Secretaris Toetsingscommissie Vangnet Participatiewet

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 34/21-22
 • Plaatsingsdatum 9 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor de Toetsingscommissie (TC) van het vangnet van de Participatiewet zoekt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een secretaris. Een dynamische functie waarin je vanuit Den Haag sturing geeft aan het realiseren van de taken van de TC, nauw samenwerkt met gemeenten en als inhoudelijk sparringpartner fungeert voor SZW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Divosa. Zo draag je direct en indirect bij aan een sociaal stabiele samenleving.

Toetsingscommissie vangnet Participatiewet
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen en loonkostensubsidies in het kader van met name de Participatiewet (Pw). Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Gemeenten met grote tekorten kunnen een aanvraag indienen bij de TC voor een beroep op gedeeltelijke compensatie, de vangnetuitkering. Het vangnet is het sluitstuk van de financiering van de Pw. Wat er speelt rond de financiering (bijvoorbeeld een tekort op het macrobudget) heeft direct of indirect effect op het vangnet.

De commissie heeft een beoordelende en een signalerende rol. Beoordelend als het gaat om de aanvragen van gemeenten en signalerend als het gaat om de houdbaarheid en werking van het financiële systeem en het vangnet in het bijzonder. De commissie heeft daarbij een onafhankelijke rol en vervult tegelijkertijd een verbindende rol naar zowel SZW als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa.

Het secretariaat van de toetsingscommissie
De secretaris is de procesmanager voor de commissie, die ervoor zorgt dat alle processen goed verlopen. De secretaris zorgt ervoor dat de commissie goed wordt voorbereid en efficiënt zijn werk kan doen. Circa acht medewerkers dragen indirect of direct en vaak parttime bij aan de taken van het secretariaat. Het kernteam bestaat uit vier (parttime) medewerkers. De medewerkers werken vanuit verschillende afdelingen.
Het secretariaat kent een breed takenpakket. Zoals de voorbereiding van de beoordeling van de aanvragen van gemeenten. Die kunnen variëren van enkele duizenden tot vele tientallen miljoenen euro’s. Het secretariaat zorgt voor een zorgvuldig en transparant beoordelingsproces. Er wordt rechtstreeks gecommuniceerd met gemeenten over de aanvragen, via e-mail, website van de TC en bijeenkomsten van Divosa over het vangnet. Het secretariaat signaleert en informeert de beleidsmakers bij SZW over de werking van het vangnetsysteem. Centrale vragen daarbij zijn of de solidariteit van gemeenten voor het vangnet gewaarborgd blijft en hoe het vangnet structureel kan bijdragen aan de reductie van tekorten bij gemeenten.

Jouw opgave: procesmanager en aansturing van het team
Jij staat aan het roer van het secretariaat van de toetsingscommissie, bent als procesmanager tegelijkertijd spin in het web en vindt het leuk om de verschillende inbrengen, van operationeel tot strategisch, tot één geheel te smeden. Door jouw motiverende en inspirerende manier van coördinatie en aansturing worden collega’s in staat gesteld hun werkzaamheden op een goede manier uit te voeren. Zo ben je verantwoordelijk voor de werkverdeling, een adequate prioritering en evenwichtige werkbelasting. Ook heb je oog voor de kwaliteiten van de medewerkers en zorg je dat iedereen over het takenpakket beschikt dat bij hem of haar past.

Je organiseert en stuurt het beoordelingsproces aan, stelt een transparant kader op voor een consistente beoordeling, signaleert mogelijke knelpunten tijdig en geeft aan hoe daar mee om te gaan. Daarbij stel je noodzakelijke wijzigingen in wetgeving of aanvraagprocedures voor waar nodig. Je bent eindverantwoordelijk dat dit binnen tijd en met de gewenste kwaliteit lukt. Knelpunten en ontwikkelingen signaleer je en je analyseert deze, c.q. zorgt ervoor dat deze door het team worden geanalyseerd, waarbij je oog hebt voor wat relevant is voor enerzijds VNG, Divosa en gemeenten en anderzijds SZW. En door jouw kennis van de dossiers en thema’s die er spelen, ben je een belangrijk en gezaghebbend adviseur voor de commissie.

Scharnierfunctie
Je vervult vanuit een onafhankelijke positie een scharnierfunctie tussen SZW, individuele gemeenten, de VNG en Divosa als het gaat om de werking van het vangnet. De verschillende soorten inbreng, achtergronden, belangen en organisatievorm kun je goed duiden en weet je met elkaar te verbinden, zowel op ambtelijk niveau als in de bestuurlijke advisering. Je bent in staat om met de verschillende krachtenvelden om te gaan.

Samenwerking
Je werkt nauw samen met gemeenten en andere partners, zoals SZW, VNG en Divosa en hebt een open stijl van communiceren. Tegelijkertijd handel je onafhankelijk en standvastig, waarbij je weet wanneer flexibiliteit geboden is. Je opereert in het vangnetoverleg (met SZW, VNG en Divosa) waarbij je agendeert en faciliteert en vooral verbindt om signalen en knelpunten samen op te lossen en zo tot een robuust werkend en gedragen vangnet te komen, dat ervoor zorgt dat financiële risico’s voor gemeenten beheersbaar zijn. Je schat de risico’s zowel ambtelijk als bestuurlijk in. Proactief handelen vormt het uitgangspunt hierbij.

Vooruitzien
Je ziet wat belangrijke ontwikkelingen zijn binnen het financiële systeem en kunt deze vertalen naar de betekenis voor het vangnet en de verschillende spelers. Je houdt in het oog wat er speelt en handelt daar proactief naar. Daarmee houd je de gezamenlijke uitdaging scherp. Je geeft op een ‘pittig vasthoudende wijze’ richting aan de discussie voor wat van belang is voor een structureel goed werkend vangnet.

Wil je meer weten over de rol en taken van commissie en secretariaat, kijk dan op de website van de commissie: toetsingscommissievp.nl.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen en in al hun verscheidenheid kunnen meedoen. Iedereen moet zich thuis voelen, ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio's. De Participatiewet, die decentraal wordt uitgevoerd door gemeenten, is het belangrijkste kader van waaruit we als directie opereren. Belangrijke thema’s en taken zijn: activering naar arbeid van mensen met een bijstandsuitkering, het matchen op werk in de arbeidsmarktregio's en de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend. Maar ook houden we ons bezig met armoedebestrijding en schuldenbeleid. Hetzelfde geldt voor de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein, de ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en specifieke subsidies.

Onze directie bestaat uit vier afdelingen. De sturingsfilosofie is dat binnen en tussen afdelingen naadloos wordt samengewerkt. Uitdrukkelijk doel is om geen schotten te hebben en vanuit ieders kennis en kunde samen te werken voor dezelfde doelen. We zijn in principe allemaal breed inzetbaar.

Afdeling Participatie en Financiële Sturing
De afdeling Participatie en Financiële Sturing kent een breed takenpakket dat door de coronacrisis en de kabinetsformatie alleen maar in belang is toegenomen. Zo voorzien we gemeenten van een passende financieringssystematiek voor de uitvoering van hun taken op het terrein van werk en inkomen. Zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand weer mee laten doen, bij voorkeur door betaald werk, dat is het doel van gemeenten. Wij richten de financiering in op een manier die het bereiken van dit doel ondersteunt. Hierbij gaat het zowel om de omvang als de verdeling van middelen. Daarnaast monitoren we de uitvoering van de Participatiewet en onderzoeken we de effecten.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
 • Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
 • We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ger Jaarsma (voorzitter Toetsingscommissie)

06 543 13 838

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker internationale sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmasecretaris Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon