• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 12 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-702, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Als senior adviseur informatievoorziening help je het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met het slim gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt. Je gebruikt je kennis en ervaring om heldere adviezen te formuleren om beleid, bedrijfsvoering en uitvoering beter te maken. Hiermee draag je bij aan de missie van het ministerie: werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Je bijdrage
Mensen zijn gebaat bij goed beleid en goede uitvoering daarvan. Informatievoorziening (IV) is tegenwoordig een onmisbare randvoorwaarde voor succesvolle uitvoering van beleid. Jij draagt met je adviezen bij om de IV van het ministerie naar een hoger niveau te brengen. Je helpt beleidsmedewerkers, bestuurders en opdrachtgevers om grip te krijgen op IV. Denk hierbij aan onderwerpen zoals data en algoritmen en informatiebeveiliging en privacy. Ook adviseer je over de opzet en invulling van grote ICT-projecten. Daarbij ben je in staat om rode draden te identificeren en krijg je er energie van deze onderliggende vraagstukken aan te pakken.
Bij het opstellen van deze adviezen werk je nauw samen met IV-collega’s van binnen en buiten de CIO-office, zoals portfoliomanagers, architecten, data-specialisten, informatiebeveiligers, informatiemanagers en privacy-adviseurs. Maar natuurlijk ook met de beleidscollega’s binnen SZW en collega’s bij uitvoeringsorganisaties zoals UWV en SVB.

Bij je adviezen hanteer je de rijksbrede kaders en je houdt rekening met het perspectief van de bestuurder, de uitvoerders en de burgers. Je pakt graag het voortouw om deze adviezen ook te implementeren in de organisatie.

Taken waar je aan werkt zijn het:

 • adviseren van de CIO en andere bestuurders over de inrichting en ontwikkeling van de IV-organisatie binnen SZW en de mogelijkheden van nieuwe technologie voor beleid, bedrijfsvoering en uitvoering.
 • adviseren van de CIO en andere bestuurders over de IV-ontwikkelingen binnen SZW en rijksbreed.
 • opstellen van kaders op het terrein van informatievoorzieningen en het organiseren van de implementatie in de eigen SZW-organisaties.
 • ondersteunen van de formele CIO-rol met oordelen en adviezen over ICT-projecten en het IV-portfolio.


Dat vraagt van jou dat je midden in het ministerie staat. Zo weet je precies wat er speelt bij SZW en wat dat betekent voor- en vraagt van de informatievoorziening. Jij bent op jouw thema's het aanspreekpunt voor bestuurder en collega’s. Je verbindt informatievoorziening met de uitdagingen waar SZW staat bij de uitvoering van haar missie.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO-office, Informatie voor bedrijfsvoering en beleid en Integrale Veiligheid (CIV) draagt bij aan het veilig en beheerst omgaan met IV. We helpen bestuurders en opdrachtgevers zodat beleid en projecten uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn. En dat wordt voldaan aan alle moderne eisen, zoals die op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Tegelijk helpen we hun de kansen van nieuwe technologie zoals data en algoritmen te benutten.

Dat vraagt om een kritische blik én om hulp vanuit onze directie CIV. We adviseren belangrijke beslissers, waarbij we onze kennis van de SZW-beleidsterreinen combineren met vakinhoudelijke kennis van IV zoals data, privacy, informatiebeveiliging, informatiemanagement en techniek. Dit doen we vanuit adviserende, helpende én een onafhankelijke rol binnen het kerndepartement.

Bij risicovolle projecten gebruiken we een zogeheten CIO-oordeel, waarin we vanuit onze expertise kijken naar slaagkans en risico’s. Dit doen we dan vanuit onze toezichthoudende rol. Bij al onze advisering kijken we trouwens niet alleen naar wat er niet kan, maar ook hoe het wél kan. We werken intensief samen met onze beleidsdirecties, de Nederlandse Arbeidsinspectie en andere ministeries. Daarnaast is er regelmatig contact met bijvoorbeeld het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen bijdragen aan de maatschappelijke doelen van SZW.
Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt in een politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk af en toe uit je comfortzone te stappen en lef te tonen, terwijl je ook goed in verbinding blijft met de collega’s van beleid en uitvoering. De directie CIV bestaat uit zo'n 40 medewerkers. Er is een breed scala aan disciplines in huis, want onze directie voert zowel taken van een CIO-office als die rond informatiebeveiliging, privacy, digitale toegankelijkheid en integrale veiligheid uit.

Afdeling CIO-office
Afdeling CIO-office helpt SZW om optimaal gebruik te maken van IV-middelen en daarbij zijn zowel de kansen als de risico’s van IV van belang. We helpen door breed te adviseren over IV waarbij het handelingsperspectief voor de ontvanger van het advies centraal staat. We helpen niet alleen de CIO maar ondersteunen ook beleidsdirecteuren binnen het kerndepartement en het Strategisch IV Beraad bij het bepalen van de slaagkans van de beleidstrajecten met een groot ICT-component en de uitvoering van grote ICT-projecten.
Ook stelt de CIO Office via de CISO, CDO, CPO, Enterprise Architect en Portfoliomanagers voor het kerndepartement de kaders op voor informatievoorziening en ziet ook toe op de toepassing daarvan.
CIO-office geeft advies over gewenste en lopende ICT-projecten.
De sfeer binnen de afdeling is collegiaal en informeel. Behoefte om een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Alexander Hielkema 06-29340442
Saskia Zuijderduin 06-21832939

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon