• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: LWJZ20240702_12, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Ben jij een jurist die bij wil dragen aan een duurzaam voedselsysteem, herstel van de natuur en een vitaal platteland? Lees dan snel verder, want wij zoeken een jurist subsidies en staatssteun die zich in wil zetten voor deze belangrijke, actuele en maatschappelijk betekenisvolle thema's!

Een toekomstperspectief voor boeren, het mestvraagstuk, verbetering van de biodiversiteit, kwaliteit van de bodem en van waterkwaliteit. Een kleine greep uit de flinke uitdagingen in het landelijk gebied waar we voor staan. De inzet is om de voedselzekerheid te bevorderen, te komen tot een leefbaar en vitaal platteland en instandhouding van belangrijke natuur.

Rondom deze thema's spelen veel juridische vraagstukken op het terrein van subsidies en staatssteun.
Als jurist subsidies en staatssteun adviseer je over de wijze waarop subsidies kunnen worden verleend en toets je voorstellen aan de subsidierechtelijke kaders en de Europese staatssteunkaders. Je begeleidt ook staatssteunprocedures bij de Europese Commissie. Indien nodig stel je subsidieregelgeving op. Dit alles doe je vanuit de afdeling Natuur en Stikstof van de directie Wetgeving en Juridische Zaken. Vanuit deze afdeling wordt veelvuldig juridisch advies gegeven en regelgeving tot stand gebracht over de onderwerpen mest, natuur en het landelijk gebied. Een voorbeeld van een onderwerp waar je als jurist subsidie en staatssteun over adviseert is bedrijfsbeëïndiging. Hiervoor is vorig jaar door medewerkers van de afdeling onder andere de Landelijke beëïndigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting gemaakt en opengesteld.

Als jurist subsidies en staatssteun in de afdeling ben je een spin in het web op het terrein van subsidies en staatssteun en werk je op verschillende dossiers nauw samen met collega's binnen de directie, beleidscollega's en collega's uit uitvoerende diensten. Je houdt van dynamiek en snel schakelen in je werk, opereert proactief, denkt creatief en stelt je flexibel op.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wetgeving en Juridische Zaken is een stafdirectie die de bewindslieden en de beleidsonderdelen van de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ondersteunt op juridisch-bestuurlijk gebied. Onze taken bestaan vooral uit het tot stand brengen van wet- en regelgeving, het verstrekken van juridische adviezen en het behandelen van bezwaar- en beroepszaken. Samen met de beleidsdirecties kijken we naar beleidsvraagstukken en adviseren we over allerlei concrete beleidsvragen. Maar we geven ook advies over meer individuele zaken met een juridische inslag, los van wetgeving. Binnen de directie gaan we opgavegericht aan de slag met de grote maatschappelijke thema’s door samen te werken in clusters. Bij onze directie werken ongeveer 200 mensen.

Onze directie bestaat uit zeven afdelingen:

 • De afdelingen Klimaat en Energie, Groningen en Mijnbouw en Economische Zaken. Deze afdelingen richten zich op de opgaven op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Denk aan de klimaat- en energietransitie, gasleveringszekerheid, mededinging, regulering en toezicht op markten, economische veiligheid, digitalisering en cybersecurity.
 • De afdelingen Landbouw en Voedselkwaliteit, en Natuur en Stikstof. Deze afdelingen focussen op de opgaven op het terrein van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Hier spelen thema’s als landbouwbeleid en -kwaliteit, dierenwelzijn, gewasbescherming, stikstof- en mestproblematiek, versterken van natuur, pacht, en toepassing van het omgevingsrecht.
 • De afdelingen Juridisch Advies en Bezwaar en Beroep, en Bestuur en Kwaliteit. Deze afdelingen richten zich op beide ministeries en omvatten de meer specialistische expertises, zoals bestuurlijke transitie, transparant bestuur en governance.

Onze directie is dus erg divers, zowel in takenpakket als in samenstelling. De sfeer is heel goed en kenmerkt zich door collegialiteit en professionaliteit. De hoge kwaliteit van ons werk combineren we dan ook met een fijne werkomgeving.

Afdeling Natuur en Stikstof
In de afdeling Natuur en Stikstof werken 22 medewerkers, een mooie mix van jonge en oudere medewerkers, ervaren en nog wat minder ervaren collega's. We werken met grote toewijding en weten tegelijkertijd te relativeren, waarbij humor belangrijk is.

Binnen de afdeling Natuur en Stikstof zijn drie clusters ingericht: cluster Natuur en stikstof, cluster Gebiedsgerichte aanpak en cluster Mest. Daarnaast is er een programmacluster Transitie landelijk gebied en landbouw waarin juridische werkzaamheden op deze twee thema's integraal en in nauwe samenhang met elkaar worden opgepakt. In elk cluster zijn 5 à 10 juristen werkzaam. Als jurist subsidies en staatssteun maak je deel uit van het cluster Gebiedsgerichte aanpak, van waaruit je werkt aan dossiers over de volle breedte van de afdeling.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Janne de Bruijne, afdelingshoofd Natuur en Stikstof 06-11377024

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Barbara Schmitz, senior Adviseur Recruitment 06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon