Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teammanager Fysieke Schade Regulier (team I)

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 26 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20201002_13
 • Plaatsingsdatum 12 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het IMG handelt op grond van de Tijdelijke wet Groningen (TwG) schade af met toepassing van het privaatrecht via een bestuursrechtelijke procedure. Daarvoor is kennis van zowel het privaatrecht, in het bijzonder het schadevergoedingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht, maar ook van het bestuursrecht, essentieel. De aan het IMG toegewezen taak is nieuw, is juridisch nog niet uitgekristalliseerd en er is vrijwel geen jurisprudentie. Dit vergt creativiteit en een bijzonder goed rechtsgevoel om aan de taak een goede invulling te geven. De teams spelen een belangrijke rol in de kaderstelling en de rechtsontwikkeling van de wettelijke taak. 

Er zijn in totaal drie teams Fysieke schade regulier. Team I en team II bestaan uit ieder drie clusters, waarbij elk cluster uit zo’n acht medewerkers bestaat. In totaal bestaan zowel team I als Team II uit ieder plm. 25 medewerkers. Deze teams richten zich op het behandelen van aanvragen voor schadevergoeding, waar onder specifiek het behandelen van zienswijzen. Dit houdt onder meer in dat een medewerker de aanvraag en de wijze waarop deze moet worden behandelt, beoordeelt. Vervolgens beoordeelt de medewerker een zienswijze die door de aanvrager op het deskundigerapport is ingediend, en stelt de medewerker de beschikking tot (gedeeltelijke) toe- of afwijzing van de aanvraag op. Ook wordt beoordeeld of er bijkomende kosten moeten worden toegekende, alsook overlastvergoedingen. De teams draagt ook zorg voor de financiële afhandeling van het verzoek. Bij de behandeling van schadeverzoeken kan worden gedacht aan gebouwen en werken, zoals huizen. Bij de afhandeling van deze zaken speelt een grote politieke en bestuurlijke gevoeligheid. Team III draagt eveneens zorg voor de afhandeling van schade-aanvragen, doch meer in het bijzonder aanvragen waar geen zienswijze is ingediend op het deskundigenrapport. 

Van de teammanagers voor Team I en II wordt verlangd dat hij/zij in staat is de clusters in het team aan te sturen en goed te laten samenwerken met de andere teams en het team Bestuurlijk Juridische Zaken (BJA). Het grootste deel van het team bestaat of zal bestaan uit ambtelijk personeel. Een deel van het team bestaat uit inhuur. De verhouding is onder meer afhankelijk van het aantal aanvragen en de complexiteit daarvan.

Voor het team geldt voorts een voortdurende (ontwikkel)opgave om in een goede balans tussen inhoudelijke kwaliteit en voortvarendheid te komen tot een stevige productie. 

Omschrijving functie
Je geeft leiding aan het team Fysieke schade Team I of II, draagt zorg voor samenhang en aansturing binnen het team en de clusters. Je draagt zorg voor een uitstekend inhoudelijke kwaliteit van de medewerkers, en ben je daartoe ook in staat op inhoud, dus zowel juridisch als overigens, het team richting te geven. Daarnaast richt je je op de ontwikkeling van de medewerkers en voer je het personeelsbeheer en de bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan het verder opzetten en ontwikkelen van het team. 

Je draagt zorg voor een goede aansturing op inhoud en doorlooptijden van primaire besluiten. Ook onderhoudt je de contacten met de leden van het bestuur van IMG. Vanuit die rol zorg je voor afstemming over de afhandeling van de schadeverzoeken. 

Als teammanager ben je tevens MT-lid, en maak je dus deel uit van het MT van BJZ&S. In die hoedanigheid heb je naast bovenstaande verantwoordelijkheden, tevens een  MT- portefeuille voor afdelingsbrede onderwerpen. 

Omschrijving taken

 • Het richtinggevend bepalen en daarbij beïnvloeden van het bestuur bij de formulering van strategische concepten op het vlak van schadeafhandeling als gevolg van fysieke schade. Hierbij sta je in nauwe verbinding met het team Bestuurlijk en Juridisch Advies (BJA).
 • Je bent eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de primaire werkprocessen binnen het team, alsook voor de ondersteunende werkprocessen, zoals ICT, administratie en archivering.
 • Je zorgt voor het soepel afhandelen van grote aantallen aanvragen (>3500 per jaar) door bijvoorbeeld thematische clustering, inhoudelijke kennisdeling, productiesturing en termijnbeheer.
 • Je zorgt voor borging van kwaliteit, kennis en expertise van het team.
 • Je draagt zorg voor de (verdere) opbouw, uitbouw, alsook professionalisering van het team.
 • Je stimuleert je medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en motiveert hen hierin initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je draagt zorg voor de juiste inzet van de medewerkers, een evenwichtige samenstelling van hun takenpakket en goede toerusting voor hun taken.
 • Je bent zelf betrokken bij de regie op zeer complexe of controversiële verzoeken op het vlak fysieke schade.
 • Je hebt totaaloverzicht over de verschillende werkzaamheden van het team en bent persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie op de voet en speelt hierop in met oog voor relevante gevoeligheden.
 • Je bent lid van het managementteam en in die hoedanigheid voer je de besluiten van het managementteam die het team raken uit en implementeert deze binnen jouw team.
 • Je bent regisseur van en verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de als MT-lid toebedeelde afdelingsonderwerpen.
 • Je zorgt voor een goede samenwerking van het team met andere teams van de afdeling, in het bijzonder het team Bestuurlijk en Juridisch Advies, andere afdelingen, het bestuur en externen. 

Wat vraagt dit van je?

 • Het vermogen leiding te geven aan een combinatie van meer en minder ervaren medewerkers, hen te inspireren en te begeleiden in hun verdere ontwikkeling, hen ruimte te bieden en richting te geven.
 • Het vermogen om situationeel leiding te geven, dat wil zeggen het al naar gelang het ervaringsniveau van de medewerker kunnen toepassen van de meest effectieve wijze van leidinggeven (instructiegericht, coachend en delegerend).
 • Een goed ontwikkeld juridisch en organisatorisch gevoel.
 • Een goed ontwikkelde organisatie- en bestuur sensitiviteit.
 • Een goed ontwikkelde politieke en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Een sterk omgevingsbewustzijn.
 • Empathisch vermogen en communicatief vaardig.
 • Zeer stressbestendig.
 • Een oplossingsgerichte en flexibele houding en geen 9-5 mentaliteit.
 • Het vermogen om complexe bestuurlijke en juridische vraagstukken snel te analyseren en te duiden.
 • Het vermogen om onder grote politieke en maatschappelijke druk te werken en snel keuzes te kunnen maken.
 • Het vermogen om de precedentwerking van te maken keuzes te doorzien in een bredere context dan het juridische.
 • Diepgaand inzicht in en ervaring met ketenprocessen en organisatorische vraagstukken.

Functie-eisen

 • Een afgerond academische (juridische) studie, bij voorkeur met juridische kennis in het schadevergoedingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en/of het bestuursrecht.
 • In de afgelopen 10 jaar ten minste 5 jaar ervaring met leidinggeven aan een cluster/team/afdeling van ten minste 10 juridische professionals.
 • Aantoonbare ervaring met het behandelen/in goede banen leiden van grote aantallen dossiers.
 • Aantoonbare ervaring in het productiegericht aansturen, met scherp oog voor de juridische kwaliteit.
 • Aantoonbare werkervaring binnen een organisatie van ten minste 150 fte, bij voorkeur rijksoverheid of advocatuur.
 • Aantoonbare ervaring in het leiding geven in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Aantoonbaar inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in bredere context dan het eigen werkterrein.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Bestuur sensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Flexibiliteit
 • Oplossingsgericht
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendig
 • Empathisch en communicatief vaardig
 • Ontwikkelen medewerkers

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling BJZ&S is het centrum van de bestuurlijke en juridische kennis van de ambtelijke ondersteuning aan het bestuur van het IMG en heeft drie hoofdtaken. 

Ten eerste heeft de afdeling tot taak het afhandelen van schadeverzoeken. Daartoe beoordeelt de afdeling de zienswijzen die door aanvragers zijn ingediend naar aanleiding van het opgestuurde deskundigerapport, en stelt het besluiten op de schadeaanvragen op. 

Ten tweede draagt BJZ&S zorg voor het beantwoorden van de (politiek) bestuurlijke en juridische vraagstukken op het werkterrein van het IMG, en adviseert het bestuur en de organisatie daarover. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee IMG te maken heeft. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van het IMG waarbij met grote diepgang geadviseerd kan worden, deels om slechts incidenteel voorkomende zaken waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is. 

De derde hoofdtaak betreft het behandelen van bezwaren en beroepen die zijn ingediend/ingesteld tegen de besluiten op aanvraag voor schade. 

De afdeling bestaat uit meerdere expertiseteams; team Fysieke Schade Complex, team Fysieke Schade Regulier (4 teams), team Waardedaling & Immaterieel, team Bezwaar & Beroep en team Bestuurlijk en Juridisch Advies. Binnen de afdeling BJZ&S zijn 135 medewerkers werkzaam.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG; voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat schade als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg afhandelt.
Te denken valt aan de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 400 medewerkers.

Het bestuur van het IMG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van het IMG en de IMG-organisatie. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het MT.
Het MT bestaat thans uit één directeur en 4 afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het managementteam bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade expertise en herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Dit managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling, zodat het IMG in de gelegenheid wordt gesteld om te besluiten over de schadeafhandeling.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Olivier de Bruijne

06-15104072

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Productie, Advies en Gegevens

Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior product owner

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Teammanager WBSO/handhaving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon