Wetenschappelijk medewerker ruimtelijk-bestuurlijke processen natuurbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 25 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer PBL 2021-299
 • Plaatsingsdatum 9 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie Voor de versterking van onze kennis over ruimtelijk-bestuurlijke processen zijn we op zoek naar een expert die ervaring heeft met het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar gebiedsontwikkeling waarbij de realisatie van natuurdoelen een prominente rol speelt.

De verbetering van de natuurkwaliteit is een steeds complexer vraagstuk geworden. Dat komt doordat er veel verschillende actoren op diverse schaalniveaus bij betrokken zijn en doordat de verschillende opgaven allemaal een ruimtelijke en maatschappelijke uitwerking hebben. Denk aan de aanleg van zonneweiden en windparken om (inter)nationale klimaatdoelen te halen, nieuwe vormen van landbouw en het bouwen van woningen. Daarnaast dient Nederland aanvullende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die vanuit de EU zijn gesteld aan de natuurkwaliteit. Dit leidt tot spanningen die soms tot uiting komen in protesten tegen bijvoorbeeld stikstofmaatregelen en tegen het beheer van natuurgebieden.

Wij zijn op zoek naar een expert die inzicht kan bieden in dit complexe ruimtelijke, bestuurlijke en maatschappelijke samenspel en daarbinnen de slaag- en faalfactoren van het natuurbeleid kan benoemen. We zoeken een onderzoeker met: 1) bewustzijn van dit samenspel, en aantoonbare ervaring met het ontwarren en het vertalen hiervan in handelingsperspectieven voor beleidsmakers van overheden; 2) begrip van institutionele analyses als benadering om dit samenspel te kunnen begrijpen; en 3) het vermogen om methodes te ontwikkelen voor de analyse van de slaag- en faalfactoren van het natuurbeleid waarmee multidisciplinaire evaluaties van beleidsprocessen zoals het Programma Natuur, het Natuurpact en de Stikstofwet uitgevoerd kunnen worden.

Voor deze evaluaties houd je je bezig met vragen als: welke handelingsperspectieven hebben de diverse actoren – individueel en gezamenlijk - voor een gebiedsgerichte integratie van het natuurbeleid met andere leefomgevingsopgaven, hoe verhouden de bestuurslagen en de bestaande sectorale en RO-beleidsinstrumenten zich tot elkaar en waar is verbetering mogelijk, welke rol speelt het Omgevingsrecht hierbij? Je vertaalt deze vragen naar concrete onderzoeksplannen en neemt (mede) de leiding in de uitvoering.

Je versterkt en ontwikkelt onze kennis en werkt daartoe samen met andere kennisinstellingen die vernieuwend en toonaangevend zijn in het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van institutionele analyses. Je bent hierbij in staat om uiteenlopende wetenschappelijke inzichten te overbruggen en diverse disciplines bij elkaar te brengen. Je voert de eindredactie over wetenschappelijke rapportages en draagt deze actief uit, zowel binnen PBL als in de buitenwereld. Je bent proactief in het samenwerken met projectleiders van beleidsevaluaties en met collega-onderzoekers.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG).
De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale, Europese en mondiale schaal. De sector legt daarbij verbanden met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijk onderzoeksthema van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur- en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s op nationaal en internationale schaal.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL doet onderzoek naar vier strategische thema’s: klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling. Deze thema’s gaan over de grote leefomgevingsopgaven die vragen om een fundamenteel nieuwe aanpak; een transitie naar nieuwe maatschappelijke verhoudingen en omgangsvormen van burgers en bedrijven met nieuwe technologieën en over wetten en regels die dit in goede banen leiden.
Het PBL investeert in de versterking van zijn kennisbasis. Nationaal maar zeker ook internationaal is het leefomgevingsbeleid de afgelopen jaren steeds centraler op de politieke agenda gekomen. De leefomgevingsvraagstukken waar het PBL aan werkt, zijn tegelijkertijd systemischer en daarmee complexer geworden. Hiernaast wordt veel meer geschakeld over meerdere bestuurslagen en ruimtelijke schalen en is het burgerperspectief belangrijker geworden. Samen met de toegenomen aandacht voor de maatschappelijke relevantie, navolgbaarheid, kwaliteit en legitimiteit van onze studies vragen deze veranderingen om een extra impuls in de ontwikkeling van de kennisbasis van het PBL. Dit betreft zowel uitbreiding, verdieping als vernieuwing van onze kennis.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer prof. dr. ir. A. Bregman

06-25023123

De heer ir. A.G.M. Dassen

06-52486143

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. van Tongeren

06-11499768

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06-11715302

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker energie en emissies glastuinbouw/generalist

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior onderzoeker energie en emissies industrie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior onderzoeker energie en emissies gebouwde omgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon