(Senior) beleidsmedewerker Zorgverzekeringen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-347(Z)
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit én voor een redelijke prijs. Dat is het motto van de directie Zorgverzekeringen. Als (senior)beleidsmedewerker ben je dagelijks bezig met dit vraagstuk. Je werk staat voortdurend in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Altijd al, en nu met de COVID-19-pandemie helemaal. We willen de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg vergroten, zorg zinniger maken én de juiste zorg op de juiste plek bieden.

De directie Zorgverzekeringen werkt aan antwoorden op deze vragen vanuit het verzekeringsperspectief, zowel voor de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet) als voor de langdurige zorg (Wet langdurige zorg), waarbij we de onderlinge samenhang en de samenhang met het sociaal domein en de jeugdzorg goed in het oog houden. Hoe zorgen we ervoor dat zorgverzekeraars en zorgkantoren zich maximaal inzetten om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen? Hoe voorkomen we dat een 88-jarige vrouw met gezondheidsklachten zich niet kan verzekeren en een man van 21 die nooit naar een dokter gaat wel? Wat vragen we mensen zelf te betalen voor zorg, en doen we dat per jaar of per behandeling? Welke zorg is passend en verzekerd en welke zorg is dat niet, omdat die zorg niet effectief is, ondoelmatig is, voorkomen kan worden, of beter op een andere manier georganiseerd kan worden? Wat betekent verzekerd zijn van zorg als het arbeidsaanbod aan mensen dat in de zorg wil en kan werken zijn grens nadert; als nu 1 op de 7 mensen in de zorg werkt en straks bij ongewijzigd beleid 1 op de 3? Kan je de benodigde zorg ook in het buitenland krijgen? Hoe gaat het in de uitvoering van het beleid?

Wat ga je doen?
Omdat we bij de start van een nieuw kabinet onze prioriteiten en werkverdeling opnieuw bekijken, werven we nu voor de directie als geheel. Al naar gelang jouw belangstelling en talent ga je werken aan een of meerdere vraagstukken rond zorgverzekeringen.

Voorbeelden van je werkzaamheden kunnen zijn:

 • Adviseren van de minister over een verbetering van het risicovereveningsmodel: wat zijn de voor- en nadelen en risico’s, wat is het draagvlak in de politiek en bij zorgverzekeraars, met welke uitvoeringsaspecten dient rekening te worden gehouden, hoe ziet de juridische kant eruit?
 • Uitdenken en uitwerken hoe passende zorg de norm wordt. Bijvoorbeeld hoe de juiste zorg op de juiste plek komt, hoe ondoelmatige zorg verdwijnt, hoe zorgverzekeraars en zorgkantoren bij hun zorginkoop een impuls aan de herinrichting van het zorglandschap richting passende zorg kunnen geven.
 • Schrijven van een Kamerbrief over een voorgenomen aanpassing van de Zvw of Wlz.
 • Antwoord geven op Kamervragen naar aanleiding van media-aandacht voor een casus over eigen betalingen en eigen risico.
 • Voorbereiden van een directeur-generaal voor een overleg met organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars, met toezichthouder NZa en met uitvoeringsorganisaties over een thema uit het nieuwe regeerakkoord.
 • Werken aan een wetstraject, bijvoorbeeld de overheveling van medisch specialistische zorg uit de Wlz naar de Zvw. Van het voorbereiden via het schrijven en consulteren van de wetswijziging tot de behandeling door en in de Tweede en Eerste Kamer.
 • Meedenken over een beleidsvoorstel van collega’s opdat alle relevante voor- en nadelen van het voorstel op tafel komen.
 • Organiseren en begeleiden van een serie van webinars met zorgprofessionals over digitale zorg als praktijkvoorbeeld van juiste zorg op de juiste plek. Bijvoorbeeld over de PijnCoach App waarmee mensen minder pijn ervaren en met minder pijnstillers toekunnen.
 • In gesprek gaan met een uitvoeringsorganisatie hoe een concreet probleem in de uitvoering het beste opgelost kan worden.

Je werkt intensief samen met collega’s binnen de directie Zorgverzekeringen, maar ook met collega’s bij andere directies van VWS, bij uitvoeringsorganisaties als het Zorginstituut en het CAK, met counterparts bij Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars en zorgkantoren, met medewerkers van toezichthouder NZa, en in voorkomende gevallen met onderzoekers bij adviesorganen, onderzoeksbureaus en universiteiten.

Al jouw taken verricht je in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je draagt bij aan Kamerdebatten en Kamerbrieven en je beantwoordt Kamervragen. Je overlegt met counterparts bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, overheidspartijen en consumenten- en patiëntenorganisaties, en je komt tot gedragen keuzes of heldere beslispunten. Naast de inhoud maakt deze politiek-bestuurlijke aandacht het werken bij de directie Zorgverzekeringen spannend!

Je werkt in een of twee sterke en enthousiaste teams binnen een gezellige directie. Je krijgt daarbij volop de ruimte om je stempel op het beleid te drukken. En doordat de meeste van je collega’s in meer dan een cluster actief zijn, ontwikkel je ook affiniteit met andere onderwerpen. We streven ernaar dat medewerkers na enige tijd actief worden bij een ander cluster van de directie, om zo jouw ontwikkeling te stimuleren, de samenhang te bevorderen, en elkaars frisheid hoog te houden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het motto van de directe Zorgverzekeringen is: ‘Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit en voor een redelijke prijs.’ Met dit doel voor ogen zetten we ons met zestig enthousiaste medewerkers in voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit het perspectief van het zorgverzekeringsstelsel werken we met veel directies en partijen binnen en buiten het ministerie samen.

De directie Zorgverzekeringen probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen. Wat is verzekerde zorg? Wie zijn verzekerd? Wat betalen mensen voor de zorg(verzekering) en wat betalen mensen zelf voor zorg? Welke keuzes hebben verzekerden? Hoe wordt er verzekerd? Hoe functioneert de zorgverzekeringsmarkt? Hoe bevorderen we een gelijk speelveld tussen verzekeraars? Hoe werken zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen? Hoe krijgen mensen de juiste zorg op de juiste plek?

De rode draad hierin is de vraag hoe we de zorg (zowel de Zvw als de Wlz) enerzijds betaalbaar en toegankelijk houden en anderzijds klaar maken voor de vragen van de toekomst. Dit raakt aan discussies over prikkelwerking binnen en tussen de zorgstelsels, ook in relatie met het sociaal domein en de jeugdzorg, bekostiging van verschillende zorgvormen, financieringsvraagstukken, contractering van zorg en de werking van de verzekeringsmarkt.

De directie telt ongeveer 60 betrokken professionals, georganiseerd in clusters die elk verantwoordelijk zijn voor een thema van zorgverzekeringen. Medewerkers zijn hierbij meestal actief in meer dan één cluster. Zo organiseren we samenwerking tussen collega’s, want samenhang binnen en tussen zorgverzekeringen is belangrijk. De clusters zijn: risicoverevening, de juiste zorg op de juiste plek, zorgverzekeringsmarkt, pakketbeheer, preventie, zorginkoop, eigen betalingen/risico, internationaal, en verzekerden/onverzekerden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Cornet, MT-lid

06-31662395

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businesscontroller persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clustercoördinator beleid programmadirectie PGB

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon