(Senior) beleidsmedewerker Europese fondsen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 34/21-25
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als (senior) beleidsmedewerker werk je vanuit de afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's samen met collega’s binnen en buiten de overheid aan de invulling van (nieuwe) Europese fondsen in Nederland en het opdrachtgeverschap ten aanzien van de uitvoering. Uitdagend en interessant werk dat ertoe doet voor zowel werkzoekenden als werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Je werkt op het snijvlak van nationaal en Europees beleid.

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een divers en leuk team onder begeleiding van een ervaren beleidsmedewerker. Je krijgt te maken met een breed - deels internationaal - en complex krachtenveld, aan verschillende tafels tegelijk. Het team waarin je werkt houdt zich naast het Europees Sociaal Fonds (ESF+) ook bezig met andere Europese fondsen, zoals REACT EU, het Just Transition Fund en mogelijk andere nieuwe Europese initiatieven op het terrein van arbeidsmarkt en sociale inclusie.

Je werkt mee aan de strategiebepaling
Vanuit de afdeling dragen we zorg voor de strategiebepaling en politieke afstemming. Zo zijn de hoofdlijnen van het programma voor het ESF+ en de daaraan gekoppelde bestedingsdoelen eerder goedgekeurd in de Tweede Kamer. Je zorgt voor het informeren van de Kamer en voor de reacties op voorstellen en vragen vanuit de Kamer. Samen met de andere collega’s bereid je de strategiebepaling voor en zorg je voor besluitvorming.

Aan het uitwerken van plannen
Samen met relevante partners binnen en buiten het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) schrijf je actief mee aan de plannen voor de inzet van de Europese middelen. Deze plannen moeten door een groot aantal partijen worden gedragen en ook het kabinet en de Europese Commissie moeten er mee instemmen. Op dit moment bijvoorbeeld zijn de voorbereidingen voor een nieuwe programmaperiode (2021-2027) van het ESF+ in volle gang. Deze gelden dragen in Nederland bij aan het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het aanleren van de nodige basis- en beroepsvaardigheden voor werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Het maken van regelgeving
Om de besteding van de gelden die aan Nederland worden toegewezen mogelijk te maken zijn naast de planvorming ook nadere regels nodig. Dit gebeurt in de vorm van een subsidieregeling. Dat kan een nieuwe regeling zijn of het wijzigen van een bestaande. Je schrijft vanuit beleid mee aan subsidieregelingen samen met wetgevingsjuristen van SZW en de uitvoeringsspecialisten van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) van SZW. Veelal hebben we vanuit beleid een trekkende en coördinerende rol bij de totstandkoming van de regelgeving. Ook hier werk je intensief en nauw samen met een groot aantal partners en toekomstige uitvoerders om te komen tot een gedragen en goed uitvoerbare regeling.

En je bent opdrachtgever
Gedurende de uitvoering van deze Europese programma’s fungeert de directie als opdrachtgever richting DSU en is er sprake van een zeer nauwe samenwerking met deze uitvoeringsdirectie.

Tot slot onderhoud je contacten met de Europese Commissie over de voortgang van de uitvoering.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen zich thuis voelt. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen
De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de samenwerking tussen UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio's. De Participatiewet, die decentraal wordt uitgevoerd door gemeenten, de Wet structuuruitvoeringsorganisatie werk en inkomen die de taakverdeling en samenwerking tussen gemeenten en UWV in het brede domein van werk en inkomen regelt en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn belangrijke kaders van waaruit de directie opereert. Belangrijke thema’s en taken zijn:

 • de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend;
 • de activering naar werk van mensen met een bijstandsuitkering;
 • het matchen op werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s van alle werkzoekenden die daarbij ondersteuning nodig hebben.

Ook houden we ons bezig met armoedebestrijding, schuldenbeleid en met de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein om individuen en gezinnen met multiproblematiek beter te ondersteunen. Ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en van de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s horen ook tot de taken van de directie. Verder is de directie verantwoordelijk voor de programmering van een aantal specifieke (Europese) subsidies. En tot slot worden vanuit de directie een aantal programma’s voor gegevensuitwisseling aangestuurd.

De directie bestaat uit vier afdelingen, maar er wordt intensief samengewerkt. Zowel over de afdelingen heen als met andere directies. Elke medewerker is breed inzetbaar. Een flink aantal dossiers en werkzaamheden speelt voortdurend. Denk bijvoorbeeld aan het adviseren van de minister en staatssecretaris, Kamerbrieven en antwoorden op Kamervragen, het onderhouden en aanpassen van wet- en regelgeving, de begrotingscyclus en de financiële sturing, evaluatie en onderzoek, en de ondersteuning van de uitvoering. Daarnaast zijn er werkzaamheden van meer tijdelijke aard: projecten en programma’s van de directie of directie- of SZW-overstijgende projecten en programma’s.

Afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio's
De afdeling Participatie en Arbeidsmarktregio’s is verantwoordelijk voor het beleid, de regelgeving, financiering en landelijke ondersteuning van het matchen op werk en de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening in de arbeidsmarktregio’s. In 35 arbeidsmarktregio’s helpen UWV en gemeenten hun werkzoekenden die daarbij ondersteuning nodig hebben, op weg naar (ander) werk, al dan niet via (om)scholing. Dat doen gemeenten en UWV samen met werkgevers, vakbonden, (beroeps)onderwijs en uitzendbureaus. In elke arbeidsmarktregio organiseert de centrumgemeente deze samenwerking. En er is in elke arbeidsmarktregio een gezamenlijk werkgeversservicepunt en een gezamenlijk leerwerkloket.

Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) programmeert de afdeling ook de Europese subsidies en is opdrachtgever van de uitvoering van deze subsidieregelingen. De afdeling initieert namens SZW en samen met de stakeholders tijdelijke programma’s en projecten voor de landelijke ondersteuning van de arbeidsmarktregio’s. In een van deze programma’s werkt SZW met VNG en UWV aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens. Ook stellen we het landelijk samenwerkingsverband van UWV en gemeenten met subsidies in staat om de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij hun opgaven. Dat doen we met bijeenkomsten, handleidingen en informatie.

De afdeling verzorgt daarnaast voor SZW de inbreng in de brede Regiodeals-aanpak van het kabinet, onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de inbreng in een aantal andere regio-specifieke beleidsinterventies van het kabinet. Tot slot coördineert de afdeling de advisering van de SZW-vertegenwoordiger in het werkkameroverleg van de VNG en de sociale partners.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur financiële bedrijfsvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon