• Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Juridisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 15 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 783, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

De Afdeling Juridisch Instrumentarium en Omgevingswet van directie Ruimtelijk Beleid zoekt een senior beleidsmedewerker grondbeleid.

De afdeling adviseert over de inzet van het ruimtelijk instrumentarium, bereidt besluiten voor waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het (mede-)bevoegd gezag is en is verantwoordelijk voor de werking en de actualisatie van het grondbeleid. De vernieuwing van het grondbeleid is nodig om de grote maatschappelijke opgaven (o.a. woningbouw) te kunnen realiseren en staat volop in de politieke belangstelling.

Binnen de afdeling ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de coördinatie en de actualisatie van het grondbeleid, zoals dat is uiteengezet in de Kamerbrief over de modernisering van het grondbeleid uit juni 2023. We werken dit in drie sporen uit: 1) het verhogen van de beschikbaarheid van grond en het versnellen van gebiedsontwikkeling, 2) het beter dekken of verhalen van publieke kosten en 3) waardeverandering van grond beter benutten voor publieke doelen. Het gaat bijvoorbeeld om het beter inzetten van het huidige instrumentarium, maar ook over bijvoorbeeld taxaties en de inbrengwaarde van grond. Je kunt actief richting geven aan de uitkomsten van de onderzoeken naar bijvoorbeeld de inbrengwaarde van grond. In deze functie is geen werkdag hetzelfde; de politieke dynamiek bepaalt deels jouw agenda.
Als gevolg van de aanpak van het woningtekort, de energietransitie en het landelijk gebied, neemt de vraag naar de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium toe. Wat betreft de aanpak van het woningtekort, werken we daarbij nauw samen met de directie Woningbouw. Met de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving werken we nauw samen als het gaat om de juridische verankering van het grondbeleid en op het gebied van instrumenten die een inbreuk kunnen maken op grondeigendom. Ook onderhoud je goede contacten met andere ministeries zoals het ministerie van LNV. Daarnaast zet je je eigen inhoudelijke kennis, expertise en ervaring met betrekking tot het grondbeleidsinstrumentarium in bij de modernisering van het grondbeleid. Je opereert in een interdepartementale en interbestuurlijke omgeving, maakt en bewaakt planningen, betrekt stakeholders en initieert overleg. Je neemt deel aan (structurele en incidentele) overleggen over het grondbeleid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ruimte in Nederland is schaars, terwijl de ruimtelijke opgaven groot zijn. Een integrale benadering van diverse vraagstukken zoals infrastructuur, industrie, recreatie, wonen, landbouw, milieu, natuur en cultureel erfgoed, is dus van cruciaal belang. Het Directoraat-Generaal Ruimtelijke Ordening werkt aan een Nederland waar mensen nu en in de toekomst prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven. Wij werken met veel ambitie, passend bij de toenemende roep om meer regie vanuit het Rijk, aan de inrichting van Nederland. Het DG bestaat uit 3 directies: de Directie Ruimtelijk Beleid, de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en de programma directie Aan de Slag met de Omgevingswet.

Bij de directie Ruimtelijk Beleid ligt de nadruk op beleidsontwikkeling over waar en hoe de nationale regie op de ruimtelijke inrichting vorm krijgt. Ook wordt de politieke besluitvorming hierover binnen de directie voorbereid. De directie Ruimtelijk Beleid bestaat uit 4 afdelingen:

 • De afdeling NOVI: De afdeling stuurt op de samenhang van beleidsvelden met een grote impact op de fysieke leefomgeving en ontwikkelt hierop beleid. Door de oplopende druk op de fysieke leefomgeving vanuit allerlei sectoren wil het Rijk meer regie nemen op de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en een efficiënte en kwalitatief goede inrichting van Nederland. De NOVI wordt hiertoe geactualiseerd en aangescherpt.
 • De afdeling Kennis en Informatie: Kennis, monitoring & evaluatie, data, informatie en digitalisering zijn essentiële instrumenten voor de ontwikkeling, doorwerking en uitvoering van beleid met betrekking tot de leefomgeving. Het zijn middelen om te bepalen of wetten werken en beleidsdoelstellingen worden gehaald en of er misschien moet worden bijgestuurd. De afdeling jaagt het gebruik van kennis en informatie aan en draagt zorg voor de infrastructuur die nodig is om in die kennis en informatie te voorzien.
 • De afdeling Bestuurlijke regie en Communicatie: De afdeling is formeel ondergebracht bij Ruimtelijk beleid maar vervult zowel een functie voor de Directie Ruimtelijk Beleid als de Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en heeft als taken de strategisch-tactische advisering over grotere politieke vraagstukken, de organisatie van de interbestuurlijke en interdepartementale besluitvorming, de coördinatie van de contacten met de Tweede Kamer, internationale samenwerking en communicatie.
 • De afdeling Juridisch Instrumentarium en Omgevingswet: De afdeling legt beleid juridisch vast en draagt daarmee zorg dat beleid op de juiste wijze wordt gerealiseerd. Tevens wordt binnen de afdeling het juridisch stelsel van de Omgevingswet vanuit beleidsjuridisch perspectief beheerd. Dit is ook de afdeling waarbinnen je komt te werken. De afdeling bestaat straks uit 25 mensen. We werken hard, maar hebben collegialiteit ook hoog in het vaandel staan.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sr adviseur gebiedsontwikkeling en PPS

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regisseur Grootschalige Woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur publieke dienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon