• Utrecht
 • WO bachelor
 • 32 - 40 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 523640, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Senior Adviseur VKAM
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je inzet doet er toe en draagt bij aan een veiliger Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

De Senior Adviseur VKAM speelt een cruciale rol bij het bewaken van de belangen van Defensie en adviseert het management van het JIVC over benodigde acties om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving, evenals beleid en normen van NATO. Je adviseert zowel gevraagd als ongevraagd op alle managementniveaus, stelt kaders en richtlijnen op voor de uitvoering van beleid, bewaakt de voortgang en naleving van gegeven adviezen/maatregelen, en zorgt voor periodieke rapportages hierover. Daarnaast vertegenwoordig je het JIVC op het gebied van VKAM in relevante interne en externe overlegverbanden.

Je werkt binnen de sectie Ondersteunende Diensten(OD) nauw samen met en wordt ondersteund door meerdere medewerkers Arbo en Milieu. Je adviseert en ondersteunt het management van het JIVC ten aanzien van gesignaleerde generieke risico's op het gebied van VKAM door relevante ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement te signaleren, volgen en analyseren, risicomanagementbeleid op te stellen en te actualiseren binnen de kaders van het Defensiebeleid, en doel- en taakstellingen te formuleren en evalueren. Daarnaast lever je bijdragen aan diverse documenten en rapportages inzake risicomanagement.

Je stuurt de Veiligheid- en Arbo uitvoeringsorganisatie van het JIVC functioneel aan en zorgt voor de uitvoering van de kerntaken van deze functie. Dit omvat het opstellen van verrichtend beleid binnen het Veiligheid gezondheid en milieu managementsysteem COMMIT (VGMCOMMIT), het monitoren van de uitvoering hiervan, het opstellen van randvoorwaarden voor systeemgericht toezicht, het up-to-date houden van risico-inventarisaties en evaluaties, het adviseren en coördineren bij de implementatie van VKAM-beleid, en het zorgdragen voor periodieke rapportages over de stand van zaken betreffende VGM binnen het JIVC.

Je vertegenwoordigt het JIVC op het gebied van VGM door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de toepassing van VGM-maatregelen binnen COMMIT en deel te nemen aan diverse overlegverbanden om een bijdrage te leveren aan het COMMIT brede beleid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IT-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IT-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IT-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IT-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Het JIVC reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IT-voorzieningen onder het adagium -goed is goed genoeg-. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. Het JIVC biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie Ondersteunende Diensten (OD), dat onderdeel uitmaakt van het Expertise Centrum (EC), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT).

Jouw vaste standplaats is Utrecht, maar regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van de functie. Zichtbaarheid voor deze functie is erg belangrijk en daarom is structurele, fysieke aanwezigheid op de Kromhoutkazerne een vereiste.

Ondersteunende Diensten (OD)
De Sectie Ondersteunende diensten staat voor een veilige en prettige werkomgeving voor alle medewerkers van JIVC. Dit geldt voor alle kantoorgebouwen, datacenters, antenneparken, satellietgrondstations en NAFIN knooppunten. De Sectie Ondersteunende Diensten bewaakt de belangen van alle JIVC-medewerkers door te ondersteunen op de volgende compliance gebieden:

Huisvesting/Vastgoed:
De afdeling Vastgoed en Huisvesting is onderdeel van Team Ondersteunende Diensten (OD). Zij zijn verantwoordelijk voor verschillende kerntaken. Ze begeleiden bedrijfsbureaus en afdelingen bij het implementeren van vastgoed- en ICT-infrastructuurwijzigingen. Daarnaast stellen ze formele wijzigingen op en accorderen deze aan staf COMMIT, en bewaken ze ingediende wijzigingen om een tijdige afhandeling te waarborgen.

Verder dragen ze bij aan het ontwikkelen van budgettaire en strategische visies voor toekomstige wijzigingen, en signaleren ze gebreken aan vastgoedobjecten om de werkomgeving te verbeteren. Ze vertalen ook verhuisbehoeften naar noodzakelijke aanpassingen en nemen actief deel aan projecten om restpunten op vastgoed- en ICT-infrastructuurgebied te minimaliseren.

Binnen het team streven ze ernaar om een effectieve en efficiënte werkomgeving te creëren binnen JIVC, waarbij ze zich richten op het optimaliseren van vastgoed- en ICT-infrastructuurprocessen voor het welzijn en succes van onze collega's.

Veiligheid/Gezondheid & Milieu (VGM):
De afdeling Veiligheid/Gezondheid & Milieu (VGM) binnen JIVC speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. Hun verantwoordelijkheden omvatten onder meer het adviseren van de compliance manager en decentrale werkgevers over het implementeren en handhaven van het VGM-beleid. Ze ondersteunen het management bij het opstellen van rapportages en coördineren taken die voortvloeien uit verschillende voorschriften en richtlijnen op het gebied van VGM. Daarnaast dragen ze zorg voor het actueel houden van VGM-informatie, bewaken ze de betrouwbaarheid en volledigheid van risico-inventarisaties en evaluaties, en zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van vergunningen en milieuaspectenregisters. Ook voeren ze interne VGM-audits uit, adviseren ze over VGM-aspecten in de bedrijfsvoering, en fungeren ze als liaison tussen het JIVC-management en externe partijen zoals bevoegd gezag en deskundigen. Kortom, de afdeling VGM speelt een essentiële rol bij het creëren en handhaven van een veilige, gezonde en milieuvriendelijke werkomgeving binnen JIVC.

Facilitair:
De afdeling Facilitair speelt een cruciale rol bij het coördineren en afstemmen van facilitaire zaken binnen JIVC, COMMIT en interne defensieleveranciers. Dit omvat onder andere het regelen van heftrucks, persoonsgebonden vervoer, dienstauto's en speciale contracten zoals dieptereiniging van werkplaatsen en archiefpapier. Daarnaast beheren ze gebruikersovereenkomsten, coördineren ze inkoopautorisaties, en onderhouden ze contractafspraken voor interne dienstverlening.

De afdeling begeleidt ook huisvestingsaanvragen, houdt locatieoverzichten bij, en voorziet in rapportages voor de compliance gebieden. Hun inspanningen dragen bij aan een efficiënte en goed georganiseerde werkomgeving binnen JIVC.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker VKAM Veiligheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur VKAM Duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon