Senior beleidsmedewerkers zorgverzekeringen met focus op eigen betalingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-678(Z)
 • Plaatsingsdatum 12 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit én voor een redelijke prijs. Dat is het motto van de directie Zorgverzekeringen. Als (senior)beleidsmedewerker ben je dagelijks bezig met vraagstukken die gaan over ons verzekeringsstelsel, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Je werk staat daardoor voortdurend in de politieke en maatschappelijke belangstelling.

De directie Zorgverzekeringen werkt aan het verbeteren van de zorg vanuit het verzekeringsperspectief, zowel voor de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet, Zvw) als voor de langdurige zorg (Wet langdurige zorg, Wlz). Daarbij houden we de onderlinge samenhang met het sociaal domein en de jeugdzorg goed in het oog. Hoe zorgen we ervoor dat zorgverzekeraars en zorgkantoren zich maximaal inzetten om kwalitatief goede en doelmatige zorg in te kopen? Hoe garanderen we dat een 88-jarige vrouw met gezondheidsklachten zich ook voldoende kan verzekeren, net als een man van 21 die nooit naar een dokter gaat? Wat vragen we mensen zelf te betalen voor zorg die zij krijgen en doen we dat per jaar of per behandeling? Welke zorg is passend en verzekerd en welke zorg is dat niet, omdat die zorg niet effectief is, ondoelmatig is, voorkomen kan worden, of beter op een andere manier georganiseerd kan worden?

Wat ga je doen?
We werven op dit moment voor verschillende clusters. We zoeken een collega bij het cluster Eigen betalingen en we zoeken collega’s voor de clusters Pakketbeheer en Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het cluster Eigen Betalingen houdt zich bezig met het verplicht (en vrijwillig) eigen risico voor Zvw-zorg en de eigen bijdragen die op grond van de Wlz en Zvw gelden bij verzekerde zorg. Via de eigen betalingen dragen mensen bij aan de kosten voor zorg die zij gebruiken en versterken we de risico- en inkomenssolidariteit. Welke eigen betalingen hierbij goed werken en wenselijk zijn, is onder meer afhankelijk van het type zorg dat mensen ontvangen. Vragen die aan de orde komen zijn, onder meer:
• Moet het verplicht eigen risico jaarlijks worden verhoogd om de zorg betaalbaar te houden voor iedereen?
• In welke gevallen is het beter om het eigen risico niet toe te passen?
• Wat moeten mensen zelf bijbetalen aan geneesmiddelen?
• Hoe kijken we aan tegen stapeling van eigen betalingen bij mensen die veel zorg (uit verschillende domeinen) gebruiken?
• Hoe houden we de inkomensafhankelijke bijdragen voor Wlz-zorg passend en goed uitvoerbaar voor het CAK?

In deze kabinetsperiode werkt het cluster Eigen Betalingen aan enkele ambities vanuit het Coalitieakkoord. Jij gaat daar (in eerste instantie) aan de slag met het onderzoeken op welke wijze stapeling van eigen betalingen gemonitord en tegengegaan kan worden. Ook werk je aan een toekomstbeeld voor de toepassing van het verplicht eigen risico: in welke gevallen moet dat eigen risico gelden of juist niet? Kunnen we eigen risico voor medisch specialistische zorg gaan toepassen met een vast bedrag per behandeling? Je werkt daarbij intensief samen met collega’s binnen de directie Zorgverzekeringen, andere directies van VWS, uitvoeringsorganisatie het CAK, counterparts bij Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars en zorgkantoren, met toezichthouder Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in voorkomende gevallen met onderzoekers bij adviesorganen, onderzoeksbureaus en universiteiten.

De andere clusters waarvoor we met deze vacature werven
Het cluster Pakketbeheer houdt zich bezig met de vraag voor welke zorg je verzekerd bent op grond van de Zvw, de Wlz en wat de samenhang tussen die verzekerde pakketten is. Verzekerde zorg is zorg die effectief en doelmatig is. De zorg is van meerwaarde voor de patiënt of cliënt. Pakketbeheer draagt er aan bij om ook in de toekomst passende zorg voor iedereen beschikbaar te houden. De zorgvraag wordt echter groter en de zorg kan in de toekomst door minder mensen geleverd worden. Daarom is er kennisontwikkeling nodig op deze vraagstukken: wat is de meest effectieve zorg met meerwaarde voor de patiënt? Met dit onderdeel ga jij je bezighouden.
Ook ben je de contactpersoon voor de lopende subsidieprogramma’s. Dit betekent dat je nauw contact onderhoudt met ZonMw, het Zorginstituut en Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) over de lopende programma’s. Binnen de programma’s wordt passend onderzoek naar de effectiviteit, (kosten)effectiviteit en doelmatigheid van potentieel veelbelovende en bestaande zorg gestimuleerd. Deze kennis dient uiteindelijk bruikbaar te zijn voor pakketbeheer, zodat nu en in de toekomst de kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van zorg voor elke patiënt en cliënt geborgd is.

Bij het team De Juiste Zorg op de Juiste Plek is het doel om te zorgen dat inwoners de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) ontvangen. Hiervoor is samenwerking tussen verschillende soorten zorgaanbieders en zorginkopers nodig. Samen komen zij tot initiatieven om zorg te voorkomen, te verplaatsen naar dichterbij huis of te vervangen door nieuwe vormen van zorg. Dit team ondersteunt partijen in de zorg en zorgt ervoor dat het beleid van VWS hierop is afgestemd. Als medewerker onderhoud je bijvoorbeeld contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere relevante partijen voor het identificeren en presenteren van goede voorbeelden. Ook help je regionale samenwerkingsverbanden op weg, bijvoorbeeld door het inrichten en helpen uitvoeren van subsidieregelingen of het samenbrengen van kennis.

Al jouw taken verricht je in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je draagt bij aan Kamerdebatten en Kamerbrieven en je beantwoordt Kamervragen. Je overlegt met zorgverzekeraars en zorgkantoren, overheidspartijen en consumenten- en patiëntenorganisaties, en je komt tot gedragen keuzes of heldere beslispunten. Naast de inhoud maakt deze politiek-bestuurlijke aandacht het werken bij de directie Zorgverzekeringen spannend!

Je werkt in een sterk en enthousiast team binnen een gezellige directie. Je krijgt daarbij volop de ruimte om je stempel op het beleid te drukken. En doordat de meeste van je collega’s in meer dan een cluster actief zijn, ontwikkel je ook affiniteit met andere onderwerpen. We streven ernaar dat medewerkers na enige tijd actief worden bij een ander cluster van de directie, om zo jouw ontwikkeling te stimuleren en de samenhang te bevorderen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het motto van de directe Zorgverzekeringen is: ‘Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit en voor een redelijke prijs.’ Met dit doel voor ogen zetten we ons met zestig enthousiaste medewerkers in voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit het perspectief van het zorgverzekeringsstelsel werken we met veel directies en partijen binnen en buiten het ministerie samen.

De directie Zorgverzekeringen probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen. Wat is verzekerde zorg? Wie zijn verzekerd? Wat betalen mensen voor de zorg(verzekering) en wat betalen mensen zelf voor zorg? Welke keuzes hebben verzekerden? Hoe wordt er verzekerd? Hoe functioneert de zorgverzekeringsmarkt? Hoe bevorderen we een gelijk speelveld tussen verzekeraars? Hoe werken zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen? Hoe krijgen mensen de juiste zorg op de juiste plek?

De rode draad hierin is de vraag hoe we de zorg (zowel de Zvw als de Wlz) enerzijds betaalbaar en toegankelijk houden en anderzijds klaar maken voor de vragen van de toekomst. Dit raakt aan discussies over prikkelwerking binnen en tussen de zorgstelsels, ook in relatie met het sociaal domein en de jeugdzorg, bekostiging van verschillende zorgvormen, financieringsvraagstukken, contractering van zorg en de werking van de verzekeringsmarkt.

De directie telt ongeveer 60 betrokken professionals, georganiseerd in clusters die elk verantwoordelijk zijn voor een thema van zorgverzekeringen. Medewerkers zijn hierbij meestal actief in meer dan één cluster. Zo organiseren we samenwerking tussen collega’s, want samenhang binnen en tussen zorgverzekeringen is belangrijk. De clusters zijn: Eigen betalingen, Pakketbeheer, de juiste zorg op de juiste plek, Risicoverevening, Zorgverzekeringsmarkt, Preventie, Zorginkoop, Internationaal, en Verzekerden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leonard Feis, Manager

06-11308561

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior/Coördinerend beleidsmedewerker Zorginkoop & Pakketbeheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend specialist Ramingen en Financiering

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon