(Senior) Beleidsmedewerker gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Voor de duur van 2 jaar t/m december 2023
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 1 juli Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-109
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging waarin jij je richt op het belangrijkste stuurinstrument voor de vervoerprestaties op het Hoofdrailnet? Ben je in staat om onze belangrijkste beleidsambities nader uit te werken, te onderbouwen en (politieke) besluitvorming voor te bereiden? Haal jij veel energie uit het goed betrekken van stakeholders en er zo voor te zorgen dat maatschappelijke, vervoerkundige én politieke wensen en beleidsambities op de juiste manier worden vertaald naar contractuele verplichtingen? Lukt het je om complexe verbanden begrijpelijk uit te leggen aan anderen? En ben je een verbinder met oog voor rollen en verhoudingen? Dan hebben wij een uitdagende tijdelijke functie voor jou bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW)!

IenW is politiek verantwoordelijk voor het concessieverleningstraject voor de nieuwe vervoerconcessie hoofdrailnet. In 2020 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het voornemen om deze concessie onderhands te gunnen aan NS. Hiervoor zoeken we onder meer twee beleidsmedewerkers.

Als (senior) beleidsmedewerker ben jij verantwoordelijk voor (een aantal) complexe beleidsdossiers die in de nieuwe vervoerconcessie hoofdrailnet worden opgenomen. Jij bent verantwoordelijk voor het uitdenken en uitwerken van de manier waarop deze inhoudelijke dossiers het beste in de nieuwe vervoerconcessie kunnen worden opgenomen. Op deze manier sta jij aan de basis van de aansturing van NS na 2024. Dit doe je natuurlijk niet alleen: je organiseert een goede betrokkenheid van collega’s en externe stakeholders op jouw dossier(s) en zorgt er zo voor dat ambities en wensen concreet in de nieuwe vervoerconcessie worden opgenomen.

We zoeken flexibele en scherpe denkers. Je bent in staat om een variatie aan onderwerpen op een goede manier te vertalen en onderlinge verbanden inzichtelijk te maken. Je bent daarnaast in staat om opgehaalde inbreng op een goede manier te wegen, en te (laten) verwerken. Je vervult op deze manier een belangrijke brugfunctie tussen maatschappelijke, vervoerkundige en politieke wensen en beleid. Bovendien heb je een goede pen om zo een bijdrage te leveren aan verschillende Kamerbrieven, nota’s en bijdragen aan overleg in de Tweede Kamer.

Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van een team dat projectgericht werkt aan de vaste stappen in het concessieverleningsproces: een programma van eisen en de uiteindelijke concessieteksten. Het team draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor resultaten en planning. In het team is regelmatig contact tussen collega’s en werken we zoveel mogelijk in duo’s, zo zorgen we voor het delen van kennis en voldoende achtervang. Het is dus belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Tot slot is er veel contact met onze externe stakeholders.

Functie-eisen

 • Je beschikt over wo werk- en denkniveau;
 • Affiniteit met vervoer en (de technische aspecten van) infrastructuur;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met vervoersconcessies of andere publiek-private contracten;
 • Je bent bekend in een politiek-bestuurlijke omgeving en organisatiesensitief;
 • Je kunt goed schakelen tussen verschillende rollen, verantwoordelijkheden en dossiers;
 • Je hebt oog voor detail, een goed analytisch vermogen en bent sterk in het beheersen van procedures.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 2 jaar t/m december 2023
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het betreft twee tijdelijke vacatures voor de duur van het project (circa 2 jaar, t/m eind 2023). Een detachering is bespreekbaar.
 • De selectiegesprekken vinden plaats begin juli

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

"De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook is OVS nauw betrokken bij de uitwerking van het Toekomstbeeld OV, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:

 • de afdeling OV en Stations
 • de afdeling Rijksinfrastructuur en Goederen
 • de afdeling Beleid en Omgeving
 • de afdeling Veiligheid en (Internationale) Regelgeving
 • de afdeling Aansturing NS en ProRail

De afdeling Aansturing NS en ProRail geeft invulling aan de aansturing van ProRail en NS via de
concessies en via de financiële bijdrage aan ProRail voor de instandhouding van het spoor. De afdeling heeft een bemensing van circa 15 fte met veel jonge medewerkers. De omgeving en taken maken het werk dynamisch waarin ruimte is voor ontwikkeling van medewerkers. De afdeling is verdeeld in drie clusters, die nauw samenhangen en samenwerken. De clustercoördinatoren zijn de primaire aanspreekpunten voor de teams.

Het cluster Vervoerconcessies bevordert de prestatieverbetering van NS via het sturen en handhaven op de afspraken die in de concessie zijn vastgelegd. Het cluster is het eerste aanspreekpunt voor NS, voor intern OVS en voor externe stakeholders waar het zaken betreft die de concessie aangaan. De werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de jaarplancyclus: van beleidsprioriteitenbrief tot handhaving op de prestaties.
Binnen het cluster vindt ook het beheer van de business case plaats die ten grondslag ligt aan de geïntegreerde concessie en wordt beleidsmatige inbreng geleverd aan de NS bij de aanschaf van materieel. Dit cluster beheert tot slot ook de concessies voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden.

Het cluster Beheerconcessie en subsidie ProRail bevordert de prestatieverbetering van ProRail via het sturen en handhaven op de afspraken die in de concessie zijn vastgelegd. Het cluster is het eerste aanspreekpunt voor ProRail, voor intern OVS en voor externe stakeholders waar het zaken betreft die de concessie of de instandhouding van het spoor aangaan. De werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de jaarplancyclus: van beleidsprioriteitenbrief tot handhaving op de prestaties. Een ander belangrijke taak is het jaarlijks verlenen van de subsidie voor beheer, onderhoud en vervanging van circa 1,3 mld. euro. Daarbij wordt met ProRail en belanghebbenden gewerkt aan een toekomstbestendig en efficiënt beheer en onderhoud van het spoor, wat leidt tot minder hinder, een beter uitvoerbaar plan en lagere kosten. Het cluster draagt actief bij aan het IenW-brede traject waarmee de sturing op de instandhoudingsopgave van de infrabeheerders RWS en ProRail waar mogelijk geharmoniseerd wordt. Samen met ProRail wordt tevens vormgegeven aan nieuwe werkwijze waarmee de aansluiting tussen de beschikbare budgetten op de begroting van IenW en het door ProRail benodigde budget voor beheer, onderhoud en vervanging toekomstvast verzekerd wordt. Het gaat daarbij o.a. om een structurele oplossing voor het omgaan met risico’s en het creëren van een prikkel tot efficiënte en doelmatige besteding.

Het cluster HSL zorgt voor de prestatieverbetering op de HSL en dat de ingroei van het alternatieve aanbod van de NS voor het vervoer over de HSL conform de gemaakte afspraken verloopt. Het vervoersaanbod moet daarbij passen binnen de kaders van veiligheid en geluid. In dit cluster vallen onderwerpen als het beheer van het Infraspeed contract en sturing ProRail CMT, maar ook het oplossen van het geluidsprobleem waarbij de omgeving participeert in de besluitvorming en het versterken van het stakeholdermanagement richting lokale overheden langs de HSL.

Het project nieuwe vervoerconcessie HRN is verantwoordelijk voor het concessieverleningstraject van de onderhands te gunnen HRN-concessie aan NS (2025 e.v.). De nieuwe concessie wordt één van de belangrijkste sturingsinstrumenten voor de directie OVS. Er wordt gewerkt met een projectmatige aanpak, waarbij de werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de formele stappen van het concessieverleningsproces: het beleidsvoornemen (2021), het programma van eisen (naar verwachting 2022) en de concessietekst (naar verwachting 2023). Het project is tevens verantwoordelijk voor het (externe) stakeholdermanagement met betrekking tot deze productstappen. Als de concessie is afgesloten, zal het beheer hiervan weer worden overgedragen aan het cluster NS. Het project houdt dan op te bestaan."

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.J.F. Weekers

06-15360917

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidscoördinator openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon