(Senior) Adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_1112
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Of dit een baan is met maatschappelijke impact én groeikansen? Nou en of! Als adviseur Transitiefonds draag je bij aan de transitie in het landelijk gebied. Daarbij horen grote thema’s als de versterking van de natuur, reductie van de stikstofuitstoot en realisatie van de klimaatopgave. Jij beoordeelt gebiedsplannen, monitort de voortgang hiervan en adviseert over benodigde financiële middelen. Dit alles doe je vanuit de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied in Den Haag. Volop uitdaging, dus.

Het Transitiefonds: daar ligt jouw focus. Dit fonds wordt opgericht om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. We zijn op zoek naar twee adviseurs die aan de slag gaan voor het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer of het cluster Monitoring en Verantwoording. Voor welk cluster je ook gaat werken: altijd stel je je op als een onafhankelijk adviseur. En heb je vragen? Dan helpt de senior adviseur je graag op weg.

Jouw taken

 • Je beoordeelt of gebiedsplannen leveren wat is afgesproken. Dit doe je aan de hand van een protocol, zodat jouw werkwijzen transparant en navolgbaar zijn.
 • Je adviseert over de vrijgave van middelen uit het Transitiefonds voor gebiedsprocessen en grondfaciliteit.
 • Je denkt mee over mogelijkheden om gebiedsprocessen de financiële ruimte te geven die nodig is om doelen te halen.
 • Je monitort de voortgang van de uitvoering van gebiedsplannen.
 • Je bewaakt de uitputting van het Transitiefonds en stelt waar nodig de programmering bij.
 • Je ondersteunt bij de verantwoording van het fonds aan de Tweede Kamer.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Eenheid Strategische Programmabeheersing en Risicomanagement
Bij de eenheid Strategische Programmabeheersing en Risicomanagement richten we ons op het Transitiefonds: een fonds om de transitie in het landelijk gebied te ondersteunen. We zijn verantwoordelijk voor de programmering van de middelen van dit fonds én voor een doelmatige en kosteneffectieve besteding van deze middelen. Hierbij weten we de balans te vinden tussen meedenken enerzijds en kaders en doelen anderzijds. Hierover adviseren we de ambtelijke en politieke top.

Doen provincies een beroep op de middelen uit het Transitiefonds? Dan toetst onze eenheid de gebiedsplannen op doelmatigheid en effectiviteit. Ook zorgen we voor de financieel-technische behandeling van de aanvraag. We garanderen dat het aanvraagproces op een beheerste en overzichtelijke manier verloopt. Zo creëren we vertrouwen bij stakeholders. Verder denken we mee over manieren om ervoor te zorgen dat RTLG binnen gebiedsprocessen een partner is die het doel en de opgave vooropstelt.

De eenheid is verdeeld in het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer (K&F), en Monitoring en Verantwoording (M&V).

Cluster K&F:

 • Bouwt mee aan het Transitiefonds en stuurt op het totaal.
 • Richt het risicomanagementsysteem voor het fonds in.
 • Denkt mee over spelregels rondom beslissingen over de rijksbijdrage aan maatregelpakketten.
 • Richt het toetsingsproces voor gebiedsplannen mede in.
 • Denkt mee over financiële instrumenten voor gebiedsplannen en maatregelpakketten, flexibiliteit en ruimte voor de provincies en het Rijk.
 • Programmeert en beheerst het Transitiefonds voor de gebiedsprocessen.
 • Bewaakt de consequente uitvoering van het toetsingsproces.
 • Toetst of in de gebieden geleverd wordt wat is afgesproken.
 • Beheert middelen uit het Transitiefonds of andere bronnen voor gebiedsplannen, en zorgt voor de afwaardering van de gronden.
 • Voert het risicomanagement uit.

Cluster M&V:

 • Richt het verantwoordingsproces in en maakt hierover afspraken met andere overheden.
 • Richt een eenduidig bouwwerk met indicatoren in voor de gebieden en provincies.
 • Monitort diverse geldstromen richting andere overheden en stakeholders in het landelijk gebied.
 • Volgt en verantwoordt het doelbereik van gebiedsplannen.
 • Verantwoordt de bestedingen in het Transitiefonds rondom gebiedsprocessen.
 • Regelt de feedback- en feedforwardloop in richting LNV en daarbuiten.

We zoeken twee adviseurs: één voor het cluster Kaderstelling en Fondsenbeheer, en één voor het cluster Monitoring en Verantwoording.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied bied je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.
RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen en -processen.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ghislaine van der Haar, Manager programmabeheersing en risicomanagement

06-29404629

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon