Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 6 maanden (een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden behoort ook tot de mogelijkheden)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 23 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220341
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2022
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Voor het team Forensische Zorg is de directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (SenS) op zoek naar een senior beleidsmedewerker (S12) voor een periode van zes maanden vanaf 1 november 2022.

Je werkt in het team Forensische Zorg. Het team is op zoek naar een ervaren senior beleidsmedewerker die zorgt voor de verwerkelijking van de beleidsdoelen van de forensische zorg en van het coalitieakkoord. Dat doe je door het ontwikkelen, (laten) implementeren en evalueren van beleid. Je stelt daartoe beleidsnotities, -adviezen en plannen op. Hierbij heb je oog voor de verwevenheid van de forensische zorg met aanpalende, complexe beleidsterreinen zoals de GGZ en het sociaal domein. Je kan goed omgaan met abstractere onderwerpen en niet duidelijk omlijnde keuzefactoren en kaders. Je haalt kennis en signalen op en weet resultaat te bereiken door gerichte actie te nemen en goede argumenten met gezag aan te dragen. Je volgt ontwikkelingen in de politiek, in de sector, in aanpalende beleidsterreinen en in de samenleving, en adviseert over de betekenis van die ontwikkelingen voor de forensische zorg. Hierbij heb je oog voor de korte én voor de langere termijn. Ook houd je rekening met politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken, politieke haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Je bent betrokken bij het politiek secretariaat, onder meer door het opstellen van kamerbrieven en het beantwoorden van kamervragen. Je onderhoudt contacten met partijen in het forensisch veld, zoals de DJI, zorgaanbieders, belangenorganisaties, 3RO en het ministerie van VWS; en je bereidt hoog-ambtelijke en politieke overleggen met deze partijen voor. Waar nodig bereidt je complexe projecten voor, en stuurt deze aan. Je bent flexibel inzetbaar voor uiteenlopende beleidsvraagstukken op het terrein van de forensische zorg.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. Daarbij staat de directie voor effectief beleid op het terrein van de intramurale, extramurale en financiële sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen. Ook richt de directie zich op forensische zorg (o.a. de optimalisatie van het stelsel FZ) en de aanpak van personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Centraal staat verder de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit, waarbij het kunnen effectueren van hun rechtspositie een belangrijk aandachtspunt is. Tot slot coördineert de directie het DG-lab (innovatie en onderzoekscoördinatie) voor het gehele DG. Een belangrijke doelstelling voor DSenS is om in een dynamische omgeving de juiste strategische vragen te formuleren. In het beleidsproces zoeken we naar draagvlak bij de (keten)partners en over de beoogde en bereikte effecten informeren we het parlement. Hiervoor werken we met gedreven en gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking.

De directie bestaat uit vier teams: Sancties Intramuraal (SI), Sancties Extramuraal (SE) en Forensische Zorg (FZV) en Slachtofferbeleid (SB).

Het team Forensische Zorg
Het team Forensische Zorg werkt op het snijvlak tussen het strafrecht en de zorg. Forensische zorg is namelijk geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking, die een strafbaar feit heeft gepleegd. Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Recidive kan voorkomen worden door patiënten te behandelen en begeleiden, zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. Als eigenaar van het stelsel forensische zorg richt het team zich op de doelen van de Wet forensische zorg, de Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg en de Wet zorg en Dwang. Het team werkt samen met de veldpartijen aan de uitvoering van de bestuurlijke agenda forensische zorg. Ook is het team een van de opdrachtgevers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI koopt de forensische zorg in.

In de aanpak van personen met verward gedrag vervult het team Forensische Zorg een coördinerende rol voor het ministerie van JenV. Samen met Ministerie van VWS, regio’s, gemeenten en met alle betrokken partners over domeinen heen is een meerjarige vervolgaanpak opgezet, waarbij het versterken en verstevigen van de samenwerking tussen zorg en veiligheid centraal staat. Binnen deze kwetsbare doelgroep heeft het team Forensische Zorg speciale aandacht voor een kleine groep mensen met ernstig verward gedrag en een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico. Het gaat om ongeveer 1.500 personen, die grotendeels in beeld zijn bij de Zorg en Veiligheidshuizen. Het team Forensische Zorg probeert, samen met het Ministerie van VWS en andere ketenpartners, de kenmerken en zorgbehoeften van deze doelgroep in beeld te krijgen om de toeleiding naar (beveiligde) zorg en wonen voor deze groep personen te bevorderen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB)

Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sabrina van der Lubbe (tot 8 augustus 2022)

06-46806169

Niels Koorn (na 8 augustus 2022)

06-52877182

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur Ketenregie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Privacy-officer landelijk

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon