Senior/Coördinerend beleidsmedewerker Zorginkoop & Pakketbeheer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Één jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 14 oktober
 • Vacaturenummer VWS22-701(DZ)
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Met de toenemende vergrijzing staat de zorg voor grote uitdagingen. Is er voldoende personeel, kunnen we het nog betalen? Hoe houden we de kwaliteit van de zorg op peil? Sluit de zorg voldoende aan bij de individuele wensen?

De directie Zorgverzekeringen werkt aan antwoorden op deze vragen vanuit het verzekeringsperspectief, zowel voor de curatieve zorg (Zorgverzekeringswet) als voor de langdurige zorg (Wet langdurige zorg), waarbij we de onderlinge samenhang en de samenhang met het sociaal domein en de jeugdzorg goed in het oog houden. Het motto van de directie Zorgverzekeringen is daarbij dat ”Iedereen verzekerd is van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit én voor een redelijke prijs”.

Als senior/coördinerend beleidsmedewerker werk je hier dagelijks aan mee. Je werk staat voortdurend in de politieke en maatschappelijke belangstelling. We willen de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg vergroten, zorg zinniger maken én de juiste zorg op de juiste plek bieden.

Wat ga je doen?
Met de start van het nieuwe kabinet liggen er naast alle reguliere werkzaamheden ook voor de directie Zorgverzekeringen mooie en uitdagende opgaven vanuit het Coalitieakkoord. We gaan de komende periode volop aan de slag om samen met de zorgsector het Integraal Zorgakkoord verder uit te werken. Zo zien we in alle zorgsectoren spanningen tussen vraag- en aanbod. Om de toegankelijkheid van zorg te borgen zetten we daarom met partijen volop in op passende zorg. Bij onze directie ga je als senior/coördinerend beleidsmedewerker aan de slag bij het cluster Zorginkoop en het cluster Pakketbeheer. Vanuit deze clusters kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan passende zorg.

Het cluster Zorginkoop houdt zich bezig met de vraag of de verzekerde zorg ook daadwerkelijk aanwezig is en ingekocht kan worden. Dit doen we zowel voor de Zorgverzekeringswet als voor de Wet Langdurige Zorg. De kerntaak van het cluster zorginkoop is om te zorgen dat verzekeraars en zorgkantoren zo goed mogelijk zorg inkopen, zodat voor elke zorg euro zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg beschikbaar is. Contractering is een essentieel instrument om het leveren van kwalitatief goede en betaalbare zorg voor de patiënt te stimuleren, samenwerking tussen zorgaanbieders te bevorderen en afspraken te maken over de toegankelijkheid van zorg. De aandacht van het cluster ligt op de rol van de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Hierbij gaan we uit van de rol zoals deze in wet- en regelgeving is opgenomen. Tegelijkertijd dient de ingezette beleidslijn van passende zorg en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Concrete vraagstukken waar we vanuit het cluster zorginkoop de komende tijd actief aan werken zijn het uitwerken hoe zorgverzekeraars in de zorginkoop meer samen kunnen werken bij het realiseren van grote zorgtransformaties. Ook dragen we actief bij aan discussies over hoe de zorgplicht moet worden ingevuld bij de wachtlijstproblematiek die in verschillende zorgsectoren speelt (bijvoorbeeld de ggz) en zetten we de komende tijd stappen bij het uitwerken van maatregelen om ongecontracteerde zorg verder terug te dringen.
Het cluster pakketbeheer houdt zich bezig met de vraag voor welke zorg je verzekerd bent op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de samenhang tussen deze wetten. Het cluster is daarmee primair van de inhoud en omvang van de aanspraak op zorg. De hoofdmoot van ons werk betreft de invulling, toepassing en doorontwikkeling van de pakketcriteria. In het coalitieakkoord is opgenomen dat dit kabinet aan de slag gaat met de verbetering en verbreding van de toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg. Wij werken dit verder uit voor zowel de Zvw als de Wlz en kijken daarbij in hoeverre pakketbeheer kan bijdragen aan passende zorg. Wanneer heeft zorg meerwaarde voor de patiënt of cliënt? Welke veelbelovende en bestaande zorg is (kosten)effectief? Hoe gaan we inzetten op een goede verdeling van de arbeidscapaciteit? Hoe kunnen we via pakketbeheer meer inzetten op duurzaamheid in de zorg? Met deze vragen ga je binnen het cluster pakket aan de slag. Op deze manier willen we eraan bijdragen dat zorg die van meerwaarde is voor de patiënt vergoed wordt en beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft, nu en in de toekomst.

Enkele voorbeelden van mogelijke werkzaamheden
Gelijkgerichte contractering: het samenspel tussen patiënten/verzekerden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de kern van ons zorgstelsel, waarbij de overheid aan zet is om de juiste randvoorwaarden te creëren. Op sommige onderdelen in het zorgstelsel willen we meer samenwerking organiseren, denk bijvoorbeeld aan coördinerende functies of netwerkzorg. Het functioneren van deze functies en de mogelijkheden om hier gebruik van te kunnen maken is van belang om kwalitatief goede en doelmatige zorg, welzijn of preventie te kunnen leveren. We gaan de komende periode samen met zorgpartijen verkennen voor welke functies dit nodig zou kunnen zijn en uitwerken hoe we voor deze onderwerpen meer samenwerking in het zorgstelsel kunnen organiseren.

Bevorderen contractering: in het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat het belangrijk is dat zorgverzekeraars waar nodig hun “countervailing power” via de contractering kunnen uitoefenen. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars middels de contractering zorgaanbieders stimuleren en waar nodig sturen om zo snel mogelijk de noodzakelijke transformatie naar passende zorg te maken. In het akkoord is daarom afgesproken om aanvullende maatregelen te nemen waarmee zorgverzekeraars beter kunnen sturen op de contractering, zoals het verlagen van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg, evenals de introductie van een offerteplicht voor niet-gecontracteerde zorg.

Passende zorg: In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de toets op het pakketbeheer in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wordt verbeterd en verbreed. De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. De zorgvraag groeit sneller dan de beschikbare middelen (financiële houdbaarheid) en mensen (personele houdbaarheid) toelaten. Daarbij komt dat de verwachtingen van de samenleving zich onvoldoende aan die situatie van schaarste hebben aangepast (maatschappelijke houdbaarheid). De meest urgente zorgen liggen bij de personele houdbaarheid. Er wordt gekeken op welke manier pakketbeheer eraan bij kan dragen dat de beperkte arbeidscapaciteit en financiële middelen zo ingezet kunnen worden dat iedereen nu en in de toekomst kan rekenen op passende zorg.

Je werkt intensief samen met collega’s binnen de directie Zorgverzekeringen, maar ook met collega’s bij andere directies van VWS, bij uitvoeringsorganisaties als het Zorginstituut en het CAK, met counterparts bij Zorgverzekeraars Nederland, individuele zorgverzekeraars en zorgkantoren, met medewerkers van toezichthouder NZa, en in voorkomende gevallen met onderzoekers bij adviesorganen, onderzoeksbureaus en universiteiten.

Al jouw taken verricht je in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je draagt bij aan Kamerdebatten en Kamerbrieven en je beantwoordt Kamervragen. Je overlegt hiervoor intern binnen VWS met andere directies als ook met counterparts bij zorgverzekeraars en zorgkantoren, overheidspartijen en consumenten- en patiëntenorganisaties, en je komt tot gedragen keuzes of heldere beslispunten. Naast de inhoud maakt deze politiek-bestuurlijke aandacht het werken bij de directie Zorgverzekeringen spannend!

Je werkt in een sterk en enthousiast team binnen een gezellige directie. Je krijgt daarbij volop de ruimte om je stempel op het beleid te drukken. En doordat de meeste van je collega’s in meer dan een cluster actief zijn, ontwikkel je ook affiniteit met andere onderwerpen. We streven ernaar dat medewerkers na enige tijd actief worden bij een ander cluster van de directie, om zo jouw ontwikkeling te stimuleren, de samenhang te bevorderen, en elkaars frisheid hoog te houden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het motto van de directe Zorgverzekeringen is: ‘Iedereen verzekerd van noodzakelijke zorg van goede kwaliteit en voor een redelijke prijs.’ Met dit doel voor ogen zetten we ons met zestig enthousiaste medewerkers in voor het onderhoud en de doorontwikkeling van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit het perspectief van het zorgverzekeringsstelsel werken we met veel directies en partijen binnen en buiten het ministerie samen.

De directie Zorgverzekeringen probeert antwoorden te vinden op de volgende vragen. Wat is verzekerde zorg? Wie zijn verzekerd? Wat betalen mensen voor de zorg(verzekering) en wat betalen mensen zelf voor zorg? Welke keuzes hebben verzekerden? Hoe wordt er verzekerd? Hoe functioneert de zorgverzekeringsmarkt? Hoe bevorderen we een gelijk speelveld tussen verzekeraars? Hoe werken zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten samen? Hoe krijgen mensen de juiste zorg op de juiste plek?

De rode draad hierin is de vraag hoe we de zorg (zowel de Zvw als de Wlz) enerzijds betaalbaar en toegankelijk houden en anderzijds klaar maken voor de vragen van de toekomst. Dit raakt aan discussies over prikkelwerking binnen en tussen de zorgstelsels, ook in relatie met het sociaal domein en de jeugdzorg, bekostiging van verschillende zorgvormen, financieringsvraagstukken, contractering van zorg en de werking van de verzekeringsmarkt.

De directie telt ongeveer 60 betrokken professionals, georganiseerd in clusters die elk verantwoordelijk zijn voor een thema van zorgverzekeringen. Medewerkers zijn hierbij meestal actief in meer dan één cluster. Zo organiseren we samenwerking tussen collega’s, want samenhang binnen en tussen zorgverzekeringen is belangrijk. De clusters zijn: risicoverevening, de juiste zorg op de juiste plek, zorgverzekeringsmarkt, pakketbeheer, preventie, zorginkoop, eigen betalingen/risico, internationaal, en verzekerden/onverzekerden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Leonard Feis

06-11308561

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerkers zorgverzekeringen met focus op eigen betalingen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Goed Bestuur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Pandemische Paraatheid - Directie Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon