Specialistisch inspecteur voor Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Volkshuisvesting
 • Reageren voor 29 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0644
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kranten staan er elke dag bol van; er is een serieuze wooncrisis in Nederland. De vraag naar betaalbare woningen is groot en het aanbod is momenteel zeer beperkt. Wil jij deel uitmaken van de oplossing voor deze wooncrisis? Vind jij het belangrijk dat woningcorporaties zich inzetten voor het volkshuisvestelijk belang nu en in de toekomst? Dan zoekt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jou.

Wat ga je doen als specialistisch inspecteur?
Wij zoeken een specialistisch inspecteur die samen met een collega inspecteur als primaire taak heeft om toezicht te houden op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). WSW borgt leningen van financiers aan woningcorporaties; op dit moment ruim 80 miljard. Door borg te staan voor leningen kunnen corporaties tegen optimale voorwaarden toegang tot kapitaal voor het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Als inspecteur houd je toezicht op de beheersing van de risico’s in het borgstelsel en op een beheerste en integere bedrijfsvoering van WSW. Het toezichtkader hiervoor is verankerd in drie beleidsregels. Daarbij kijk je bijvoorbeeld of WSW zich houdt aan de regels met betrekking tot het aanhouden van risicokapitaal, of WSW zich houdt aan de voorwaarden voor het borgen van geldleningen en ingrijpt wanneer een corporatie niet meer voldoet aan de regels voor borgstelling. Een belangrijke taak; zeker nu er enorm veel vraag is naar betaalbare woningen en corporaties hiervoor ook financiële middelen nodig hebben. Belangrijk doel van dit toezicht is om vast te stellen of het kapitaal van WSW toereikend is om mogelijke verliezen van WSW te dekken. De kans dat het Rijk en de gemeenten financieel worden aangesproken als achtervangers is dan heel klein. Voor meer informatie over het borgstelsel van WSW: video´s en animaties op de website van WSW: Video's en animaties strategisch programma - Waarborgfonds Sociale Woningbouw (wsw.nl)

Jaarlijks rapporteer je over de uitkomsten van het toezicht op WSW. Hoe dit gebeurt, is bijvoorbeeld terug te zien in het rapport Toezicht op WSW 2020: Aw: Omvang risicokapitaal WSW onzeker in 2020, oplossingen in zicht | Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl) . Hiervoor heb je doorlopend contact met het bestuur, de RvC, de interne auditdienst, maar ook partijen als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze laatste twee partijen vormen ook de achtervangers voor het financiële borgstelsel van WSW. Voorkomen moet worden dat WSW de achtervangers aan moet spreken vanwege financiële problemen van woningcorporaties. Dat is het belangrijkste doel van het toezicht op WSW. In 2021 is door Aw een nieuwe toezichtvisie ontwikkeld waarin vertrouwen en risicogericht toezicht op governance centraal staan. De komende periode implementeren we deze nieuwe visie: Nieuwe toezichtvisie op WSW | Actuele informatie Autoriteit woningcorporaties | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl)

Naast het toezicht op WSW coördineer je themaonderzoeken naar complexe politieke en bestuurlijke onderwerpen. Denk aan onderzoek naar woningtoewijzing, de realisatie van nieuwbouw, en pakketverkopen door corporaties. De rapporten over deze onderzoeken zijn te vinden op de website van de ILT/Aw. Bij deze onderzoeken lever jij je specialistische kennis of vervul je de rol van projectleider.

Om je twee kerntaken goed uit te kunnen voeren, onderhoud je contacten op volkshuisvestelijk en beleidsmatig terrein. Zo werk je onder meer samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en belangenvertegenwoordigers als Aedes en VTW.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan het vertrouwen in een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Wij sturen programmatisch en multidisciplinair op het realiseren van dit maatschappelijke doel. Hierbij ligt onze focus op het toezicht op governance. We hebben als Aw zelf alle primaire bedrijfsfuncties in huis. Denk aan informatie verzamelen, informatie analyseren, vergunningverlening en toezicht houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. We houden effectief toezicht, plegen slimme interventies en verlenen vergunningen. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht met daaronder vallend 2 teams Toezicht.

Team Informatie en Programmeren
Het toezicht op WSW is belegd binnen het team Informatie en programmeren (I&P). Naast toezicht op WSW voert I&P de AW-Kennisagenda uit in samenwerking met de afdeling Toezicht. De afdeling I&P is ook verantwoordelijk voor de strategische data-analyses van toezichtinformatie die corporaties aan moeten leveren; bijvoorbeeld over de omvang van de portefeuille, de actuele financiële gezondheid van de corporatie en de realisatie van nieuwe wooneenheden. I&P is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van de staat van de corporatiesector. Hierin schetst de Aw een overzicht van de volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties en van de condities die deze prestaties beïnvloeden. Kortom een team met een mooi en breed pallet aan werkzaamheden.

Het team bestaat uit 18 gedreven professionals met allerlei verschillende achtergronden en interesses. In het team werken onder meer juristen, economen, data-analisten en bouwkundigen. Veel van de werkzaamheden worden opgepakt in clusters binnen; goede samenwerking staat daarbij centraal.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.
We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vernon Daal, afdelingshoofd Informatie en programmeren

06-29690257

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Regoli-Bakker, adviseur Werving en Selectie

06-20562571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingsondersteuner

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ervaren inspecteur digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend vergunningverlener geschiktheid en betrouwbaarheid

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon