Meewerken aan een schoon en circulair Nederland

In 2050 willen we in Nederland volledig circulair zijn. Dat wil zeggen: de emissies naar lucht, water en bodem zijn terug naar een niveau dat niet schadelijk is voor mens en natuur. Aan deze grote maatschappelijke ambities werkt het directoraat-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Afspraken met Tata Steel

Directeur-generaal Afke van Rijn van het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) licht toe wat hun werk inhoudt. 'Onze beleidsmedewerkers houden zich bezig met dossiers als circulaire economie, luchtkwaliteit, afvalverwerking, gevaarlijke stoffen als PFAS, de veiligheid van de chemische industrie en biotechnologie. Eén van die dossiers richt zich op het beperken van luchtverontreinigende uitstoot. Met de grootste CO2-uitstoters, zoals Tata Steel, kijken we – samen met het ministerie van Economische Zaken – hoe we afspraken op maat kunnen maken over klimaat en vervuiling.’

Gezondheid en milieu

Gezondheid is direct verbonden met milieuvraagstukken. Bij het vaststellen van normen wordt gezondheid nu wel betrokken, maar dat blijkt niet voldoende. Hoe kun je gezondheid vanaf het begin beter meewegen? Eind dit jaar publiceert DGMI een actieplan hiervoor en zetten we samen met alle betrokken partijen de nodige stappen.' Een recent rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid beschrijft de manier waarop Nederlanders worden beschermd tegen de risico’s van soms jarenlange industriële uitstoot en lozingen. In hoeverre houden we rekening met gezondheidseffecten voor omwonenden bij het toestaan en controleren van langdurige industriële uitstoot? 'Wij halen hier duidelijk uit: gezondheid moet een sturend principe zijn,’ zegt Afke.

‘Met de grootste CO2-uitstoters, zoals Tata Steel, kijken we – samen met het ministerie van Economische Zaken – hoe we afspraken op maat kunnen maken over klimaat en vervuiling’

Dit doet een beleidsmedewerker

Het werk als beleidsmedewerker bij DGMI is ontzettend dynamisch, vertelt Afke. 'Voor het maken van onze beleidsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid hebben we bijvoorbeeld veel gesproken met omwonenden van de vervuilende bedrijven. Tegelijkertijd moeten we in een brief ook onze reactie geven aan de Tweede Kamer. Ook hebben we aanvullend onderzoek nodig: hoe sturen we het RIVM daarvoor precies aan? En natuurlijk beantwoorden we Kamervragen en sluiten we aan bij kamerdebatten die over dit onderwerp gaan.'

‘Het belangrijkste bij al deze vraagstukken is dat we het met elkaar doen: de samenleving, bedrijven en de overheid’

Verduurzaming textielindustrie

Een ander actueel onderwerp is circulaire economie. In februari 2023 is een programma gestart met 280 maatregelen, voor verduurzaming van de textielindustrie. Denk aan vragen als: hoe gaan mensen en textielbedrijven om met kleding? Hoe zorgen we ervoor dat mensen minder kleding gaan kopen? En hoe kun je ervoor zorgen dat financieringen makkelijker verlopen? Want een circulaire economie is totaal anders dan een lineaire. Bedrijven moeten bijvoorbeeld ook makkelijker bij banken terecht kunnen. 'Het belangrijkste bij al deze vraagstukken is dat we het met elkaar doen: de samenleving, bedrijven en de overheid. Als beleidsmakers spelen we daarin een hele belangrijke, faciliterende rol.’

Werk dat je boeit

Kenmerkend voor de collega’s bij DGMI is de intrinsieke motivatie om te werken aan de duurzame toekomst van Nederland. 'De mensen hier zijn oprecht geïnteresseerd in de onderwerpen waarmee ze bezig zijn. Je moet werk doen dat je boeit. Er is een informele cultuur waarin we hard werken en ook oog hebben voor elkaar.'

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon