Senior beleidsmedewerker gebiedsgericht klimaatbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DGNVLG)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 21 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20211220_12
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De klimaattransitie is een complexe en brede maatschappelijke opgave. Binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag is daarom het programma Klimaatopgave ingericht. Ook landbouw en landgebruikers moeten hun bijdrage leveren en dat betekent ingrijpende keuzes maken. Die uiteindelijk in het gebied en op het bedrijf terechtkomen. Als breed inzetbare beleidsmedewerker help jij met het realiseren van deze ambitieuze klimaatopgave.

Om de Europese en internationale klimaatambities waar te maken, moet Nederland een forse inspanning leveren om de broeikasgasemissies te verlagen. Hoe vertalen we de opgave die we nationaal als sector hebben, naar concrete lokale en regionale doelen? Hoe zorgen we dat de maatregelen die in de gebieden worden uitgevoerd, aantoonbaar bijdragen aan de nationale reductie-opgave? En hoe sturen we op het halen van de nationale doelen? Dat zijn vragen waarop jij, samen met je collega’s van het programmateam Klimaatopgave, antwoord geeft. Dit bepaal je samen met je collega’s. Zij maken je ook wegwijs in de organisatie en het werkveld.

Je gaat aan de slag met het vormgeven van de governance, de sturings- en verantwoordingsstructuur die hoort bij een gebiedsgerichte aanpak van het klimaatbeleid én die zorgt dat we greep houden op de voortgang. We moeten als Nederland immers voldoen aan internationale verplichtingen.

Je werkt nauw samen met het ministerie dat verantwoordelijk is voor de Nederlandse klimaatopgave en het interbestuurlijke Nationaal Programma Landelijk Gebied. Je bent een pionier, want je moet zelf initiatief nemen om een nieuw systeem voor de uitvoering van het klimaatbeleid op te zetten. Ook ben je inventief en creatief, want de gebiedsgerichte uitvoering van het klimaatbeleid moet naadloos aansluiten bij het integrale gebiedsgerichte proces én bij de bredere aanpak van het klimaatbeleid voor alle sectoren.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken
In de geschiedenis toonde Nederland telkens zijn kracht door de inrichting van het land aan te passen aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied en hangt af van de bodemgesteldheid en de waterkwaliteit ter plekke en van de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebieden. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden bepalen in gesprek met elkaar wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven.

Overheden en samenleving werken in elk gebied intensief samen. Daarmee verbinden we landelijke doelen met het perspectief van de regio, waar alle opgaven samenkomen. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises.

Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave in de fysieke leefomgeving. Dit werk past bij jou als je graag nieuwe terreinen verkent, als je lef hebt om zaken anders aan te pakken, als je met plezier werkt in een omgeving die voortdurend in beweging is, ook organisatorisch, en als je je wilt inzetten om dit samen met de provincies daadwerkelijk te organiseren. Daarbij zet je verschillende kwaliteiten in. Je kunt zowel luisteren als meepraten, empathisch zijn én vasthoudend, verbinden én doorbraken realiseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, een vitaal landelijk gebied en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn en stimuleren samen met overheids- en niet-overheidspartners de versterking van de brede welvaart en de vitalisering van de (platteland)regio’s in Nederland.

Programma Klimaatopgave LNV
Klimaattransitie is een complexe en brede maatschappelijke opgave. Ook voor landbouw en landgebruik betekent dit een stevige opgave om de emissie te reduceren. Voor de realisatie van deze opgave hebben wij het programma Klimaatopgave ingericht. Het doel? Zorgen dat de klimaatopgave voor LNV wordt uitgewerkt en in gang wordt gezet om zowel de kortetermijn- als de langetermijndoelen te behalen. Het programma Klimaatopgave LNV coördineert de departementale beleidsinzet voor de klimaatambities. Naast de werkzaamheden die verband houden met het Klimaatakkoord staat het programma ook aan de lat voor de coherente opname van klimaatambities in andere beleidstrajecten van LNV, zoals de stikstofaanpak, natuurinclusieve landbouw en de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Ons team bestaat uit een programmamanager, een programmasecretaris, enkele beleidsmedewerkers en een programmaondersteuner. We zijn momenteel met zes collega’s en groeiende. Kenmerkend voor ons team is de goede sfeer en de hechte onderlinge samenwerking. Onze passie voor het klimaat verbindt ons.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DGNVLG)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én ze kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en dat kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als werkgever
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique Remmers, Programmamanager Klimaatopgave LNV

06-4813 1334

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DGNVLG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verbindende beleidsadviseur gebiedsgerichte aanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager Natuurinclusief

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon