door samen met de projectleiding de agenda op te stellen, stukken te versturen en dergelijke. Je notuleert de bijeenkomsten en werkt de verslagen uit.

Je coördineert (samen met de projectleiding) de projectbijdragen aan interne en externe bijeenkomsten en lezingen (denk aan lunchlezingen bij PBL of ministeries of bijdragen aan congressen voor beleidsmakers of stakeholders). Je helpt mee met de externe en interne communicatie van het project.

Je ondersteunt de projectleiding en deelprojectleiders bij de administratieve kant van het werk, bijvoorbeeld bij het uitbesteden van werk aan commerciële partners (in samenwerking met het afdelingssecretariaat en de financiële afdeling), het op orde houden van de projectmappen en het archiveren van de relevante stukken in het PBL- archiefsysteem.

Je werkt aan één of enkele projecten, waarbij je samen optrekt met de andere projectsecretarissen en die zo nodig ook kunt vervangen.

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De projecten waar wij projectsecretarissen voor zoeken zijn:

Welvaart en Leefomgeving (WLO) is een project van 2,5 jaar (jan 2022-juli 2024). Het PBL ontwikkelt met medewerking van andere organisaties langetermijnscenario’s voor Nederland tot 2060 op het gebied van bijvoorbeeld bevolkingsgroei, economie, ruimtegebruik, woningbouw, stedelijk verkeer, goederenlogistiek, luchtvaart en klimaatbeleid (zie voor de vorige editie?www.wlo2015.nl)
Dit project bestaat uit 7 modules, waaraan meer dan 40 mensen bijdragen (vooral PBL’ers, maar ook CPB’ers en andere externen), waarin rond een half miljoen euro aan externe opdrachten wordt uitgezet, en waarin gewerkt wordt aan een product dat van belang is voor verschillende ministeries (o.a. IenW, BZK, EZK, LNV) en decentrale overheden (provincies, metropoolregio’s, grotere gemeenten) en andere stakeholders.

De Landbouw- Natuurverkenning (LNVK) is eind 2021 gestart en loopt tot 2023. Het project verkent de toekomst van landbouw en natuur in Nederland door de belangrijkste onzekerheden en keuzes in beeld te brengen en de potentiële consequenties te analyseren. Het project heeft drie deelprojecten, een kernteam van vier PBL'ers, minimaal zes uitbestedingen, een traject voor het betrekken van de input van stakeholders, en werkt samen met de Wettelijke Onderzoekstaken van Wageningen Universiteit. De verkenning kijkt voorbij de acute problemen rond stikstof; in plaats daarvan heeft het een langetermijnperspectief tot het midden van de 21e eeuw om het beleid en het politieke en maatschappelijke debat te voeden, en te zorgen dat aandachtspunten van de lange termijn een plaats krijgen in een beleidsveld waar de komende jaren grote veranderingen op til zijn.

De Monitor en Evaluatie van de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering is dit jaar gestart. In dit project gaan we de komende jaren een aantal publicaties maken over stikstof, natuur en de effecten en kosten van beleidsmaatregelen. Deze publicaties moeten laten zien of Nederland voortgang boekt en of beleid goed werkt. Omdat er zoveel belangen mee gemoeid zijn is het extra belangrijk dat de kwaliteit van de publicaties goed is en het proces goed loopt.
Het PBL voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en de Wageningen Universiteit en Research. We werken nu met een enthousiast team van vier PBL-collega’s aan de voorbereiding. De planning is dat we in 2023 met een groep van meer dan tien zijn.

De Lerende Evaluatie Natuurpact 3 (LEN-3) komt driejaarlijks uit tot 2027. Momenteel wordt gewerkt aan de derde rapportage die in 2023 moet verschijnen. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de provincies waarmee de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid grotendeels is verschoven van Rijk naar provincies. Het PBL voert samen met Wageningen Universiteit en Research een lerende evaluatie van het natuurpact uit om provincies te helpen hun nieuwe taak uit te voeren. Een lerende evaluatie betekent dat de leervragen van provincies centraal staan en het onderzoek dat er voor nodig is ook samen met provincies en andere betrokkenen wordt opgezet en uitgevoerd.

Herijking klimaatrisico's
Klimaatverandering gaat gepaard met allerlei opgaven; denk aan de bescherming tegen overstromingen, het waarborgen van de zoetwatervoorziening, gezondheid, het zorgdragen voor het stedelijk en landelijk gebied, vitale infrastructuur, landbouw, industrie en de natuur. Het tempo waarin het klimaat verandert en hoe zich dat manifesteert vergt adaptief beleid om de genoemde opgaven op doelmatige wijze het hoofd te bieden. Dit alles vraagt om een actualisatie van het in beeld brengen van klimaatrisico’s voor Nederland in het project Herijking klimaatrisico’s 2021-2026. Het PBL gaat daartoe in samenwerking met andere kennisinstituten een systematiek en database opbouwen voor de monitoring van de actuele en toekomstige klimaatimpacts en -risico’s, gebruik makend van onder andere de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s (2023) en nieuwe WLO-scenario's. We nemen daarbij een breed spectrum aan impacts en risico’s onder de loep in relatie tot de waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid, de bebouwde omgeving, gezondheid, milieukwaliteit, energievoorziening, landbouw, natuur en bos, veiligheid en cultureel erfgoed.

Afhankelijk van de projecten waar je voor gaat werken, word je ingedeeld in een van de drie sectoren Natuur en Landelijk Gebied (NLG), Verstedelijking en Mobiliteit (V&M) en Water, Landbouw, Voedsel (WLV).

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL?

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bram Bregman

06-25023123

Jan Ritsema van Eck

06-50569040

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Robert Jan Kregel

06-11629080

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-30
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeker verkeer, klimaat- en stikstofbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon