(Senior) Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 december Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-759(PZO)
 • Plaatsingsdatum 29 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Patiënt en Zorgordening vormt een team van oplossingsgerichte aanpakkers: we zetten onze schouders eronder en doen het gewoon. Wij zoeken een collega die ons komt helpen met het beleid rond de organisatie van de Nederlandse gezondheidzorg van de toekomst.
Zoals beschreven in het Regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’’ en het Integraal Zorgakkoord ‘Samen werken aan gezonde zorg’ , staan we in Nederland voor een flinke uitdaging om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De zorgvraag zal de komende jaren toenemen en ook complexer worden. Terwijl het beroep op zorgverleners stijgt, zien we juist krapte op de arbeidsmarkt voor de zorg. Bovendien nemen de zorgkosten sterk toe waardoor de zorguitgaven andere belangrijke collectieve uitgaven dreigen te verdringen. Deze ontwikkelingen zetten de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg onder druk. Om hierop goed te kunnen inspelen zijn beleidswijzigingen nodig. Binnen VWS zijn verschillende trajecten aan de gang met het vormgeven van nieuw en toekomstig beleid. Voorbeelden zijn domein specifieke toekomstvisies op bijvoorbeeld de acute zorg, de ouderenzorg, de ggz, de jeugdhulp en de arbeidsmarkt in de zorg.

Beleids- en eventuele stelselwijzigingen kunnen alleen tot verbeteringen leiden als zij goed doordacht zijn en gepaard gaan met een sturingsfilosofie over (markt)ordening in de zorg. Dit vergt een visie op welke randvoorwaarden de overheid moet scheppen en welke

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg

verantwoordelijkheden kunnen worden gelaten bij zorgpartijen, zoals zorginkopers en zorgaanbieders. Voor ordenings- en stelselvragen geldt immers per definitie dat zij niet op zichzelf kunnen worden bezien. Veel van de uitdagingen die op ons afkomen gaan over betere samenwerking in de zorg, met de vraag hoe samenwerking past in een systeem met gereguleerde concurrentie en een voldoende stevige positie voor de patiënt. Zo kan voor het wegnemen van productieprikkels in de zorg niet alleen worden gekeken naar de bekostiging, maar is bijvoorbeeld ook van belang hoe de zorginkoop is vormgegeven en hoe de onderlinge concurrentie in de desbetreffende zorgsector in de praktijk werkt.

Wat ga je doen?

“Met een klein, gedreven team werken aan een toekomstbestendig zorgstelsel geeft zoveel energie.” Gerard Wiggers, coördinerend beleidsmedewerker.

Als (senior) beleidsmedewerker draag je bij aan de ontwikkeling van beleid en advisering over ordeningsvraagstukken in de zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s binnen het departement en belangrijke stakeholders buiten het departement, zoals de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.
Naast allerlei ad hoc vragen die op het cluster afkomen rondom marktordening ligt voor jou de nadruk op het stimuleren en faciliteren van samenwerking in de zorg binnen een systeem van gereguleerde marktwerking. Waarbij aandacht bestaat voor pandemische situaties zoals we die recent rondom COVID hebben gezien. Je houdt je verder ook bezig met bekostigingsvraagstukken vanuit het oogpunt van marktordening.

 • Je hebt een universitaire studie afgerond in een economische richting;
 • Je hebt kennis en/of expertise op het terrein van marktordening, marktwerking en mededinging in het algemeen en bij voorkeur ook van de werking van zorgstelsels in het bijzonder;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.

Herken jij jezelf hierin?

Vanwege de complexiteit en de vele stakeholders binnen het zorgstelsel, is het voor deze functie belangrijk dat je een goed gevoel hebt voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. In jouw rol adviseer je de politieke leiding en schrijf je stukken aan het parlement. Ook stel je je proactief op in het meedenken bij eventueel benodigde aanpassingen in het beleid en daarbij behorende regelgeving.

Heb jij een universitaire studie afgerond in een economische richting, minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie, affiniteit met vraagstukken op het gebied van ordening op het snijvlak van overheid en private sector? En wil je jouw kennis en vaardigheden inzetten om een optimale inrichting van ons zorgstelsel te creëren? Kom dan werken bij de directie Patiënt en Zorgordening!

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Fred Krapels, directeur PZo.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van 5 personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. Er wordt gewerkt in clusters en projecten. De harde kern van het team waarin je terecht komt, zal bestaan uit 4 personen: een coördinerend beleidsmedewerker en 3 (senior) beleidsmedewerkers. Daarnaast worden andere collega’s met specifieke kennis betrokken als een onderwerp daarom vraagt. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, open, kwaliteit gericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers, en gericht op samenwerking.

Versterken positie van de patiënt
Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat hun rechten zijn gewaarborgd, dat hun stem wordt gehoord en dat hun kennis en ervaring ten goede komen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning. PZo is verantwoordelijk voor deze bescherming van de (rechts)positie van patiënten en cliënten. We subsidiëren patiënten- en cliëntenorganisaties en hun koepels zodat patiënten en cliënten sterker staan. Binnen VWS en daarbuiten is PZo de luis in de pels als het gaat om het inbrengen van het patiënten perspectief en de inzet van ervaringsdeskundigen. Omdat niet alle patiënten en cliënten even vaardig en zelfredzaam zijn als het gaat om hun gezondheid en welzijn, vinden we het belangrijk dat hier oog voor is in beleidstrajecten en -programma’s. Zo zorgen we voor beleid dat in de praktijk werkt voor patiënten en cliënten.

Kwaliteit: de beste uitkomst van zorg voor iedere patiënt
De kwaliteit van een behandeling is afhankelijk van enerzijds de goede medische handelingen van de zorgverlener en anderzijds de individuele wensen en voorkeuren van de patiënt/cliënt. De beste uitkomst van zorg verschilt dus per persoon. We zorgen er daarom voor dat zorgverleners de uitkomsten van zorg meten en gebruiken om de zorg verder te verbeteren. Ook zetten we ons ervoor in dat patiënt/cliënt en zorgverlener samen beslissen over wat de beste zorg is. Bijvoorbeeld doordat informatie over kwaliteit van zorg vindbaar en begrijpelijk is. Voor bijzondere medische verrichtingen stellen we voorwaarden aan de zorg via een vergunningenstelsel. We zorgen voor toezicht op de kwaliteit van zorg en regelen laagdrempelige klachtmogelijkheden voor als er toch iets misgaat. Zo werken we aan de beste zorg voor mensen tegen een redelijke prijs.

Zorgordening: organiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg
Met onze kennis van ordening, mededinging, bekostiging, kwaliteit en toezicht zorgen we dat de patiënt en cliënt kan rekenen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat vraagt soms om het aanpassen van het zorgstelsel, bijvoorbeeld wanneer het stelsel gewenste samenwerking in de weg zit of zorgverleners stimuleert om vooral véél te behandelen in plaats van alleen dat wat passend is. We stimuleren meer en betere samenwerking in de zorg, verminderen productieprikkels, bevorderen financiering in de zorg en zorgen voor voldoende keuzevrijheid. Met goed werkend toezicht dat hieraan bijdraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere directies binnen VWS, toezichthouders en partijen in de zorg.

Een bekostigingssysteem dat werkt
Via prestatie- en tariefregulering zorgen we dat zorgaanbieders eerlijk worden beloond voor de zorg die ze leveren en dat ze gestimuleerd worden passende zorg te leveren. Daarmee garanderen we dat goede zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. Vanuit de Wet marktordening gezondheidszorg dragen we bij aan de ontwikkeling van beleid over de bekostiging van zorgaanbieders in de medische en langdurige zorg. We zijn spin in het web bij aanpassingen in de bekostiging en bijbehorende regelgeving. Dit doen we door actief en met creativiteit samen te werken met andere directies binnen VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zo zorgen we voor juridisch houdbare en goed werkende bekostigingssystemen.

Meer tijd voor zorg door minder regeldruk
Zorgverleners moeten niet te veel tijd kwijt zijn aan administratie. En de administratie die ze wél uitvoeren moet zinnig zijn en meerwaarde hebben voor de zorg. Het is van belang dat zorgverleners hier invloed op kunnen uitoefenen. We zetten landelijk en lokaal in op het verminderen van regeldruk. Dit doen we samen met partijen in het zorgveld, zoals brancheverenigingen, toezichthouders en zorginkopers. We stimuleren verandering door experimenten mogelijk te maken en beperken de lastendruk van nieuwe wet- en regelgeving. Met deze acties verbetert de kwaliteit van zorg, houden zorgverleners plezier in het werk én dragen we bij aan behoud van zorgpersoneel in de krappe arbeidsmarkt.

Goede zorg door goed bestuur
Goed bestuur betekent dat het belang van patiënten en cliënten en het maatschappelijk belang leidend is bij de besluitvorming binnen zorgorganisaties. Dit bevorderen we via zelfregulering, zoals de Governancecode zorg, en via wet- en regelgeving gericht op de professionaliteit en integriteit van zorgbestuurders en interne toezichthouders. Zo geldt voor bepaalde zorgaanbieders een vergunningplicht en moeten grotere aanbieders een cliëntenraad en een onafhankelijke interne toezichthouder hebben. We verplichten zorgaanbieders om transparant te zijn over hun bedrijfsvoering en hier jaarlijks openbaar verantwoording over af te leggen. Wanneer een zorgaanbieder financiële problemen heeft, moet de continuïteit van zorg voor de patiënten of cliënten gewaarborgd zijn. We zetten ons ervoor in om ongecontroleerde faillissementen te voorkomen. Hierbij neemt VWS zo nodig de regie. Goede zorg vraagt om goed bestuur!

Verbeteren integriteit zorgsector door versterken aanpak zorgfraude
De meeste zorgaanbieders handelen naar eer en geweten, maar er zijn helaas ook mensen die willens en wetens misbruik maken van zorggeld of van kwetsbare patiënten en cliënten. Fraude in de zorg is een ernstige zaak en moet worden bestreden. We werken samen met toezichthouders, zorginkopers en opsporingsdiensten aan het voorkomen, stoppen en bestraffen van malafide zorgaanbieders. Dit doen we door samenwerking tussen deze partijen te bevorderen, het uitwisselen van informatie en kennis mogelijk te maken en door de integriteit van de zorgsector te versterken. We zorgen ervoor dat nieuwe wet- en regelgeving fraudebestendig is. Met deze acties zorgen we dat geld dat bestemd is voor de zorg, ook daadwerkelijk besteed wordt aan de zorg.

Bijdragen aan zorgbrede technologische ontwikkelingen
De Nederlandse gezondheidszorg ontwikkelt zich sterk op het gebied van ICT, informatie-uitwisseling en innovatie. Met onze kennis over ordening van de zorg en ons oog voor de belangen van de patiënt en cliënt werken we mee aan elektronische gegevensuitwisseling, privacyvraagstukken en innovaties voor betere zorg.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerard Wiggers, Coördinerend beleidsmedewerker

070-3405107

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kwaliteit van zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Aanpak zorgfraude

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon