Strategisch vakgroepcoördinator Omzetbelasting

Het ministerie van Financiën.

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20220615
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat houdt de functie in?
Om de uitvoering van het fiscale werk in goede banen te leiden, kent de Belastingdienst een vaktechnische infrastructuur. Binnen deze structuur werken landelijk vaktechnische coördinatoren over de organisatieonderdelen heen samen met (strategisch) vakgroepcoördinatoren en vaktechnisch adviseurs die bij de uitvoerende directies, zoals de directie GO, werkzaam zijn. Binnen GO heeft elke regio één vaco per belastingmiddel of –proces.

De strategisch vaco Omzetbelasting GO levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de directie GO. De functie kenmerkt zich door complexiteit en diversiteit van de werkzaamheden. Je bent gezaghebbend op jouw vakgebied c.q. specialisme (Omzetbelasting) en verbindt management en vaktechniek door bijdragen met een directiebrede uitstraling. Je adviseert de directie en stakeholders gevraagd en ongevraagd over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, waarbij je oog hebt en houdt voor politieke gevoeligheden.

In jouw functie van strategisch vaco omzetbelasting ben je als gezaghebbend specialist de spil tussen de landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting en jouw collega-vaco’s omzetbelasting. Je zorgt voor eenheid van uitvoering door een intensieve afstemming met de andere vaco’s Omzetbelasting van de directie GO.
Je denkt proactief mee over tactische en strategische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen.
Je verbindt uiteenlopende belangen en je bent in staat om een onafhankelijk standpunt in te nemen. Je ondersteunt de andere vaco’s en vaktechnisch adviseurs: je inspireert en begeleid je medewerkers in hun vakontwikkeling. Affiniteit hebben met de integrale klantbehandeling is vanzelfsprekend.
Door de toenemende complexiteit van belastingwetgeving en de snelheid waarmee die moet worden geïntroduceerd en toegepast, is het voor de Directie GO van belang dat je wordt gezien als een autoriteit op het vakgebied c.q. specialisme. Je wordt door de vakgenoten gezien als primus inter pares.
Je bent goed op de hoogte van de recente ontwikkelingen en trends op het eigen vakgebied en draagt deze uit. Je hebt een eigen visie op de toekomst van de Omzetbelasting, maakt een strategische impactanalyse en toont een duidelijke zienswijze ten aanzien van dat vakgebied en verbindt dit aan andere vakgebieden. Je bent op landelijk niveau actief met de actuele thema’s in je vakgebied waaronder de doorontwikkeling & positionering van de klantbehandeling.

Je werkt aan dossier- en regio-overstijgende werkzaamheden en bent ook landelijk inzetbaar. Dit kan een breed scala aan werkzaamheden op het gebied van uitvoering, beleid en wetgeving omvatten en kan zowel vanuit de directie GO als daarbuiten geïnitieerd worden. Hiermee ben je dus een belangrijke verbindende schakel vanuit de individuele klantbehandeling met de fiscale vaktechniek en het management.

Het gaat hierbij om het leveren van een essentiële bijdrage aan strategische en/of gevoelige (fundamentele) vraagstukken met maatschappelijke en/of politiek bestuurlijke relevantie waarbij je in staat bent om de stakeholders richtinggevend te beïnvloeden en te adviseren bij het ontwikkelen en realiseren van de strategische (toezicht-) doelstellingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote ondernemingen
De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen, non-profitorganisaties en zeer vermogende personen. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren.
Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving, die worden aangestuurd door unitdirecteuren.

In 2021 heeft de directie GO haar visie vertaald naar de vernieuwde Uitvoerings- en toezichtstrategie. Deze strategie is vastgelegd in de leidraad Toezicht GO. De strategie is gericht op het behouden of positief beïnvloeden van de compliance van de klanten van GO, door middel van individuele klantbehandeling.

De bedrijven en organisaties die behandeld worden binnen de directie Grote ondernemingen kenmerken zich door grote economische en fiscale belangen, complexiteit in structuur en een hoogwaardige intermediaire ondersteuning. Deze bedrijven en organisaties zijn belangrijke leveranciers van financiële en nominatieve informatie ten behoeve van andere doelgroepen.

De uitstroom van ervaren medewerkers de afgelopen jaren, maakt dat de continuïteit van processen en de borging van kennis bijzondere aandacht vragen de komende jaren. Daarnaast is goede begeleiding van nieuwe medewerkers en collega's die hen inwerken belangrijk.

Onze medewerkers zijn trots op hun vakmanschap; zij zijn zich bewust dat het werk zich afspeelt in de politieke context en een groot uitstralingseffect kan hebben.

Het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf.

En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeuren Financieel Economische Zaken van Financiën en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Begin 2020 is besloten dat de onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten uit de Belastingdienst. Dit draagt bij aan het versterken van de sturing van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane zodat de nodige verbeteringen sneller en effectiever kunnen worden volbracht. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Als Douane en Toeslagen zijn ontvlochten zal dit ongeveer 26.000 zijn.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Niels Smetsers, plv. Algemeen directeur GO

06 5248 5517

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ineke Kramer MD adviseur Belastingdienst

06 2963 9239

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Onderlinge Overlegprocedures bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ketenmanager Inkomensheffing bij Belastingdienst/directie Particulieren

Het ministerie van Financiën.
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Fiscalist milieubelastingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon