Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior onderzoeker / adviseur fraude en opsporing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 13 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20200311_12b
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Veiligheid van voedsel en consumentenproducten, welzijn van dieren en zorg voor de natuur vragen om toezicht en regelhandhaving. Met een eigen inlichtingen- en opsporingsdienst geeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit daar uitvoering aan. Als senior onderzoeker / adviseur fraude en opsporing lever jij een strategische bijdrage aan deze belangrijke waarden voor de Nederlandse burger.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een eigen, specialistische opsporingsdienst: de Inlichtingen- en Opsporingsdienst. Deze richt zich op complexe, ketengerelateerde, georganiseerde en internationaal georiënteerde criminaliteit die de integriteit van voedsel aantast, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten in gevaar brengt en die de gezondheid van dieren en planten schaadt. De dienst speelt een bijzondere rol in de gedragsbeïnvloeding van bedrijven. Integrale risicoanalyses vormen hiervoor een belangrijk middel.

Je werkt binnen het team Opsporingsontwikkeling op het snijvlak van gedragsbeïnvloeding, advies, strategische analyse en onderzoek. Als generalist vind je het uitdagend om je steeds weer te verdiepen in de verschillende werkterreinen van de NVWA. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het rapporteren over fraude(risico’s) in diverse productieketens, zoals eieren, gewasbeschermingsmiddelen of mest. Deze ‘fraudebeelden’ hebben zowel een beschrijvend als een verklarend karakter en zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek. De fraudebeelden dragen bij aan het door kennis gedreven en risicogericht werken van de NVWA. We delen de fraudebeelden met de politiek en beleidsmakers en maken ze openbaar. Op die manier stellen we sectoren, maatschappelijke organisaties en burgers in staat om hun bijdrage te leveren aan het voorkomen van fraude.

Je werkt ook aan andere analyse- en onderzoeksproducten. Daarnaast stel je beleidsrapportages op met adviezen voor toezicht en beleid. Dit doe je naar aanleiding van opsporingsonderzoeken. Op basis van door jou uitgevoerde analyses, formuleer je praktische adviezen. Deze dien je in voor de besluitvorming en presenteer je helder en overtuigend aan de diverse doelgroepen. Onze organisatie is continu in ontwikkeling, net als de diverse taken, werkzaamheden en producten. Je gaat hier flexibel mee om en levert een actieve bijdrage aan de constante ontwikkeling, onder meer door het doorontwikkelen van onze analyse-, onderzoeks- en adviesproducten. Je bereidt overleggen voor en draagt bij aan de verdere uitbouw van relevante (inter)nationale netwerken en partners.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding, bijvoorbeeld richting criminologie, psychologie of sociologie, of een studie die raakvlakken heeft met de NVWA-onderwerpen.
 • Je hebt ervaring met (multidisciplinaire) toezichts- en handhavingsprojecten.
 • Je hebt ervaring met het inschatten van maatschappelijke en politieke verhoudingen, het liefst op de terreinen van de NVWA.
 • Je hebt aantoonbare kennis van opsporingsprocessen.
 • Je hebt kennis van brede analyse- en onderzoeksmethoden en hebt hier minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring mee.
 • Je kunt beleidsadviezen formuleren en hebt een projectmatige aanpak.
 • Je hebt gevoel voor ontwikkelingen binnen veranderende organisaties en het politieke en maatschappelijke veld.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.
 • Je kunt goed samenwerken binnen een multidisciplinair team en hebt uitstekende sociale vaardigheden.
 • Je staat stevig in je schoenen, straalt gezag uit en kunt partijen bij elkaar brengen.
 • Je bent creatief, omgevingsbewust en kunt je een oordeel vormen.
 • Je neemt initiatief en kunt helder en overtuigend presenteren.
 • Je bent empathisch, stressbestendig en flexibel.
 • Je hebt organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je kunt innovatief handelen, weet wat samenbindend leiderschap is en hebt durf.
 • Je kunt goed analyseren en plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een uitgebreide screening B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst met als resultaat een verklaring van geen bezwaar is een vaste eis voor aanstelling in deze functie.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Opsporingsontwikkeling en Inlichtingen draagt zorg voor de interne en externe afstemming op strategisch en tactisch niveau. Deze afstemming is specifiek gericht op het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD), ook in combinatie met de andere onderdelen van de NVWA. Daarnaast dragen we bij aan het vergroten en verbreden van het inzicht in doelgroepen en risico’s, om zo inlichtings- en opsporingsactiviteiten te kunnen prioriteren en gericht in te zetten.

De afdeling gebruikt verschillende methodieken om op alle domeinen van de NVWA inlichtingen te verzamelen en te veredelen. Deze informatie is de basis voor analyses, informatieproducten en op te starten opsporingsonderzoeken. Daarnaast worden opsporingshandelingen uitgevoerd in de startfase van opsporingsonderzoeken. 

Kerntaken team Opsporingsontwikkeling:

 • strategieontwikkeling en vernieuwing op het vlak van inlichtingen en opsporing;
 • ontwikkelen en implementeren van inlichtingen- en opsporingsmethodieken, tactieken en protocollen;
 • realiseren van het handhavingsarrangement tussen het Openbaar Ministerie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de NVWA;
 • meewegen bij de bepaling van de inzet van opsporing als onderdeel van de handhavingsmix voor de meerjarenstrategie van elk domein;
 • bijdragen aan de weging van doelgroepen en risico’s;
 • uitvoeren van analyses op strategisch niveau (waaronder fraudebeelden) om zo meer inzicht te krijgen in frauderisico’s en doelgroepen;
 • opstellen van beleidsrapportages naar aanleiding van onderzoeksbevindingen en opsporingsinformatie met adviezen voor toezicht en beleid;
 • uitvoeren van het secretariaat voor het selectieoverleg van het Functioneel Parket en de NVWA;
 • initiëren en voorbereiden van handhavingscommunicatie: de opsporingsactiviteiten worden zoveel mogelijk gepubliceerd om de naleving door burgers en bedrijven te beïnvloeden.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Wij streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst of arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie (i.o.).

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Karen Gussow (bereikbaar t/m 19 juni en vanaf 7 juli)

06-5313 2949

Lysbeth van Brederode (bereikbaar van 22 juni t/m 6 juli)

06-1175 8511

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businessarchitect

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior jurist Bezwaar en Beroep

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Vakgebiedsleider Entomologie / Senior Entomoloog

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon