• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11, schaal 12
    €4.024 - €6.907 (bruto)
  • Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 27 juli 2024 Nog 9 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DAO/240414, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Ben jij de financial die bij voorkeur bijdraagt aan de informatiepositie van DGRR?
Als Senior adviseur financiën bij DAO adviseer je over een efficiënte inrichting van de P&C-cyclus en werk je aan de versterking van de monitoring en het risicomanagement van het Directoraat Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).

Functieomschrijving
Werken bij DGRR betekent dat je bijdraagt aan het rechtsbestel en de rechtshandhaving. Denk daarbij aan beleid op het gebied van veiligheid, cybercrime, voetbalvandalisme, maar ook de (soci-ale) advocatuur en rechtsbijstand, het stelsel waar het OM en de Rechtspreek een groot aandeel in hebben en organisaties die voorzien in de ICT-ondersteuning in de strafrechtketen.

Als financieel adviseur ben je het financieel geweten binnen ons DG. Je hoofdtaak is de coördinatie van de planning & controlcyclus. Dit doe je in een team van 3 personen. Voor goede P&C-producten is het nodig om te beschikken over goede stuur- en managementinformatie en om zicht te hebben over de totale financiële positie van dit DG. Daarom hoort ook dit tot je werkdomein. Speciale aandacht hebben we voor resultaatgericht werken, rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering en bij nieuwe ontwikkelingen voor risicobeleid en portfoliomanagement.

Voor al deze activiteiten bent een gesprekpartner voor de directeuren, beleidsmedewerkers en verschillende ketenorganisaties binnen DGRR.
Naast de advisering pak je moeiteloos DG-brede vraagstukken op in een meewerkende of coördinerende rol. Een actueel voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van portfoliomanagement. Dit is het portfoliomanagement van beleidsinitiatieven, welke op dit moment in ontwikkeling is en van jou wordt verwacht dat je zorg draagt aan de doorontwikkeling en de integratie in de P&C-cyclus.

Als adviseur ben je in het algemeen ook een vraagbaak en hiervoor breng je financiële en proces kennis en ervaring mee op het gebied van overheidsfinanciën. In gesprekken met stakeholders laat je zien dat je zowel standvastig bent als flexibel. Je volgt alle relevante ontwikkelingen binnen je beleidsterreinen en signaleert tijdig beleidsmatige veranderingen met financiële consequenties. Je onderhoudt hiertoe contacten met je collega’s, het MT van de beleidsdirecties en de directie FEZ.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de directie Advies en Ondersteuning (DAO).
Binnen deze directie werken 26 collega’s. Wij laten DGRR draaien.
Naast inhoudelijk kwalitatieve advisering en implementatie op de diverse deelgebieden is het creëren van synergie en samenhang door goed met elkaar samen te werken en dwarsverbanden te leggen heel belangrijk.

De Afdeling Financiën kent een formatie van 8 controllers en 3 medewerkers jaarplancyclus en financieel beheer. Wij ondersteunen het DG en de beleidsdirecteuren op financieel-economisch gebied. De afdeling beheert en onderhoudt het stelsel van planning en control (beleid, beheer, condities en control), zowel binnen DGRR als voor de binnen het verantwoordelijkheidsgebied vallende (taak)organisaties, inclusief de coördinatie van de begroting.
Daarnaast draagt de afdeling zorg voor een ordelijk, controleerbaar en deugdelijk proces van totstandkoming van financiële en niet-financiële informatie. Vanuit de controlefunctie wordt tevens gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de beleidsdirecties en de taak- en uitvoeringsorganisaties op het gebied van zowel financiën als beleidsadvies en control.

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid kent 5 directoraten-generaal en twee programma directoraat-generaal met een verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en implementatie.

DGRR opereert in het netwerk van organisaties belast met rechtspleging en rechtshandhaving zoals de rechterlijke macht (Openbaar ministerie, Rechtspraak), opsporingsdiensten (politie, bijzondere opsporingsdiensten, Europol, Koninklijke Marechaussee), de wereld van de juridische beroepen (notariaat, advocatuur, gerechtsdeurwaarders) en gefinancierde rechtsbijstand en de bestuurlijke wereld van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De nadruk ligt op de verant-woordelijkheid voor de instandhouding van de rechtsorde en de rechtsstaat en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van overlast, onveiligheid en criminaliteit.

De manier van werken wordt gekarakteriseerd door multidisciplinaire samenwerking, aandacht voor beleidsmatige en operationele vraagstukken, een programmatische en fenomeengerichte aanpak en snelle interventies bij politiek gevoelige incidenten. Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint. Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daad-krachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaar-digheid.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voor-op staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jane Chin-A-Fo 06-11866465

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Radj Khoenkhoen 06-52877202

Solliciteren?

Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon