Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Strategisch lean-portfoliomanager Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DSO-LV/2019/01
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkspartijen ontwikkelen met diverse partners het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet, dat klaar moet zijn als de nieuwe Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Jij zorgt als strategisch lean-portfoliomanager voor de vertaling van visie naar een concrete portfolio waarin je doorontwikkeling en nieuwe functionaliteiten van het stelsel uitwerkt in nauwe samenspraak met de diverse stakeholders.

Aan de basis van jouw werk bij de Strategische Beheersorganisatie (SBO) staat de Visie op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Landelijke Voorziening (DSO-LV) uit 2015. In deze visie formuleren de interbestuurlijke partners namens het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen waar zij uiteindelijk gezamenlijk naartoe willen groeien. Aan jou de taak deze visie samen met de bestuurlijke partners te actualiseren naar de interbestuurlijke agenda Uitbouw en de meest recente inzichten. Dit doe je concreet op basis van de ketenprocessen die met de DSO-LV worden ondersteund. Je hebt een belangrijke rol als facilitator van het strategisch overleg tussen de stakeholders over de visieontwikkeling op het stelsel. Daarbij neem je de verschillende rollen en belangen van de provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk mee om te komen tot draagvlak voor de visie, met oog voor de eindgebruiker.

Jij bent inhoudelijk verantwoordelijk voor de vertaling van de wensen van gebruikers in een concreet portfolio en de gedragen invulling van nieuwe releases van het DSO. Dat betreft zowel de doorontwikkeling van al gerealiseerde basisvoorzieningen als de verdere uitbouw om het gezamenlijke eindbeeld te bereiken. Deze portfolio(canvas) vertaal je vervolgens in epics op de backlog. Je werkt nauw samen met de stelselarchitect bij de SBO en de enterprise-architect en productmanagers die bij de tactische beheerorganisatie werken. Je beheert ook de wensenlijst van betrokken partijen, de afgesproken aanpassingen en de voortgang van die aanpassingen. Dit vraagt, zeker bij nieuwe onderdelen, nauwe interbestuurlijke afstemming en samenwerking met de (senior) business-owners vanuit de bevoegd gezagen die het DSO gebruiken en vullen. Het is hierbij van belang dat je je goed in hun behoeften kunt verplaatsen en dit gesprek inhoudelijk te faciliteren.

Bij de ontwikkeling van het DSO gaan ICT en wet- en regelgeving hand in hand. Jij weet in deze context technische materie begrijpelijk te maken. In nauwe samenwerking met de raakvlakmanager voor wet- en regelgeving zorg je dat het DSO op de agenda staat bij beleid en wet- en regelgeving, en draag je bij aan toetsing van de doorontwikkeling van het DSO aan beleid en wet- en regelgeving en vice versa. Als coördinator zorg je ervoor dat er rond uitbouwonderdelen definitiestudies komen zodat alle betrokkenen een goed begrip hebben van het doel en de scope van de beoogde uitbouw. Via (lean-)businesscases breng je de kosten en baten in beeld en bied je zicht op de impact van de beoogde onderdelen. Na vertaling in de globale architectuurschets en epics zorg jij voor de prioritering naar de backlog. Hierbij houd je in het oog of de verwachtingen passen binnen de productie- en verandercapaciteit bij andere stakeholders. Tot slot organiseer je feedback op de realisatie, houd je zicht op de voortgang bij de uitvoering en zie je toe op de rapportages en de verantwoording.

Functie-eisen

Kenmerken voor deze functie zijn:

 • Je hebt een afgeronde relevante wo-opleiding.
 • Je hebt kennis en ervaring met een digitaal stelsel, zoals het DSO of bent in staat hierover in korte tijd deskundigheid op te bouwen.
 • Je kunt businesscases en definitiestudies (laten) opstellen.
 • Je hebt ervaring met het werken in een SAFe-agile-omgeving en met (het opzetten van) lean-portfoliomanagement.
 • Je bent aantoonbaar bestuurlijk sensitief en maakt onderscheid tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.
 • Je bent in staat andere partijen, intern en extern, te motiveren, mee te nemen en draagvlak te creëren.
 • Je hebt brede kennis van en ervaring met het werkterrein van de bestuurlijke organisaties plus de hiërarchische en functionele verhoudingen daarbinnen.
 • Je hebt ervaring met het vervullen van een coördinatie- en voorzittersrol in een complexe omgeving met diverse stakeholders.
 • Je weet snel en effectief complexe onderwerpen te doorgronden en samen met collega’s te vertalen in heldere korte adviezen en acties.
 • Je toont in je werk een goede balans tussen inhoud en proces.
 • Je geeft rekenschap van innovatief en visionair denken en werken en weet dit te vertalen in concrete kaders en activiteiten.
 • Je bent resultaatgericht en pragmatisch ingesteld: niet alleen denken en praten, maar vooral ook doen.
 • Je kunt gezaghebbend naar buiten treden.
 • Je hebt een aantoonbaar netwerk hebben op het terrein van beleid in ICT.
 • Je kunt resultaten boeken in de context van een complexe bestuurlijke omgeving, met oog voor de verschillende belangen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring.

   

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Tijdelijk is de strategische beheerorganisatie (SBO) binnen BZK bij de programmadirectie ADS opgehangen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) ter ondersteuning van de stelselherziening Omgevingsrecht. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de voorbereiding van de inrichting van beheer van het DSO-LV en Informatiepunt. Daarvoor is interbestuurlijk een beheerovereenkomst opgesteld, die in december 2018 is getekend. Binnen de kaders van die overeenkomst wordt in 2019 het beheer uitgewerkt, parallel aan de verdere ontwikkeling en implementatie van het basisniveau van DSO-LV. Eind 2019 moet dat basisniveau gereed zijn en moet, ten behoeve van de overgang naar de beheerfase en verdere doorontwikkeling en uitbouw, de beheerorganisatie klaar zijn om DSO-LV in beheer te nemen.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 moeten burgers en bedrijven als initiatiefnemer digitaal een melding kunnen doen van hun activiteiten in de fysieke leefomgeving, en digitaal een vergunning kunnen aanvragen. Op dit moment verloopt dit via het Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module, maar met de komst van de nieuwe Omgevingswet gaat dit via het loket van de landelijke voorziening van het DSO-LV. Daarnaast zijn via het DSO-LV de regels onder de Omgevingswet te vinden. De inhoud van Ruimtelijkeplannen.nl gaat ook op in het DSO-LV. Dit digitaal stelsel wordt op dit moment gebouwd en ontwikkeld. Tegelijkertijd is het nodig de voorbereidingen te treffen voor de beheerfase, waar behalve beheeractiviteiten en doorontwikkeling ook het toevoegen van nieuwe functionaliteiten (uitbouw) onderdeel van uitmaakt.

Governance beheer DSO-LV
In de hiervoor genoemde beheerovereenkomst is de governance rond het beheer geregeld. Daarin is een gelaagde structuur aangebracht. Dat betekent dat het beheer van DSO-LV niet bij één organisatie is belegd. Er is gekozen voor een onderverdeling naar strategisch, tactisch en operationeel beheer onder interbestuurlijke kaderstelling, om recht te doen aan de veelomvattendheid van het DSO-LV en om de samenhang tussen DSO-LV en zijn omgeving te borgen. Ook is interbestuurlijke zeggenschap geborgd via het opdrachtgevendberaad-beheer en het bestuurlijk overleg met de minister, omdat de beheerkosten over alle interbestuurlijke partners worden verdeeld.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het strategisch beheer van DSO-LV, wat onder meer de opdrachtverlening voor tactisch en operationeel beheer van DSO-LV inhoudt. Het Kadaster is aangewezen als tactisch beheerder en voert de regie op het functioneren van het DSO-LV. Dit gaat om de functionele werking op operationeel niveau, maar ook om de aansluiting op werkprocessen van bestuursorganen bij de uitvoering van de Omgevingswet en het anticiperen op veranderingen en innovaties. De huidige ontwikkelpartners van DSO-LV, zoals Geonovum, Kadaster en Rijkswaterstaat, zijn beoogd partner voor het operationeel beheer. Ook worden meer of minder intensieve samenwerkingsrelaties voorzien met generieke voorzieningen die bij KOOP en Logius ontwikkeld zijn of worden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ilse Beoletto, SBO Kwartiermaker

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker directie Kinderopvang

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch adviseur

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Adviseur Portfoliomanagement Innovatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon