• Breda
 • Master/doctoraal
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 498621, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.
De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 vakgroepen die worden geleid door een hoogleraar. Deze vakgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze vakgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze vakgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.
Binnen de vakgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Internationale Veiligheidsstudies (IVS), Militair Recht (MR), Militaire Geschiedenis (MG), Militair Operationele Wetenschappen (MOW), Cyber Operaties, Irregular Warfare (IW), Militaire Politieoperaties (MPO) en Inlichtingen & Veiligheid (I&V). De vakgroep KW kent de volgende UHD-posities: Reconstructie & Stabilisering, Conflictstudies, Militair Recht, Strategie, Intelligence & Security en Operationele Analyse. De UHD’s Operationele analyse en Militair Recht en de hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen zijn militaire functies. De UD-functies en de docentfuncties (burger en militair) binnen de vakgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.
De UD B Militair Recht is belast met:
• Het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen onderwijs op het gebied van (militair) recht op basis van het facultaire onderwijsprogramma;
• Het doen van wetenschappelijk onderzoek, in afstemming met de hoogleraar van de leerstoel en in lijn met het onderzoeksplan van de kennissectie.
1. Voert wetenschappelijk onderzoek uit en draagt onderzoeksresultaten uit door:
• Het leveren van bijdragen aan nadere uitwerking van individuele (deel)onderzoeksplannen en het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens;
• Het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken op een afgebakend onderzoeksgebied op basis van een reeds gedefinieerd en goedgekeurd onderzoeksvoorstel;
• Het coördineren en bewaken van de voortgang van het eigen onderzoek; het in dit kader afstemmen met andere (deel)onderzoeken, geven van werkopdrachten/instructies aan onderzoeksmedewerkers e.d.;
• Het openbaar maken van onderzoeksresultaten door het opstellen van wetenschappelijke publicaties, het houden van conferentievoordrachten en presentaties e.d.
• Het onderhouden van contacten met referenten en collega-onderzoekers (o.a. in het kader van ontvangen van feedback, verbeteren/aanpassen van publicaties en profilering van het kennisgebied).
• Het participeren in vakoverstijgende onderzoeksprojecten;
• Het vertalen van (inter)nationale onderzoeksbijdragen naar het eigen onderwijs.
2. Verzorgt onderwijs door:
• Het voorbereiden en uitvoeren van reeds ontwikkelde en reguliere wetenschappelijke onderwijsonderdelen die gerelateerd zijn aan het (eigen) wetenschappelijk onderzoek voor verschillende doelgroepen;
• Het creëren van de juiste condities voor het leerproces door het uitvoeren van verschillende vormen van onderwijsbijeenkomsten en de toepassing van passende didactische werkvormen;
• Het realiseren van vastgestelde leerdoelen t.a.v. kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes van studenten;
• Het opstellen van tentamen- en examenopgaven;
• Het afnemen en beoordelen van mondelinge en schriftelijke tentamens en examens.
3. Begeleidt studenten door:
• Het analyseren van de studievoortgang van studenten en het signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van studenten;
• Het maken en vastleggen van werkafspraken en/of verzorgen van individuele begeleiding op maat;
• Het coachen van studenten bij het leerproces;
• Het begeleiden en (mede) beoordelen van stage- en afstudeeropdrachten en bachelorscripties.
4. Ontwikkelt onderwijs door:
• Het bijhouden van (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderzoeks- en onderwijsgebied;
• Het selecteren van relevante wetenschappelijke literatuur en onderwijsmethoden teneinde de leerdoelen van onderwijsdelen te kunnen concretiseren;
• Het zorgen voor periodiek onderhoud aan en doorontwikkeling van toegewezen wetenschappelijke onderwijsdelen op basis van vastgestelde opzet, inhoud en didactiek;
• het inventariseren van benodigde aanvullingen en verbeteringen van reeds ontwikkelde onderwijsprogramma’s op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek;
• Het inhoudelijk afstemmen en leggen van dwarsverbanden met andere onderwijsonderdelen;
• Het deelnemen aan vakgroepbrede en -overstijgende vernieuwings- en ontwikkelingsprojecten;
• Het initiëren, opstellen en vrijgeven van nieuw onderwijsmateriaal en studieopdrachten.
5. Evalueert het onderwijs door:
• Het signaleren van verbetermogelijkheden en het bijstellen van de toegewezen onderwijsonderdelen;
• Het deelnemen aan en/of leidinggeven aan interne werkgroepen en overleggen op het gebied van onderwijsevaluaties;
• Het analyseren van de uitvoering van onderwijsonderdelen met studenten en docenten;
• Het leveren van bijdragen aan evaluatierapporten over de opzet en uitvoering van (onderdelen van) het onderwijsprogramma;
• Het opstellen van verbetervoorstellen naar aanleiding van onderwijsevaluatie voor de toegewezen onderwijsonderdelen;
• Het aanleveren van informatie aan onderwijsvisitatiecommissies.
6. Levert bijdragen aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie
• Het coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen;
• Het stimuleren van afstemming van ontwikkeling en uitvoering van onderwijsonderdelen en het bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen onderwijsonderdelen;
• Het uitvoeren van toegewezen beheer-, bestuurs- en/of organisatietaken;
• Het vakinhoudelijk sturen en begeleiden docenten en ondersteunende medewerkers binnen het eigen vakgebied;
• Het in commissies, overleggen en/of werkgroepen bijdragen aan de ontwikkeling van de faculteit; het op de hoogte houden van de eigen kennissectie over besproken zaken;
• Het geven van werkopdrachten, -instructies en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan aan wetenschappelijk en onderwijsondersteunend personeel;
• Het meewerken aan de werving, selectie en beoordeling van docenten en onderwijs- en onderzoeksondersteunend personeel binnen het eigen vakgebied.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd. 

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het  Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Kapitein ter zee dr. M.D. Fink, Universitair hoofddocent Militair Recht

06-29366881

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw M.T. Thorn, P&O Adviseur

06-57780359

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Opleidingsloket & Plannen

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Studieadviseur

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda - Trip van Zoudtlandtkazerne
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidscoördinator organisatie-expertise

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon