Senior beleidsmedewerker biologische landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGA20230313_13
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het leuk om te werken aan de versterking van het controlesysteem voor biologische landbouw en daarmee aan de uitdaging om biologische landbouw fors te laten groeien richting 2030? Dan is dit een uitgelezen vacature voor jou!

De landbouw is veel in het nieuws en staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder een transitie naar kringlooplandbouw, waarbinnen met respect voor mens, dier en natuur wordt geproduceerd.

Het kabinet Rutte IV heeft afgesproken een Nationaal Programma Landelijk Gebied op te zetten, waarin de uitdagingen van landbouw en natuur worden gecombineerd in een gebiedsgerichte aanpak. Biologische landbouw biedt een uitgelezen kans voor de boer om op extensieve wijze een goede boterham te verdienen en kan zo bijvoorbeeld bijdragen aan een verlaging van stikstofdruk op nabijgelegen natuurgebieden. De biologische sector kan hierbij als voorbeeld dienen voor andere vormen van landbouw en tegelijkertijd zelf verder groeien en ontwikkelen.
In december 2022 heeft het kabinet het actieplan voor de groei van biologische productie en consumptie naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het actieplan wordt gestuurd op een versnelling van de groei van het biologisch landbouwareaal van 4% (in 2021) naar 15% in 2030. Dit is een forse ambitie die past in de transitie naar een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Voor het bewerkstelligen van deze ambitie is het stimuleren van zowel vraag als aanbod van belang.

Het dossier biologische landbouw omvat alle schakels en aspecten van de biologische plantaardige en dierlijke productieketens van 'boer tot bord' en van productie, import, handel tot verkoop. Biologische productie heeft als enige een keurmerk dat in Europese regelgeving is geborgd, waarmee een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor biologisch gecertificeerde bedrijven binnen de EU. Consumentenvertrouwen in het keurmerk en het bijbehorende controlesysteem is cruciaal voor het succes van de biologische sector. Daarom zijn in Europa strikte afspraken gemaakt over productievoorschriften en controle.
LNV heeft Skal Biocontrole aangewezen als de enige publieke controle-autoriteit voor de uitvoering van de wettelijke controletaken die voortvloeien uit de Europese biologische verordening. Skal doet dit in samenwerking met andere uitvoeringsorganisaties, zoals RVO, NVWA en Douane.

Skal informeert, certificeert en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Om het vertrouwen in het biologische EU-keurmerk hoog te houden, is met het oog op een groeiende biologische productie ook versterking van het controlestelsel nodig.
In 2019 heeft de Europese Commissie een audit uitgevoerd op het controlesysteem en geconstateerd dat een aantal verbeteringen noodzakelijk is. Daarnaast zijn recent andere audits en evaluaties uitgevoerd, die gevolgen hebben voor onder andere de governance, financiering en handhavings- en sanctiemogelijkheden van Skal. Momenteel is een tijdelijke projectleider aangesteld voor het uitvoeren van de aanbevelingen.

In deze rol ben jij het eerste aanspreekpunt voor Skal en verantwoordelijk vanuit het ministerie voor het opdrachtgeverschap aan Skal, in eerste instantie in nauwe samenwerking met de tijdelijke projectleider. Je pakt de vraagstukken voortvarend op, waarbij je vanuit de rol als opdrachtgever het gesprek met Skal voert, onder andere over de verdeling van bevoegdheden en de wijze waarop bevoegde autoriteiten het toezicht binnen hun verantwoordelijkheid kunnen oppakken. Daar hoort ook bij om samen met de eigenaar te borgen dat Skal en andere betrokken toezichthouders over de juiste capaciteit beschikken om het toezicht op een professionele wijze in te kunnen vullen.

Voor deze functie zoeken wij een stevige, oplossingsgerichte senior beleidsmedewerker (s13), die bij voorkeur ervaring heeft met opdrachtgeverschap vanuit de overheid of een uitvoeringsorganisatie. Je hebt affiniteit met landbouwvraagstukken en biologische landbouw en je deinst er niet voor terug om juridische kwesties uit te (laten) zoeken. Je weet de verbinding tussen beleid en uitvoering goed te leggen en in de driehoek van eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer adequaat te opereren. Je zorgt voor scherpe en correcte adviezen aan de ambtelijke top en de minister. Inhoudelijk bewaak je de grote lijnen om tot verstandige beslissingen te komen. Uiteraard houd je daarbij rekening met de belangen van alle betrokkenen. Je beschikt over uitstekende mondelingen communicatieve vaardigheden en je schrijft gemakkelijk en helder, ook als het gaat om complexe materie. Je bent onderdeel van en werkt goed samen met het team dat zich bezig houdt met biologische landbouw, waarbij je je flexibel opstelt als de actualiteit daarom vraagt. Je creëert overzicht van afspraken en acties en je stuurt actief op de implementatie daarvan. Daarnaast stuur je op de financiële middelen benodigd voor de uitvoering van het controlesysteem en de voorbereiding van besluitvorming over de inzet van financiële middelen.

Mocht je niet helemaal voldoen aan de functie-eisen maar lijkt de functie bij je te passen en denk je dat je een positieve bijdrage kan leveren, voel je dan zeker uitgenodigd om toch een motivatiebrief te sturen.

Competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Resultaatgericht
 • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Rolvastheid

Wij vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Herplaatsingskandidaten en verplichte van werk naar werk kandidaten niet zijnde van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dienen een aanwijzingsbesluit van het bevoegd gezag toe te voegen aan de sollicitatie.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) werkt aan duurzame en gezonde plantaardige ketens met aandacht voor een gezonde bodem als drager van het voedselsysteem, voor plantgezondheid, markttoegang plantaardige producten en nieuwe veredelingstechnieken, en is verantwoordelijk voor het gewasbeschermings- en mestbeleid. Daarnaast is PAV verantwoordelijk voor het voedselbeleid, waaronder de verduurzaming van ons voedselsysteem en voedselveiligheid en diervoeders en –geneesmiddelen. Ook werkt PAV aan de bijdrage van plantaardige agroketens aan de klimaatdoelstellingen en aan de transitie van het landelijk gebied in het kader van het behalen van de stikstof, natuur, klimaat en wateropgaven. Daarbij hebben we nadrukkelijk aandacht voor het perspectief van de landbouw in Nederland en werken we aan een toekomstigbestendige, duurzame sector. De opgaven betreffen nationale en internationale aangelegenheden en worden in nauwe verbinding met andere onderdelen van het Ministerie van LNV, andere departementen, andere overheden en zeker het maatschappelijk veld tot stand gebracht. De onderwerpen staan volop in de belangstelling van de Tweede en Eerste Kamer.

De directie PAV heeft op dit moment ongeveer 80 medewerkers en wordt aangestuurd door de directeur en 5 MT-leden. Tezamen vormen zij het collegiale managementteam (MT). In onderling overleg komt de portefeuilleverdeling tot stand, waarbij het collegiale MT met elkaar kijkt naar een goede onderlinge balans in werklast, continuïteit, het optimaliseren van mogelijkheden voor onderlinge collegiale vervanging en persoonlijke ontwikkelwensen.

Werken bij de directie PAV staat voor werken binnen een dynamisch, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein, dat volop in de belangstelling staat. Binnen de directie wordt gewerkt in teams. Dit betekent dat medewerkers flexibel kunnen worden ingezet op dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met de prioriteiten binnen de directie. Het optimaal inzetten van ieders kwaliteiten en een gelijkmatige verdeling van werklast is daarbij van belang.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Binnen het Ministerie van LNV werkt het Directoraat-generaal Agro aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Inge Lardinois

06 52 67 06 03

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rahayu Rasidin, Adviseur Recruitment

06 15 47 56 54

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker duurzame diervoeders

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel adviseur eigenaarsadvisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon