Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 28 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VO/2019/647
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Jij zet bij de directie Voortgezet Onderwijs als senior beleidsmedewerker je tanden in beleidsmatige vraagstukken rond toezicht, examinering of verantwoording door schoolbesturen. Hierover kun je scherp adviseren en discussiëren, waardoor je resultaat boekt. Zo werk je mee aan beter onderwijs, voor nu én later.

De directie Voortgezet Onderwijs (VO) heeft voor haar afdelingen Bestuurlijke en Maatschappelijke Relaties (BMR), Onderwijsinhoud en Kwaliteit (OK) en Kwaliteit en Professionalisering (K&P) drie ervaren beleidsmedewerkers nodig, die zich ieder op hun eigen domein sterk maken voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs in Nederland. Jij beweegt je graag en gemakkelijk in deze politiek-bestuurlijk dynamische omgeving, die ook nog eens volop in de belangstelling staat.

Senior beleidsmedewerker bij de afdeling BMR
Als senior beleidsmedewerker bij de afdeling BMR werk je aan het toezichtbeleid van de Inspectie van het Onderwijs. Je maakt deel uit van het team Toezicht en Voorzieningenplanning. Bij voorzieningenplanning gaat het primair om de vraag wanneer een school mag starten, mag uitbreiden of wanneer de school moet stoppen. Bij toezicht gaat het om alle onderwerpen die de onderwijsinspectie betreffen. Toezicht op de scholen is een onmisbaar sluitstuk van het onderwijsstelsel. Het ziet toe op de onderwijskwaliteit en op naleving van wet- en regelgeving. Daarmee is jouw werk op het gebied van goed toezichtbeleid van groot belang.

In deze zeer gevarieerde functie zorg je binnen het domein voortgezet onderwijs voor de verbinding tussen beleid en toezicht. Je onderhoudt de relatie met de onderwijsinspectie met aandacht voor hun onafhankelijke positie en adviseert de ambtelijke en politieke leiding over toezichtsvraagstukken. Deze rol vervul je namens de hele directie VO in nauwe afstemming met de betrokken dossierhouders en met de directies Primair Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Onderwijs, en Kennis. Je bent extern georiënteerd en weet goed welke wensen en behoeften er leven in het onderwijsveld. Je bent alert op signalen en draagt proactief bij aan de beleidsvorming met betrekking tot toezicht in het funderend onderwijs.

Voor deze functie is het van belang dat je kennis hebt van en vergaart over hoe de inspectie toezicht houdt. Je bent je bewust van de verschillende rollen van de inspectie en het beleid, en je hebt een breed overzicht over het VO-stelsel. Je kunt een goede relatie aangaan met de collega’s van de inspectie en bent een goede verbinder tussen de collega’s binnen VO en de andere directies binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Concreet ben je verantwoordelijk voor de periodieke overleggen met de inspectie en voor de inbreng van de directie VO op de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Je maakt actief deel uit van het OCW-brede team Toezicht en houdt je bezig met uiteenlopende casuïstiek die vanuit de onderwijsinspectie wordt aangedragen.

De afdeling BMR bestaat naast het team Toezicht en Voorzieningenplanning uit het team maatschappelijke vraagstukken en het juridisch cluster. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de contacten met de VO-raad, LAKS, en Ouders & Onderwijs.

Senior beleidsmedewerker bij de afdeling OK
Als senior beleidsmedewerker bij het team Toetsing en Examinering van de afdeling OK ga je aan de slag met inhoudelijke thema’s (vaak met een politieke dimensie) op het gebied van toetsing en examinering. De focus ligt daarbij op schoolexamens en de examenorganisatie op scholen. Je maakt je het onderwerp snel eigen, geeft er zelf richting aan door heldere resultaten te formuleren en organiseert het proces dat nodig is om daar te komen. Na de casus vmbo Maastricht is in het bijzonder inzet nodig op vraagstukken rond het schoolexamen en op de versterking van de examenorganisatie in scholen. Dit wordt uitgewerkt in een versterkingsagenda, waarbij de VO-raad en het ministerie van OCW samen optrekken. Als teamlid ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van deze agenda en voor een deel van de realisatie hiervan. Je hebt daarmee een belangrijke adviesrol richting de minister en bereidt bestuurlijke overleggen, Kamerbrieven en Kamerdebatten hierover voor. Daarnaast zullen we in goed overleg een gevarieerd werkpakket samenstellen, mede op basis van jouw interesses, competenties en leerdoelen.

Je onderhoudt effectieve contacten, zowel binnen als buiten OCW, en signaleert ontwikkelingen die voor de beleidsmatige werkzaamheden van belang zijn. Dat betekent dat je op de hoogte bent van vraagstukken en ontwikkelingen die bij scholen en sectororganisaties leven ten aanzien van het schoolexamen en de examenorganisatie in scholen, en dat je zicht hebt op hoe dit beter kan. Je kunt met de nodige sensitiviteit opereren in deze verschillende omgevingen en weet de inbreng te vertalen naar een gedragen resultaat. Nieuwsgierig en onderzoekend als je bent, ben je in staat om op verschillende niveaus en vanuit meerdere invalshoeken mee te denken met de onderwerpen die spelen binnen het hele dossier. Je maakt daarbij de verbinding tussen de grote lijnen en je eigen werkzaamheden, en kunt waar nodig deze verbinding omzetten in concrete acties.

Team Toetsing en Examinering kenmerkt zich door een open sfeer en een actieve manier van samenwerken, waarbij we elkaar regelmatig informeren over wat er binnen ieders subdossiers speelt. We investeren ook in kennisdeling binnen het team. Dit maakt mogelijk dat alle teamleden naast hun eigen werkzaamheden ook betrokken zijn bij strategie- en visievorming. Daarnaast werken we teambreed aan professionele en persoonlijke ontwikkeling door te werken met leerdoelen met bijpassende taken.

Senior beleidsmedewerker bij de afdeling K&P
Bij het team Bestuur en Schoolontwikkeling van de afdeling Kwaliteit en Professionalisering werk je als senior beleidsmedewerker aan een onderwerp dat volop in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat: governance en verantwoording door schoolbesturen. Het team Bestuur en Schoolontwikkeling is gericht op de verbetering van de checks and balances van schoolbesturen en de ontwikkeling van scholen naar lerende organisaties. Als medewerker van het team ga je aan de slag met een drietal thema’s: verbetering van verantwoording door schoolbesturen, klachtrecht en governancemaatregelen gerelateerd aan leerlingendaling.

In de beleidsreactie van de ministers Van Engelshoven en Slob op het advies ‘Inzicht in verantwoording van onderwijsgelden’ van de Onderwijsraad hebben de bewindslieden hun plan van aanpak voor de verbetering van verantwoording door schoolbesturen bekendgemaakt. Een multidisciplinair projectteam vult momenteel de uitvoering van dit plan in en jij levert namens het team Bestuur en Schoolontwikkeling daaraan een bijdrage. Je bent aanspreekpunt voor het thema verantwoording voortgezet onderwijs en fungeert onder andere als opdrachtgever voor een (nieuw uit te zetten) benchmarkverantwoording voor de sectoren primair en voortgezet onderwijs. Je voert voortgangsoverleg met medewerkers van de VO-raad over de wijze waarop zij uitvoering geven aan hun projectverantwoording en stippelt strategie uit over benchlearning en de communicatie over verantwoording.

Daarnaast werk je de komende periode aan de uitwerking van aanbevelingen van de commissie-Dijkgraaf. Hierbij richt je je op nadere invulling van het klachtrecht en op governancemaatregelen om te zorgen voor voldoende divers onderwijsaanbod van goede kwaliteit, ook in tijden van leerlingendaling.

Het team Bestuur en Schoolontwikkeling bestaat uit zes collega’s. In het team wordt veel en met plezier samengewerkt.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en beleidsmatige ervaring.
 • Je bent communicatief sterk, schrijft makkelijk en helder en bent een echte teamspeler.
 • Je kunt je goed verdiepen in complexe vraagstukken en hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je werkt graag in een hectische omgeving en kunt snel schakelen tussen beleidsmatige, financiële, bestuurlijke en politieke belangen.
 • Je kunt goed uit de voeten met verantwoordelijkheid en toont initiatief.
 • Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden, en weet dit goed te benutten.
 • Je bent flexibel in het zoeken naar oplossingen en gericht op resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Het gaat om drie aanstellingen: één vaste aanstelling (bij de afdeling BMR) en twee tijdelijke aanstellingen voor een jaar.
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt als inclusieve organisatie ruimte aan iedereen en zet de kracht van de diversiteit van medewerkers in om betere resultaten te halen. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, (culturele) achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten hebben voorrang op medewerkers die vrijwillig mobiel zijn. Behoor je tot de eerste groep? Stuur dan een voordracht of bewijsstuk mee met je sollicitatie en geef je status aan in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Voortgezet Onderwijs

De directie Voortgezet Onderwijs richt zich op het onderhouden van het stelsel voor voortgezet onderwijs en op strategische innovatie van beleid en stelsel. De directie staat dicht bij de politiek en speelt continu in op politieke ontwikkelingen. Het werk kent een grote dynamiek, het werktempo ligt hoog en de zelfstandigheid van beleidsmedewerkers is groot. De directie bestaat uit vijf afdelingen:

 • Bestuurlijke en Maatschappelijke Relaties;
 • Beroepsonderwijs, Zorg en Onderwijsopbrengsten;
 • Onderwijsinhoud en Kwaliteit;
 • Kwaliteit en Professionalisering;
 • Financiën.

Voor de meeste onderwerpen geldt dat de medewerkers deze in grote mate zelfstandig oppakken. Grotere en complexe onderwerpen werken we uit op projectbasis, waarbij de projectteams het niveau van de afdeling of de directie kunnen overstijgen. De directie bestaat uit hooggekwalificeerde beleidsprofessionals en is gemengd samengesteld, met een mix van jong en oud, en man en vrouw. De cultuur van de directie is professioneel, betrokken, informeel en collegiaal. Er wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rutger Pol, afdelingshoofd

06-21522781

Ellen Schut, plv. hoofd/teamleider

06-51389901

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker governance passend onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker frontoffice / managementondersteuner

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Analist Voortgezet Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon