(senior) beleidsmedewerker Transitie landbouw en landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGA20220512_11/12a
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De gebiedsgerichte aanpak van dit kabinet voor stikstof, natuur, water en klimaat, vormgegeven in het Nationaal Programma Landelijk Gebied, noopt tot een transitie van de agrarische sector. De landbouw heeft toekomst maar zal er fundamenteel anders uit moeten gaan zien dan nu: er moet een transitie plaatsvinden naar kringlooplandbouw. Het toekomstperspectief ziet er voor iedere boer en voor elk bedrijf anders uit. De Rijksoverheid ondersteunt agrarische ondernemers in het maken van keuzes, aanpassingen en investeringen om het boerenbedrijf duurzaam en klaar voor de toekomst te maken. Deze ondersteuning bestaat uit het uitwerken van een vijftal ontwikkelrichtingen: technische innovatie, landschappelijke innovatie (extensiveren), omschakelen naar nieuwe producten of diensten, bedrijfsverplaatsing of bedrijfsbeëindiging.

Een toekomstbestendige landbouw die het hoofd kan bieden aan actuele uitdagingen als de stikstof- en klimaatcrisis; dat is een complexe maatschappelijke opgave die veel inzet vraagt van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor ons team Transitie Landelijk Gebied zijn wij op zoek naar een (senior) beleidsmedewerker met feeling voor verduurzaming van de agrarische sector én de transitie van het landelijk gebied.

In het team ga jij aan de slag met het uitwerken van deze directe ondersteuning op het boerenerf op het gebied van de plantaardige agrarische sectoren. Hoe kunnen we boeren helpen om de omschakeling te maken naar bijvoorbeeld gewassen die beter zijn voor de natuur en de bodem? Daarnaast zorg jij ervoor dat in de gebiedsgerichte aanpak er voldoende oog is voor het toekomstperspectief van de agrarische ondernemer en houd jij scherp of er voldoende aandacht is voor de landelijke normen op het gebied van mestregelgeving, gewasbescherming, duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie. Jij vormt dus ook de schakel tussen de beleidsdirecties van ons directoraat-generaal Agro en andere organisaties binnen en buiten ons ministerie die werken aan de transitieopgaven in de landbouw en het landelijk gebied. De transitie is volop gaande, dus kan je werk dynamisch en hectisch zijn. Gelukkig ben jij flexibel genoeg om daar goed op in te spelen. Probleemloos vertaal je informatie en ontwikkelingen van buiten je directie naar binnen, en omgekeerd.

Samen met collega’s richt je je in elk geval op de volgende werkzaamheden:

 • Het uitwerken van de ondersteuning voor agrarische ondernemers in het duuurzaam en toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Jij werkt aan concrete instrumenten die boeren kunnen gebruiken om de stap te zetten in het omschakelen naar bijvoorbeeld andere gewassen, die bijdragen aan bodemkwaliteit, minder uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en natuurherstel. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het omschakelen naar biologische landbouw of de uitbreiding naar het telen van eiwitrijke gewassen, of gewassen die geschikt zijn als biogrondstof. Jij gaat aan de slag met het ontwikkelen van nieuw of het wijzigen van bestaand instrumentarium, zoals wet- en regelgeving en financiele instrumenten zoals subsidieregelingen, om deze omschakeling op het agrarische bedrijf te ondersteunen.
  > Het in beeld brengen van de gevolgen die de doelstellingen en maatregelen binnen de gebiedsgerichte aanpak en gebiedsplannen hebben voor agrarische ondernemers, doorvertalen in hoe we de agrarische ondernemers daarin kunnen helpen en zorgen dat het bestaande instrumentarium voor die ondersteuning wordt aangepast.
 • Het continu onder de aandacht brengen van de volwaardige plek die de landbouw heeft in de vormgeving en uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak binnen het NPLG en de gebiedsplannen.
 • Het bijdragen aan een constante dialoog met belanghebbenden bij de transitie in de gebieden: de burgers en ondernemers, de regionale en lokale overheden en de betrokken branche- en maatschappelijke organisaties.
 • Het vormgeven van gebiedsgericht werken en oplossen binnen de directie. Je gaat onderzoeken hoe je op beleidsterreinen die normaal op nationaal niveau worden aangepakt, ook steeds meer kunnen worden opgepakt vanuit de specifieke kenmerken van gebieden.
 • Het leveren van inhoudelijke en instrumentele expertise aan de gebieden, om zo bij te dragen aan het oplossen van casuïstiek waar agrarische ondernemers en provincies tegenaan lopen en het vertalen van deze casuïstiek naar beleid(swijzigingen).

Het leuke aan deze functie? Je bouwt, samen met je collega’s, aan een nieuw team en hebt daarbij veel ruimte om zelf vorm en inhoud te kiezen. We stellen het team zo samen dat er verschillende kennis en competenties samenkomen. Het team is hands-on en actie- en oplossingsgericht, en staat voor elkaar klaar wanneer nodig.

We richten ons op uitvoerbaarheid ‘in het veld’. We koppelen daarom elk teamlid aan één of meerdere regio’s en transitie-uitdagingen, zoals mest en gewasbescherming, die primair binnen de al bestaande beleidsteams van de directie zijn belegd. Met het team als geheel bewaak je de integraliteit en gebiedsgerichte aanpak binnen de directie. Samen met je teamleden stel je je daarin ondersteunend aan de (transities binnen de) andere beleidsteams op. Daarnaast pakken jullie vragen vanuit de integrale transitie zelf op, vanzelfsprekend in goede afstemming met de bestaande teams.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) hoort tot het directoraat-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De directie telt acht beleidsteams: Mest, Voedselveiligheid, Duurzaam Voedsel, Bodem/Instrumenten/Klimaatadaptatie, Klimaat en bio, Gewasbescherming, Fytosanitair, Transitieteam Landelijk Gebied.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Laura Creusen, teamcoördinator PAV

06-1158 1929

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker kennisontwikkeling blauwe economie en biodiversiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Recruiter diversiteit en inclusie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon