Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teammanager Fysieke Schade Complex

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20200902_13a
 • Plaatsingsdatum 16 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt op grond van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) schade af met toepassing van het privaatrecht via een bestuursrechtelijke procedure. Daarvoor is kennis van zowel het privaatrecht, in het bijzonder het schadevergoedingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht, maar ook van het bestuursrecht, essentieel. De aan het IMG toegewezen taak is nieuw, is juridisch nog niet uitgekristalliseerd en er is vrijwel geen jurisprudentie. Dit vergt creativiteit en een bijzonder goed rechtsgevoel om aan de taak een goede invulling te geven. Daarin speelt het team in oprichting een belangrijke rol in de kaderstelling en de rechtsontwikkeling van de wettelijke taak. Het team zal bestaan uit een cluster dat zich richt op schades aan monumenten, agrarische gebouwen en MKB-panden, en een cluster dat zich op de overige complexe aanvragen richt. Beide clusters zijn reeds opgericht, doch zullen onder één team worden gebracht.

Het team Fysieke Schade Complex heeft tot taak het beoordelen van aanvragen tot vergoeding van complexe schades en stelt daartoe beschikkingen op. Dit houdt onder meer in dat een medewerker de aanvraag en de wijze waarop deze moet worden behandelt, beoordeelt. Vervolgens beoordeelt de medewerker een zienswijze op het deskundigerapport en stelt de medewerker de beschikking tot (gedeeltelijke) toe- of afwijzing van de aanvraag op. Ook wordt beoordeeld of er bijkomende kosten moeten worden toegekende, alsook overlastvergoedingen. Het team draagt ook zorg voor de financiële afhandeling van het verzoek. Bij de behandeling van complexe schadeverzoeken kan worden gedacht aan monumentale kerken, grote industriële gebouwen, of verzoeken waarbij veel gevolgschade aan de orde is. Bij veel van dit soort zaken speelt een grote politieke en bestuurlijke gevoeligheid.

Het team zelf is als gezegd op dit moment in oprichting. Van de teammanager wordt verlangd dat hij/zij in staat is de clusters samen te brengen in het team. Uiteindelijk zal het team uit zo’n 15-25 medewerkers bestaan, afhankelijk van het aantal aanvragen. Het grootste deel van het team bestaat of zal bestaan uit ambtelijk personeel. Een deel van het team bestaat uit inhuur. De verhouding is onder meer afhankelijk van het aantal aanvragen en de complexiteit daarvan.

Voor beide clusters geldt voorts een voortdurende (ontwikkel)opgave om in een goede balans tussen inhoudelijke kwaliteit en voortvarendheid te komen tot een stevige productie.

Als teammanager geef je leiding aan het team Fysieke Schade Complex, draagt je zorg voor samenhang en aansturing binnen het team en de clusters. Je draagt zorg voor een uitstekend inhoudelijke kwaliteit van de medewerkers, en ben je daartoe ook in staat op inhoud, dus zowel juridisch als overigens, het team richting te geven. Daarnaast richt je je op de ontwikkeling van de medewerkers en voer je het personeelsbeheer en de bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan het verder opzetten en ontwikkelen van het team.

Je draagt zorg voor een goede aansturing op inhoud en doorlooptijden van primaire besluiten. Ook onderhoudt je de contacten met de leden van het bestuur van IMG. Vanuit die rol zorg je voor afstemming over de afhandeling van de complexe schadeverzoeken.

Als teammanager ben je tevens MT-lid, en maak je dus deel uit van het MT van Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZ&S). In die hoedanigheid heb je naast bovenstaande verantwoordelijkheden, tevens een  MT- portefeuille voor afdeling brede onderwerpen.

Omschrijving taken

 • Het richtinggevend bepalen en daarbij beïnvloeden van het bestuur bij de formulering van strategische concepten op het vlak van complexe schadeafhandeling als gevolg van fysieke schade. Hierbij sta je in nauwe verbinding met het team Bestuurlijk en Juridische advies (BJA).
 • Je bent eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de primaire werkprocessen binnen het team, alsook voor de ondersteunende werkprocessen, zoals ICT, administratie en archivering.
 • Je zorgt voor het soepel afhandelen van grote aantallen aanvragen (>1500 per jaar) door bijvoorbeeld thematische clustering, inhoudelijke kennisdeling, productiesturing en termijnbeheer.
 • Je zorgt voor borging van kwaliteit, kennis en expertise van het team.
 • Je draagt zorg voor de (verdere) opbouw, uitbouw, alsook professionalisering van het team.
 • Je stimuleert je medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en motiveert hen hierin initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je draagt zorg voor de juiste inzet van de medewerkers, een evenwichtige samenstelling van hun takenpakket en goede toerusting voor hun taken.
 • Je bent zelf betrokken bij de regie op zeer complexe of controversiële verzoeken op het vlak fysieke schade.
 • Je hebt totaaloverzicht over de verschillende werkzaamheden van het team en bent persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie op de voet en speelt hierop in met oog voor relevante gevoeligheden.
 • Je bent lid van het managementteam en in die hoedanigheid voer je de besluiten van het managementteam die het team raken uit en implementeert deze binnen jouw team.
 • Je bent regisseur van en verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de als MT-lid toebedeelde afdelingsonderwerpen.
 • Je zorgt voor een goede samenwerking van het team met andere teams van de afdeling, in het bijzonder het team BJA, andere afdelingen, het bestuur en externen.

Wat vraagt dit van je?

 • Het vermogen leiding te geven aan een combinatie van meer en minder ervaren medewerkers, hen te inspireren en te begeleiden in hun verdere ontwikkeling, hen ruimte te bieden en richting te geven.
 • Het vermogen om situationeel leiding te geven, dat wil zeggen het al naar gelang het ervaringsniveau van de medewerker kunnen toepassen van de meest effectieve wijze van leidinggeven (instructiegericht, coachend en delegerend).
 • Een goed ontwikkeld juridisch en organisatorisch gevoel.
 • Een goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Geen 9-5 mentaliteit.
 • Het vermogen om complexe bestuurlijke en juridische vraagstukken snel te analyseren en te duiden.
 • Het vermogen om onder grote politieke en maatschappelijke druk te werken en snel keuzes te kunnen maken.
 • Het vermogen om de precedentwerking van te maken keuzes te doorzien in een bredere context dan het juridische.
 • Diepgaand inzicht in en ervaring met ketenprocessen en organisatorische vraagstukken.

Functie-eisen

 • Een afgerond academische (juridische) studie, bij voorkeur met juridische kennis in het schadevergoedingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en/of het bestuursrecht.
 • In de afgelopen 10 jaar ten minste 5 jaar ervaring met leidinggeven aan een cluster/team/afdeling van ten minste 10 juridische professionals.
 • Aantoonbare ervaring met het behandelen van complexe dossiers.
 • Aantoonbare ervaring in het productiegericht aansturen.
 • Aantoonbare werkervaring binnen een organisatie van ten minste 150 fte, bij voorkeur rijksoverheid of advocatuur.
 • Aantoonbare ervaring in het leiding geven in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Flexibiliteit
 • Oplossingsgericht
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendig
 • Empathisch en communicatief vaardig
 • Ontwikkelen medewerkers

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken.

Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigenrapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op.

Ten tweede draagt BJZ&S zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is.

De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade.

De afdeling bestaat uit meerdere teams, van ieder zo’n 20-25 medewerkers:

 • team Fysieke Schade Complex
 • team Fysieke Schade Regulier (3 teams)
 • team Waardedaling & Immaterieel
 • team Bezwaar & Beroep
 • team Bestuurlijke en Juridische Advisering

BJZ&S wordt geleid door het afdelingshoofd BJZ&S. Het afdelingshoofd en de teammanagers vormen gezamenlijk het MT van BJZ&S.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.
Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.
Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Olivier de Bruijne

06-15104072

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Prestatiesturing

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator Team Bestuurlijke Maatregelen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Algemeen coördinerend deskundige stralingsbescherming

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon