Raadsonderzoeker met Casusregie taken

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur één jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVDK92320
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In je rol als Raadsonderzoeker met casusregie taken met focus op strafzaken, houd je als enige in de jeugdstrafrechtketen, elke jongere in alle fasen van het strafproces in beeld. Je zorgt voor optimale condities voor een betekenisvolle afdoening. Binnen de casusregietaken ligt het schakelpunt tussen straf en zorg, en tussen het vrijwillig en het gedwongen kader. Hoewel zelfstandig optreden noodzakelijk is, staat samenwerking centraal. Met collega's en ook met de instellingen voor jeugdhulpverlening, de politie, het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, jeugdreclassering en scholen. Je bent zichtbaar en beschikbaar voor alle ketenpartners en collega's en omgekeerd zijn de ketenpartners dat voor de casusregie. Hierin zit de kracht van de casusregie en hierdoor kan er toegewerkt worden naar een snelle en efficiënte aanpak voor de jeugdige.

Op iedere locatie geldt dat de verschillende taken van de casusregie als volledige taak in samenhang worden uitgevoerd. Deze casusregisseurs werken samen vanuit een pool om deskundigheid te bevorderen en gezamenlijk het werk voor de locatie te verzetten.

Takenpakket

 • Een adviserende en regievoerende rol op ZSM, zodat er een passende strafrechtelijke afdoeningsbeslissing genomen kan worden. Iedere casusregie werkt een deel van de contracturen op ZSM. Dit is ter nadere invulling;
 • Het verrichten van de toezichthoudende taak op de uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdreclassering (en ingeval van een 16/17-jarige met toepassing van het jeugdstrafrecht de 3RO). Hierbij is van belang dat snel gereageerd wordt op meldingen en rapportages van de jeugdreclassering. Bij het toezicht hoort ook het in samenspraak met administratie uitvoering geven aan de rappelfunctie (tijdigheid JR-rapportages);
 • Het deelnemen aan overleggen met ketenpartners, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis;
 • Een consulterende rol m.b.t. leerplichtambtenaren om te bekijken welk traject in het belang is van de jeugdige en meest passende reactie is om het verzuim te stoppen;
 • Een adviserende rol in het JCO t.a.v. de meest gewenste insteek bij een schoolverzuimzaak;
 • Het beoordelen en in laten boeken van zaken;
 • Zicht houden op de (te verwachten) instroom, beheer van de wachtlijst en uitdeel van strafzaken;
 • Het zorgdragen voor tijdige aanlevering van rapportages en het overdragen van belangrijke informatie voor of na een zitting aan interne en externe partijen. Daarnaast het in de gaten houden van zittingsrollen om te beoordelen of er nog activiteiten nodig zijn voor de zitting. Te denken valt aan actualisaties of hernieuwd onderzoek. Je benadert ook OM en Rechtbank over de meest wenselijke planning van zittingen of signaleert wanneer een te groot tijdgat dreigt tussen afronding raadsonderzoek en zitting;
 • Het verrichten van interne activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van samenhang tussen verschillende raadsactiviteiten en/of de verschillende betrokken functionarissen (RO, ZV, CT). Dit kan betekenen dat je adviserend betrokken (aanwezig of anderszins) is bij MDO's. Dit geldt m.n. bij complexe zaken, zoals hoog recidiverisico, feitelijke recidives tijdens raadsbemoeienis, PIJ- en GBM-onderzoeken, zeden-, brandstichting- en groepsdelicten. Het advies kan ook zijn om een JD bij het MDO of anderszins in het onderzoek te betrekken;
 • Het verrichten van externe activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de noodzakelijke samenwerking tussen raadsactiviteiten en activiteiten van een of meer ketenpartners. Je zorgt in dit kader mede voor verbinding tussen straf en zorg. Je hebt zicht op de mogelijkheden van de (lokale en landelijke) zorgaanbieders en kan deze netwerkpartners waar nodig in overleg en onderzoek (laten) betrekken. Je zorgt voor afstemming met JR, OM, politie en/of lokale teams of ondersteunt de raadsonderzoeker daarbij (o.a. informatieoverdracht, inhoudelijk volgen van de zaak, toezien op naleven termijnen, intake van nieuwe zaken, signaleren van knelpunten, het verzamelen & beoordelen van informatie, in- en externe afstemming);
 • Het organiseren en voorzitten van het nazorgoverleg (inclusief ASR-jongeren). Je hebt vanuit de regietaak het voorzitterschap van het nazorgoverleg. Daarnaast het sturen op de totstandkoming van een samenhangend trajectplan voor iedere jeugdige die op strafrechtelijke titel instroomt in een JJI. Ook het bewaken van (in samenspraak met JJI en jeugdreclassering) de uitvoering van het plan. Je overlegt met JJI (inclusief KVJJJ) over STP en proefverlof. Je zorgt er met name voor dat netwerkpartners uit het sociale (vrijwillige) domein betrokken zijn. Dit vergt niet alleen inspanning in de casus, maar ook in het opbouwen en onderhouden van structurele contacten in dit domein;
 • Je draagt er zorg voor dat er continuïteit en voortgang is in de activiteiten t.b.v. de executie. Je hebt waar nodig contact met de jongere, en stemt af met betrokken netwerkpartners. Je zorgt er in deze fase voor dat samenloop van zaken gesignaleerd wordt en zorgt waar nodig dat zaken gevoegd worden. Bij mislukte taakstraffen stemt je af met de coördinator taakstraffen over het advies aan het OM. Je overlegt altijd met OM over mislukte JR en je bent de contactpersoon voor AICE/CJIB;
 • Het signaleren van trends, knelpunten etc. waarbij het voor de RvdK van belang is om te reflecteren op de eigen werkwijze of om een passende reactie te bedenken om bijvoorbeeld het samenwerken te verbeteren of te signaleren dat een bepaald hulpaanbod niet of onvoldoende beschikbaar is.

• Een adviserende en regievoerende rol op ZSM, zodat er een passende strafrechtelijke afdoeningsbeslissing genomen kan worden. Iedere casusregie werkt een deel van de contracturen op ZSM. Dit is ter nadere invulling;
• Het verrichten van de toezichthoudende taak op de uitvoering van de werkzaamheden van de jeugdreclassering (en ingeval van een 16/17-jarige met toepassing van het jeugdstrafrecht de 3RO). Hierbij is van belang dat snel gereageerd wordt op meldingen en rapportages van de jeugdreclassering. Bij het toezicht hoort ook het in samenspraak met administratie uitvoering geven aan de rappelfunctie (tijdigheid JR-rapportages);
• Het deelnemen aan overleggen met ketenpartners, zoals het Zorg- en Veiligheidshuis;
• Een consulterende rol m.b.t. leerplichtambtenaren om te bekijken welk traject in het belang is van de jeugdige en meest passende reactie is om het verzuim te stoppen;
• Een adviserende rol in het JCO t.a.v. de meest gewenste insteek bij een schoolverzuimzaak;
• Het beoordelen en in laten boeken van zaken;
• Zicht houden op de (te verwachten) instroom, beheer van de wachtlijst en uitdeel van strafzaken;
• Het zorgdragen voor tijdige aanlevering van rapportages en het overdragen van belangrijke informatie voor of na een zitting aan interne en externe partijen. Daarnaast het in de gaten houden van zittingsrollen om te beoordelen of er nog activiteiten nodig zijn voor de zitting. Te denken valt aan actualisaties of hernieuwd onderzoek. Je benadert ook OM en Rechtbank over de meest wenselijke planning van zittingen of signaleert wanneer een te groot tijdgat dreigt tussen afronding raadsonderzoek en zitting;
• Het verrichten van interne activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van samenhang tussen verschillende raadsactiviteiten en/of de verschillende betrokken functionarissen (RO, ZV, CT). Dit kan betekenen dat je adviserend betrokken (aanwezig of anderszins) is bij MDO’s. Dit geldt m.n. bij complexe zaken, zoals hoog recidiverisico, feitelijke recidives tijdens raadsbemoeienis, PIJ- en GBM-onderzoeken, zeden-, brandstichting- en groepsdelicten. Het advies kan ook zijn om een JD bij het MDO of anderszins in het onderzoek te betrekken;
• Het verrichten van externe activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de noodzakelijke samenwerking tussen raadsactiviteiten en activiteiten van een of meer ketenpartners. Je zorgt in dit kader mede voor verbinding tussen straf en zorg. Je hebt zicht op de mogelijkheden van de (lokale en landelijke) zorgaanbieders en kan deze netwerkpartners waar nodig in overleg en onderzoek (laten) betrekken. Je zorgt voor afstemming met JR, OM, politie en/of lokale teams of ondersteunt de raadsonderzoeker daarbij (o.a. informatieoverdracht, inhoudelijk volgen van de zaak, toezien op naleven termijnen, intake van nieuwe zaken, signaleren van knelpunten, het verzamelen & beoordelen van informatie, in- en externe afstemming);
• Het organiseren en voorzitten van het nazorgoverleg (inclusief ASR-jongeren). Je hebt vanuit de regietaak het voorzitterschap van het nazorgoverleg. Daarnaast het sturen op de totstandkoming van een samenhangend trajectplan voor iedere jeugdige die op strafrechtelijke titel instroomt in een JJI. Ook het bewaken van (in samenspraak met JJI en jeugdreclassering) de uitvoering van het plan. Je overlegt met JJI (inclusief KVJJJ) over STP en proefverlof. Je zorgt er met name voor dat netwerkpartners uit het sociale (vrijwillige) domein betrokken zijn. Dit vergt niet alleen inspanning in de casus, maar ook in het opbouwen en onderhouden van structurele contacten in dit domein;
• Je draagt er zorg voor dat er continuïteit en voortgang is in de activiteiten t.b.v. de executie. Je hebt waar nodig contact met de jongere, en stemt af met betrokken netwerkpartners. Je zorgt er in deze fase voor dat samenloop van zaken gesignaleerd wordt en zorgt waar nodig dat zaken gevoegd worden. Bij mislukte taakstraffen stemt je af met de coördinator taakstraffen over het advies aan het OM. Je overlegt altijd met OM over mislukte JR en je bent de contactpersoon voor AICE/CJIB;
• Het signaleren van trends, knelpunten etc. waarbij het voor de RvdK van belang is om te reflecteren op de eigen werkwijze of om een passende reactie te bedenken om bijvoorbeeld het samenwerken te verbeteren of te signaleren dat een bepaald hulpaanbod niet of onvoldoende beschikbaar is.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Als Casusregisseur word je ingeschaald in schaal 10 CAO RIJK (minimaal € 3.045,- en maximaal € 4.848,-) bij een 36-urige werkweek. Dit is bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur één jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB).
Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst.
Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen.
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.
Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het is belangrijk dat je ook beschikbaar bent buiten de kantoortijden.
We zoeken kandidaten voor team Utrecht West en team Domstad.
 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil jij de taken van een Raadsonderzoeker met casusregie taken vervullen? Reageer dan voor 12 juni.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en stabiele ontwikkeling. Daar zetten medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zich elke dag voor in. Met het belang van het kind op nummer één zijn wij terughoudend wanneer het kan en daadkrachtig wanneer het moet. Bij onze organisatie kun jij je talent inzetten om op te komen voor de rechten van kinderen voor wie stabiel en veilig opgroeien niet vanzelfsprekend is. En krijg je de kans om te leren en je te ontwikkelen.

Omdat ieder kind dat ernstige schade dreigt op te lopen het recht heeft veilig verder op te groeien.

Bij de RvdK werken we met zelforganiserende teams. Zelforganisatie geeft professionals de ruimte om in teamverband - binnen de teamopdracht - de beste keuzes te maken in het werk en voor het kind. Het zijn tenslotte de professionals die weten wat nodig is.

#zinvolwerk
Werken bij de Raad voor de Kinderbescherming, is werken voor kwetsbare kinderen in Nederland. Heel zinvol werk dus.
Dat laten ook de persoonlijke verhalen van onze medewerkers zien. Zij vertellen met welke dilemma's zij te maken krijgen en wat voor hen het werk zinvol maakt. Benieuwd? Kijk op www.kinderbescherming.nl/zinvolwerk

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maurits Harsevoort

06-25775141

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Raadsonderzoeker Regio Rotterdam-Dordrecht

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Raadsonderzoeker Flexteam

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ervaren Teamcoach

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon