Sectiehoofd van het Competentie Centrum

  • Utrecht  -  route
  • Universitair oude stijl
  • 38 uur
  • schaal 13
    €6.237 - €7.851 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 31 augustus 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 533436, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word sectiehoofd van het Competentie Centrum!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als sectiehoofd geef je leiding aan het Competentie Centrum, onderdeel van het Expertisecentrum van JIVC. Het Competentie Centrum is de grootste sectie van het Expertisecentrum. Dat zorgt voor een diversiteit aan werkzaamheden waardoor je dagelijks met afwisselende, voornamelijk HR gerelateerde onderwerpen bezig bent. Als sectiehoofd draag je daarnaast ook zorg voor de kwantitatieve en kwalitatieve gereedstelling van de gevraagde personele capaciteit binnen de diverse expertisegebieden en zorg je voor een effectieve planning en efficiënte inzet van de beschikbare capaciteit. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de adviseurs en projectleiders van het Competentie Centrum hun vak beheersen. Je bent tevens verantwoordelijk voor de inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van de competentiemanagers en het uitdragen en verdedigen (intern en extern) van producten en processen.

Het werkterrein en de producten zijn inhoudelijk sterk verweven met en hebben invloed op andere (beleids-) terreinen en (organisatie) processen. Als sectiehoofd ben je daarbij het boegbeeld van het Competentie Centrum maar vertegenwoordig je ook het Expertisecentrum.

Je werkt samen met het projectbureau van JIVC aan de opbouw en instandhouding van kennis op het gebied van project-, portfolio- en programmamanagement. In het kader van strategisch personeelsbeleid ga je ook aan de slag met de verdere doorontwikkeling van de adviseurs binnen het Competentie Centrum. Je stelt daarbij vast aan welk type adviseurs JIVC in de toekomst behoefte heeft, maar ook welke technologieën op ons afkomen en hoe het Competentie Centrum kan bijdragen aan de opbouw van kennis daarvan binnen JIVC.

Naast de ontwikkeling van medewerkers draag je ook zorg voor de realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen. Het spreekt voor zich dat je garant staat voor een (sociaal) veilige werkomgeving. Je draagt ervoor zorg dat jouw medewerkers integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

De afdeling Expertise Centrum (EC) faciliteert de productieafdelingen en de andere organisatie-elementen van het JIVC door het borgen van uniforme methodes en technieken, producten- en dienstenmanagement, hoogwaardig vakmanschap en de flexibele inzet van schaarse en/of generieke expertise. Hiermee draagt de afdeling bij aan het standaardiseren van de interne bedrijfsvoering, het verhogen van de kwaliteit van de productie en het vergroten van de flexibiliteit van de productiecapaciteit.

Bij het Competentie Centrum vormen we een dynamische gemeenschap van professionals die vooruitgang en innovatie stimuleren. Als betrouwbare partner met afdelingsoverstijgende expertise werken we samen aan de IT-vernieuwing van Defensie. Wij zijn “mogelijkmakers”. We inspireren en boeken resultaat. Door de kwaliteit die we leveren helpen wij Defensie te winnen bij het beschermen van wat ons dierbaar is.

Het Competentie Centrum bestaat uit verschillende, op vakgebieden gerichte, functionele groepen. Deze groepen vormen de (groei)kernen waarbinnen vaktechnische expertise wordt gecentreerd. Het continue blijven ontwikkelen van competenties (soft skills) en het bijeenbrengen van professionele expertise op het betreffende vakgebied en de bijbehorende kennisdeling vormen daarbij het uitgangspunt. Het creëren van flexibiliteit in de allocatie van schaarse capaciteit zorgt voor een wendbare IT-organisatie die effectief kan meebewegen met de continu wijzigende behoefte die Defensie en haar ketenpartners stellen aan de IT-ondersteuning.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Commando Materieel en IT

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sabésan Vijfeijken 0647374697

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon