Senior beleidsmedewerker interbestuurlijke, gebiedsgerichte aanpak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2022/28
 • Plaatsingsdatum 21 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Context


Krijg je er energie van om aan de slag te gaan met prioriteiten van dit kabinet? En om samen met andere ministeries en met provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties tot resultaten te komen? Dan is deze vacature iets voor jou. Binnen de directie Bestuur Financiën en Regio’s zijn we op zoek naar een senior beleidsmedewerker die zich bezig gaat houden met de interdepartementale en interbestuurlijke coördinatie van de uitvoering van het compensatiepakket ‘Wind in de zeilen’ en met strategische beleidsdossiers binnen het programma ‘Regio’s aan de grens’.
 
Over het programma Regio’s aan de grens


De minister van BZK zet met het programma ‘Regio’s aan de grens’ in op sterke regio’s aan de grens door interbestuurlijk te werken aan de (gebieds)opgaven in deze regio’s én door het versterken van de grensoverschrijdende samenwerking met de grensregio’s en onze buurlanden (Duitsland en België). De regio’s aan de grens zijn gebieden met specifieke opgaven en kansen. Diverse onderzoeken bevestigen aan de ene kant dat veel van deze regio’s een lagere brede welvaart kennen, maar ook dat veel groei in de grensregio’s mogelijk is als specifieke kansen worden onderkend en grensbelemmeringen worden aangepakt. Kansen worden vooral zichtbaar door intensieve samenwerking van de Rijksoverheid met de regio’s, buurlanden en andere partners.
 
Het ministerie van BZK zet in deze kabinetsperiode in op het bevorderen van een gebiedsgerichte aanpak van specifieke opgaven in regio’s aan de grens. Daarnaast wordt de opgebouwde samenwerking met de regio’s en de buurlanden (met name de deelstaten Vlaanderen, Wallonië, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) voortgezet en versterkt. Ook moet er waar nodig voldoende aandacht zijn en blijven voor de eigen positie van de regio’s aan de grens in wet- en regelgeving en voor de aanpak van (grens)knelpunten.
 
Doel van het programma is de economische groei en sociale en fysieke leefbaarheid in de (grens)regio’s te versterken. Dit doen we door het ondersteunen bij de aanpak van regionale opgaven (bijvoorbeeld via Regio Deals) en door samenwerking met de buurlanden. Verder richt het programma zich op doelgerichte samenwerking tussen de departementen en de noodzakelijke randvoorwaarden in generiek beleid en op kennis en innovatie. Hieronder valt een grote diversiteit aan dossiers, van NOVI gebieden en Grenslandconferenties tot de aanpak van grenseffecten en de gevolgen van corona voor grensregio’s. Zie ook de Kamerbrief van 13 mei 2022 voor meer achtergrondinformatie (‘Inzet regio’s aan de grens’; Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 32 851, nr. 75).

In het programmateam zitten collega’s die zich meer richten op de samenwerking met de buurlanden en anderen meer op de interbestuurlijke samenwerking tussen de regio’s langs de grens en de verschillende ministeries. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld onder meer om inzet van Regio Deals, waarmee Rijk en regio samenwerken om de kracht van de regio’s te versterken. Een op elkaar afgestemde inzet vanuit het kabinet in deze regio’s is van belang. Daarnaast is het belangrijk om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van de benodigde kennis voor de aanpak van maatschappelijke opgaven in deze regio’s.
 
Wind in de zeilen


In 2020 heeft het kabinet besloten om geen marinierskazerne in Vlissingen te bouwen. Hierop is door Zeeland, Vlissingen en de Rijksoverheid een compensatiepakket vastgesteld van 650 miljoen euro. Op dit moment werken de partijen gezamenlijk aan de uitvoering van dit pakket ‘Wind in de zeilen’. Doel hiervan is om de
sociaaleconomische structuur in Zeeland en Vlissingen en het beeld van het
vestigingsklimaat te versterken.

De uitvoering van het pakket gebeurt onder aansturing van een bestuurlijke stuurgroep met hierin bestuurders uit Zeeland en de minister van BZK als vertegenwoordiger vanuit het kabinet. Ambtelijk vraagt de uitvoering intensieve samenwerking met Zeeland, Vlissingen, andere Zeeuwse partners en de betrokken 11 andere ministeries.

Wat ga jij doen?


Je hebt een belangrijke rol als projectleider van Wind in de zeilen en bij strategische beleidsdossiers binnen het programmateam Regio’s aan de grens. Wat betreft Wind in de Zeilen vraagt dit onder andere:

 • verantwoordelijkheid voor de interdepartementale organisatie en voor coördinatie van de uitvoering van de maatregelen van het compensatiepakket ter waarde van 650 mln. euro.
 • advisering van de ambtelijke top en de minister, organiseren en voorbereiden interbestuurlijke stuurgroepen en DG-overleggen, verantwoordelijk voor parlementaire zaken (voortgangsrapportage, Kamervragen en brieven)
 • als projectleider verantwoordelijkheid voor het kleine team vanuit BZK. Onderhouden van het interdepartementale en interbestuurlijke netwerk. Politieke sensitiviteit en tactisch vermogen om zorg te dragen voor daadwerkelijke uitvoering van de afspraken.


Binnen het team Regio’s aan de grens ben je verantwoordelijk voor 1 van de 4 programmalijnen, namelijk ‘gebiedsgerichte aanpak’. Je werkt hierin samen met verschillende directies binnen BZK (Regio Deals, Ruimte en Leefomgeving en Woningbouw bijvoorbeeld), andere departementen en provincies/regio’s. Daarnaast ben je sparringpartner voor de Programmamanager als het gaat om de strategie van het programma en politiekgevoelige dossiers. Je bouwt een interbestuurlijk en interdepartementaal netwerk en vertegenwoordigt het programma of de afdeling in verschillende interdepartementale overleggen, zoals over de Regio Deals, of bijvoorbeeld in het interdepartementale netwerk rondom COVID (indien van toepassing).

Wie ben je


Je bent een sociale, prettige en energieke collega met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Je bent een stevige senior beleidsmedewerker, met ervaring met beleidsdossiers en het (samen)werken met veel partijen en belangen.

Je bent uitstekend in staat om initiatief en leiding te nemen bij projecten, en om hierbij intern en extern een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je hebt oog voor en affiniteit met processen, zowel intern, parlementair als in de samenwerking met andere partners. Je weet hoe de hazen lopen in Den Haag, en bij voorkeur ook bij medeoverheden. Je werkt daarbij verbindend en kunt omgaan met tegenslagen. Je kunt tegenstellingen overbruggen, verbinden en ziet kansen waar anderen een probleem zien. Je communiceert overtuigend en kan goed samenwerken.

Dit neem je mee:

 • een goed ontwikkeld analytisch vermogen met gevoel voor uitvoerbaarheid
 • een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • ervaring met het werken aan projecten en/of processen
 • ervaring met parlementaire processen en interdepartementale afstemming
 • je bent in staat effectief samen te werken binnen en buiten het departement, en weet daarbij verbinding te leggen met de relevante organisaties in Den Haag en de regio’s aan de grens
 • je hebt durf en bent leergierig
 • je bent flexibel, kunt snel schakelen en bent stressbestendig
 • je bent communicatief sterk
 • je hebt een vlotte pen, maakt nieuwe informatie je snel eigen en weet dit op een aantrekkelijke manier te vertalen naar adviezen voor de minister en Kamerbrieven
 • je hebt affiniteit met interbestuurlijke samenwerking en de regio’s aan de grens
 • een wo werk- en denkniveau
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuur, Financiën en Regio’s (BFR) levert een bijdrage aan de noodzakelijke versterking van het openbaar bestuur en hierbinnen de positie van medeoverheden: een openbaar bestuur dat goed functioneert en financieel voldoende krachtig is, zodat urgente maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd en medeoverheden in staat zijn om voor hun burgers ook eigen keuzes te maken. Daarbij richt BFR de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in dat taken, middelen en instrumenten in balans zijn en gemeenten en provincies hun taken tijdig en goed kunnen oppakken.
 
BFR speelt met haar expertise op het terrein van de bestuurlijke inrichting, interbestuurlijke en financiële verhoudingen, de financiën van medeoverheden en gebiedsspecifieke aanpakken actief in op bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken (zoals jeugd, Wmo, klimaat, energie, wonen) en de bestuurlijke en financiële impact hiervan. Zij draagt eraan bij dat medeoverheden hierop goed zijn toegerust.

Tevens bevordert BFR dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt (samen)gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven. Hierbij houden we rekening met sociale, fysieke en regionaal economische ontwikkelingen en verschillen. BFR is een verbindende schakel tussen buiten en binnen en bevordert dat er meer integraal, gebiedsspecifiek aan de slag wordt gegaan, waar dat nodig is.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en 1 effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de Grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia Franssen; Programmamanager

(06) 15 03 81 36

Dirk Spannenburg; Afdelingshoofd

(06) 27 10 21 70

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Macro-econoom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon