Senior beleidsadviseur landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk gebied en Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 26 augustus Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGS20220721_12
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De vitaliteit van het platteland en de kwaliteit van de leefomgeving in het landelijk gebied staan onder druk. Dat vraagt dat we nu keuzes maken en maatregelen treffen met het oog op de toekomst. Het gaat om klimaatverandering, problematiek van stikstofdepositie, uitstoot van broeikasgassen, watertekorten én perioden van wateroverlast, biodiversiteitsverlies, bodemdaling, tekortschietende waterkwaliteit en verzilting. Hierdoor wordt nog niet voldaan aan verschillende internationaal verplichte doelstellingen en staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder steeds grotere druk. Voor het landelijk gebied gaat het met name om de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de Kaderrichtlijn Water en de klimaatdoelstellingen.

Er is daarnaast ook ruimte nodig voor andere opgaven. Daarom is het nodig om prioriteiten te stellen en waar mogelijk opgaven en functies te combineren. De optelsom van deze uitdagingen vraagt om meer regie van het Rijk én sterkere samenwerking tussen overheden en samenleving op de (ruimtelijke) ontwikkeling van het landelijk gebied. De benodigde gebiedsgerichte aanpak vraagt om integrale/samenhangende sturing. Hiervoor is het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gestart.

Het NPLG is een bijzonder programma. Het is een programma dat zijn meerwaarde gaat bieden in het versterken van de integraliteit, regie voeren op de ruimtelijke inpassing van vele opgaves en belangen en het bestendigen van de interbestuurlijke samenwerking op het landelijk gebied. Het gaat daarmee een stevig fundament leggen hoe rijk, mede overheden en maatschappelijke partners en ondernemers komende decennia met elkaar het landelijk gebied gaan ontwikkelen.

Als onze nieuwe collega werk je voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied, waarbinnen je vooral de focus hebt op het ontwikkelen van de doelen. Je voert samen met het team de inhoudelijke regie op ontwikkeling van de regionale doelen natuur, water, klimaat en stikstof. Je hebt binnen het Rijk veel contacten met diverse departementen om tot een samenhangend pakket te komen. Daarnaast is de interbestuurlijke afstemming een belangrijk onderdeel van het werk, omdat de doelen o.lv. provincies uitgewerkt worden in gebiedsprogramma's. Je zet je ook in om de interbestuurlijke afstemming en samenwerking te vinden om tot werkbare pakketen te komen. Ook heb je veel contact met kennisinstellingen om doorrekeningen te (laten) maken op instrumentkeuze en haalbaarheid. Je maakt daarnaast voorstellen die laten zien hoe de doelen komende jaren aangepast kunnen worden en op welke manier adaptief ingespeeld kan worden op Europese en nationale bijstellingen van richtlijnen en doelen. Het doordenken van de samenhang van doelen, het verbinden van interdepartementale collega's en interbestuurlijke netwerken en tegelijkertijd sturen op resultaten binnen zeer krappe deadlines is voor jou geen probleem. Je weet als geen ander hoe je ingewikkelde inhoudelijke materie door besluitvorming heen weet te brengen. Je zorgt daarbij voor goed uitgewerkte en afgestemde besluitvormingsdocumenten en je weet daarin de verbinding met de andere nationale opgaven te maken (zoals energietransitie, verstedelijking) en je omgeving niet te verrassen. Je houdt van dynamiek en steeds wisselende omstandigheden waar je makkelijk mee omgaat.

Het NPLG en de organisatie bij LNV is nog volop in ontwikkeling en gaat het accent verleggen naar meer gebiedsgericht werken. Daarom ben je als medewerker van het team flexibel en speel je daar continue op in. Jouw definitieve plek in de organisatie zal daarom in het najaar van 2022 vorm krijgen binnen de nieuwe DG Landelijk Gebied en Stikstof.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk gebied en Stikstof

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne Reijbroek (tot 18 augustus)

06-54906298

Olga van Kalles (vanaf 21 augustus)

06-29645169

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk gebied en Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker vergunningverlening natuurbescherming

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon