Senior beleidsmedewerker Noordzeeakkoord en Programma Noordzee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 12 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-373
 • Plaatsingsdatum 21 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist je dat 60% van het oppervlak van Nederland uit de Noordzee bestaat? En dat hier voor Nederland enorm belangrijke veranderingen gaande zijn? Waarmee we de klimaat- en energie-uitdagingen van onze tijd aangaan? Waar we de biodiversiteitscrisis te lijf gaan en natuurherstel vormgeven? Waarbij we andere vormen van voedselproductie onderzoeken? En waarbij we werken aan een duurzame economische toekomst, met innovatieve en nieuwe economische activiteiten? Dit gaat bijvoorbeeld over de inpassing van de enorme windparken die nodig zijn voor een duurzame energievoorziening. Die parken kunnen alleen ontwikkeld in nauwe afstemming met ander gebruik en zonder negatieve effecten op de ecologie. Dat alles vergt intensief overleg en slimme oplossingen. Met het Noordzee team van de afdeling Zeebeleid, met als standplaats Den Haag, houden wij ons hiermee bezig. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke senior beleidsmedewerker Noordzeeakkoord en Programma Noordzee.

De missie van de afdeling Zeebeleid is een gezonde zee met een duurzaam gebruik van de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de wereldwijde oceanen.

De minister van IenW is coördinerend minister voor het Rijksbeleid op de Noordzee. Binnen de afdeling Zeebeleid vult het Noordzee team deze verantwoordelijk voor het Noordzeebeleid in. Dit gaat om onder meer het Programma Noordzee in het Nationaal Water Programma en uitvoering van het zogenaamde Noordzee Akkoord met maatschappelijke partijen. Het team werkt vanuit haar rol en verantwoordelijkheid nauw samen met andere ministeries, zoals Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over zaken als visserij en natuurherstel, Economische Zaken en Klimaat over de Energietransitie op zee en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Ruimtelijke ordening, en is opdrachtgever aan Rijkswaterstaat (de beheerder van de Noordzee).

Wat ga je doen
Als onderdeel van het Noordzeeteam werkt de Senior Beleidsmedewerker (Noordzee) aan twee hoofdonderwerpen: de uitvoering van het Noordzee Akkoord en aan de ruimtelijke planning van de Noordzee.

Het Noordzee Akkoord is een akkoord dat in 2020 werd gesloten tussen verschillende maatschappelijke partijen en de rijksoverheid en beoogt een gebruik en bescherming van de Noordzee waarbij de energietransitie, voedseltransitie en natuurherstel balans houden. Je helpt de afspraken uit het Noordzee Akkoord te verwezenlijken. Je bent hoeder van het maken van voldoende voortgang aan Rijkszijde. Samen met een teamgenoot bereidt je de vergaderingen (plenair en werkgroepen) van het Noordzee Overleg (NZO) voor. Het NZO is een bestuurlijk overleg waarin op consensus gerichte dialoog plaatsvindt over de implementatie van het Noordzee Akkoord. Hier spreekt het Rijk met voedselproducenten (visserij), natuurbeschermingsorganisaties, scheepvaart en de energiesector onder leiding van voorzitter en Minister van Staat, Sybilla Dekker. Het NZO speelt daarmee een essentiële rol in de voorbereiding van politieke besluitvorming.

Verder werk je aan de integrale afweging van ruimtelijke belangen op de Noordzee in het Programma Noordzee, en verbind je de grote transities op het gebied van voedsel, energie en natuur. Daarmee help je de schaarse ruimte op de Noordzee optimaal te benutten om te komen tot een duurzaam gebruik binnen de ecologische randvoorwaarden. Je werkt nauw samen met collega’s van het ruimtelijke ordeningsteam en de interdepartementale werkgroep ruimtelijke ordening, die de inhoudelijke kant van deze RO vraagstukken analyseren en tot voorstellen brengen. De werkgroep RO (ruimtelijke ordening) bereidt de besluitvorming voor over de ruimtelijke samenhang van de verschillende activiteiten op de Noordzee. Dat gaat bijvoorbeeld over de inpassing van windparken, over vaarroutes en ankergebieden, over mijnbouw en energiehubs, over beschermde natuurgebieden, en (de interacties met) ander gebruik.
Jouw rol focust erop deze inhoudelijke producten tot gedragen politieke besluitvorming te brengen, en dit vast te leggen in beleidsproducten, zoals het Programma Noordzee, en de toekomstige herzieningen daarvan.

Tot slot heb je ook een rol bij de directe wisselwerking van onze eigen planontwikkeling met de ruimtelijke planontwikkeling van onze Noordzee buurlanden. Zo ben je opdrachtgever voor RWS voor het analyseren van de daarbij behorende strategische milieueffectrapportages van onze buurlanden, en lever je op basis daarvan inbreng in de vormgeving van onze strategische agenda voor internationale samenwerking in het Noordzeebassin, die in een ander team van de afdeling wordt uitgevoerd.
Afhankelijk van de politieke en inhoudelijke prioriteitstelling voor het team, en omdat het team in de huidige samenstelling de inzet aan het herijken is, kan worden besloten tot accentverschuivingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

De afdeling
De afdeling ZEE bestaat uit drie teams: ‘Noordzee’, ‘Marien’ en ‘Wadden’. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de Waddenzee via de Noordzee tot de Oceanen. Daartoe onderhoudt de afdeling veel relaties, zowel binnen als tussen ministeries, met andere overheden en NGO’s, met het bedrijfsleven en kennisinstituten. Er wordt zowel bilateraal als multilateraal gewerkt in internationale watervraagstukken. Bij de afdeling werken ca 25 mensen. Daarnaast is ZEE opdrachtgever voor circa 18 fte (beleidsondersteuning en advies) bij Rijkswaterstaat. De afdeling is divers samengesteld in leeftijd, gender en ervaring.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tom Kompier

06-11749121

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Waterveiligheid, Rivieren en Marien

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker water en bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Deltaprogramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon